Socjologia - test

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1631
Wyświetleń: 5950
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - test - strona 1

Fragment notatki:Test porusza następujące zagadnienia m.in: charyzma, asntysemityzm, górnicy, Stereotyp, „Efekt Mateusza” , „Dychotomiczny albo biegunowy model struktury społecznej.


Charyzma to:
Odmiana przesądów etnicznych
Forma religii
Forma legitymizacji władzy
Konflikt ról
Tyle co dyskryminacja
Antysemityzm to:
przesąd rasowy
stereotyp
dyskryminacja mniejszości
przejaw nietolerancji
wszystko to razem
Rozwój społeczny cechuje się wszystkimi poniższymi cechami prócz jednej. Której?
Jest to proces endogenny
Jest reakcją na zmiany w środowisku
Posiada wyraźny kierunek
Można go porównać ze wzrostem organizmu
Prowadzi do podnoszenia wartości zmiennej, której dotyczy
4. Górnicy to:
klasa społeczna
warstwa społeczna
grupa społeczna
kategoria zawodowa
zbiorowość lokalna
Stereotyp to:
pewien stan umysłu
rodzaj działania
uproszczony i jednostronny obraz rzeczywistości
określona postawa
typ idealny
Zjawisko tzw. „kręgu Kula” /wymiany darów w społecznościach wyspiarskich Polinezji/ opisał:
A.R. Radcliffe-Brown
R. Firth
C. Cooley
E. Goffman
B. Malinowski
Ewolucja społeczna w ujęciu Spencera to analogia do ewolucji gatunków opisanej przez Darwina.
prawda fałsz
Stosunek społeczny „lekarz - pacjent” ma wszystkie poniższe właściwości prócz jednej:
jest nieegalitarny
jest wyspecjalizowany
jest pierwotny
jest instrumentalny
jest wzajemny
O tzw. „przesocjalizowanej koncepcji człowieka” pisał:
Cooley
Znaniecki
Wrong
White
Merton
„Efekt Mateusza” /w nawiązaniu do Ewangelii/ opisuje:
proces sekularyzacji
nawrócenie mniejszości etnicznych
pojawienie się herezji
kumulację przewag i przywilejów społecznych
rozpowszechnienie się dogmatyzmu i nietolerancji
Poniższe czynniki /z wyjątkiem jednego/ odgrywają rolę przy wyłanianiu przywódcy przez grupę. Wskaż czynnik, który jest tu nieistotny:
dominujący wobec innych sposób bycia
łatwość nawiązywania kontaktów
wysoka kompetencja w dziedzinach cenionych przez grupę
wzorowy konformizm wobec norm i reguł panujących w grupie
tendencja do akceptowania przesądów i dyskryminowania mniejszości
Rosnące podobieństwo /zuniformizowanie/ stylu życia, wzorów konsumpcyjnych, poglądów, urządzeń technicznych w skali całego świata określamy jako:
akulturację
globalizację
etnocentryzm
konflikt kultowy
relatywną deprywację
„Dychotomiczny albo biegunowy model struktury społecznej” to podział społeczeństwa na:
grupy
klasy

(…)

…. symbolicznego interakcjonizmu/:
ego
id
jaźń odzwierciedlona
symboliczna interakcja
instynkt
Zakon to przykład grupy:
pierwotnej przypisanej
„żarłocznej” /totalitarnej/
segmentowej
zadaniowej
Rozmowa to przykład:
stosunku sołecznego
interakcji
kontaktu społecznego
zachowania zbiorowego
mobilizacji społecznej
Stalin był przywódcą:
demokratycznym
leseferystycznym
autokratycznym
tradycyjnym liberalnym
Teoria…

pozycję społeczną /status/
przynależność grupową
prestiż społeczny jednostki
Matka, która ostrzega córkę, aby uważała na swoją „reputację”, odwołuje się do sankcji:
prawnych
formalnych
seksualnych
nieformalnych
karnych
Pojęcie grup pierwotnych wprowadził:
Weber
Simmel
Cooley
Durkheim
Malinowski
W społeczeństwach pierwotnych, a także współczesnych społecznościach kastowych, sytuacja życiowa jednostki…
…:
grupą społeczną
instytucją
stowarzyszeniem
swoistą formą organizacji
grupą pierwotną
Przeciwieństwem stereotypu jest:
dogmat religijny
ideologia
statystyczne rozkłady cech zbiorowości
typ idealny
przesąd etniczny
Przeciwieństwem etnocentryzmu jest:
nacjonalizm
patriotyzm
relatywizm kulturowy
empiryzm szowinizm
W ujęciu Karola Marksa władza /panowanie/ to stosunek między:
rolami społecznymi
klasami…
… wewnętrzna /in-group/
istotni inni
negatywna grupa odniesienia
grupa przestępcza
grupa studencka
C.D.N.
41. Grupę, w której wszystkie prawa i obowiązki członków są ściśle uregulowane, nazywamy:
a. zewnętrzną
b. ekskluzywną
c. formalną
d. pierwotną
e. etniczną
Wszyscy Polacy, którzy byli kiedyś w Krakowie i słyszeli hejnał z wieży mariackiej tworzą:
krąg społeczny
tłum
kategorię społeczną
zbiór statystyczny…
… nas inni, nazywamy:
osobowością
charakterem narodowym
dumą
stereotypem
jaźnią odzwierciedloną
Nonkonformizm to odmiana dewiacji cechująca się:
znacznym nasileniem
publicznym, otwartym manifestowaniem
szczególną szkodliwością społeczną
wysokimi sankcjami
powszechnym występowaniem w społeczeństwie
Gdy jednostka odrzuca cele /wartości/, a mimo to przestrzega społecznie nakazanych norm, to mamy do czynienia…
… systemie stratyfikacji społecznej (pozbawionym ruchliwości pionowej) podstawowa zbiorowość społeczna stanowiąca składnik hierarchii nierówności to:
kasta
warstwa
stan
pokolenie
sekta
Twórcą teorii tzw. „faktów społecznych” był:
Weber
Simmel
Toennies
Durkheim
Pareto
Działanie to takie zachowanie jednostki, które:
wywołuje istotne skutki społeczne
wyraża społeczną osobowość jednostki
posiada znaczenie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz