Socjologia - test - Charyzma

Nasza ocena:

3
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 3892
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - test - Charyzma - strona 1 Socjologia - test - Charyzma - strona 2 Socjologia - test - Charyzma - strona 3

Fragment notatki:


(1) Charyzma to:
a) odmiana przesądów etnicznych
b) forma religii
c) forma legitymizacji władzy
d) konflikt ról
e) tyle co dyskryminacja

(2) Antysemityzm to:
a) przesąd rasowy
b) stereotyp
c) dyskryminacja mniejszości
d) przejaw nietolerancji
e) wszystko to razem

(3) Rozwój społeczny cechuje się wszystkimi poniższymi cechami prócz jednej. Której?
a) jest to proces endogenny
b) jest reakcją na zmiany w środowisku
c) posiada wyraźny kierunek
d) można go porównać ze wzrostem organizmu
e) prowadzi do podnoszenia wartości zmiennej, której dotyczy

(76) Szerokie socjologiczne pojęcie kultury obejmuje wszystkie poniższe skład­niki z wyjątkiem jednego. Którego?
9l) prawa
b) sztuka
c) zwyczaje
d) nawyki
e) kościoły i katedry

(77) Stosunek społeczny pomiędzy lekarzem a pacjentem ma charakter:
a) rozproszony
b) wyspecjalizowany
c) ekspresyjny
d) intymny
e) egalitarny

(78) Które z poniższych zachowań nie jest przykładem działania społecznego:
a) napisanie testamentu
b) danie jałmużny biednemu
c) przespanie się do południa
d) wysłuchanie wykładu na uniwersytecie
e) udział w wyborach do sejmu

(79) Która z poniższych cech nie charakteryzuje grup pierwotnych:
a) mocna identyfikacja z grupą
b) duża liczebność grupy
c) intymne stosunki między członkami grupy
d) interakcje „twarzą w twarz"
e) wczesne doświadczenia socjalizacyjne

(1) Charyzma to:
a) odmiana przesądów etnicznych
b) forma religii c) forma legitymizacji władzy d) konflikt ról
e) tyle co dyskryminacja
(2) Antysemityzm to:
a) przesąd rasowy
b) stereotyp
c) dyskryminacja mniejszości
d) przejaw nietolerancji e) wszystko to razem (3) Rozwój społeczny cechuje się wszystkimi poniższymi cechami prócz jednej. Której?
jest to proces endogenny jest reakcją na zmiany w środowisku
c) posiada wyraźny kierunek d) można go porównać ze wzrostem organizmu
e) prowadzi do podnoszenia wartości zmiennej, której dotyczy
Górnicy to:
a) klasa społeczna
b) warstwa społeczna
grupa społeczna kategoria zawodowa zbiorowość lokalna
Stereotyp to:
a) pewien stan umysłu
b) rodzaj działania
c) uproszczony i jednostronny obraz rzeczywistości d) określona postawa
typ idealny
Zjawisko tzw. „kręgu Kula" (wymiany darów w społecznościach wyspiar­skich Polinezji) opisał:
a) A. R. Radcliffe-Brown
b) R. Firth c) C. Cooley
d) E. Goffman e) B. Malinowski
Ewolucja społeczna w ujęciu Spencera to analogia do ewolucji gatunków opisanej przez Darwina,
a) prawda b) fałsz
(8) Stosunek społeczny „lekarz-pacjent" ma wszystkie poniższe właściwości prócz jednej:
a) jest nieegalitarny
b) jest wyspecjalizowany
c) jest pierwotny d) jest instrumentalny e) jest wzajemny
(9) O tzw. „przesocjalizowanej koncepcji człowieka" pisał: a)Cooley
b) Znaniecki
c) Wrong
d) White
e) Merton
(10) „Efekt Mateusza" (w nawiązaniu do Ewangelii) opisuje:
a) proces sekularyzacji
b) nawrócenie mniejszości etnicznych
c) pojawienie się herezji
d) kumulację przewag i przywilejów społecznych e) rozpowszechnianie się dogmatyzmu i nietolerancji
(11) Poniższe czynniki (z wyjątkiem jednego) odgrywają rolę przy wyłanianiu przywódcy przez grupę. Wskaż czynnik, który jest tu nieistotny:
a) dominując wobec innych sposób bycia
b) łatwość nawiązywania kontaktów
c) wysoka kompetencja w dziedzinach cenionych przez grupę
d) wzorowy konformizm wobec norm i reguł panujących w grupie e) tendencja do akceptowania przesądów i dyskryminowania mniejszości
(12) Rosnące podobieństwo (zuniformizowanie) stylu życia

(…)

… narodowym
c) dumą
d) stereotypem
e) jaźnią odzwierciedloną
(63) Nonkonformizm to odmiana dewiacji cechująca się: a) znacznym nasileniem
b) publicznym, otwartym manifestowaniem
c) szczególną szkodliwością społeczną
d) wysokimi sankcjami
e) powszechnym występowaniem w społeczeństwie
(64) Gdy jednostka odrzuca cele (wartości), a mimo to przestrzega społecznie nakazanych norm, to mamy do czynienia z:
a) innowacją
b) konformizmem c) rytualizmem
d) buntem
e) wycofaniem się (rezygnacją)
(65) Mundury, uniformy, odznaki noszone przez jednostkę służą do tego, aby ułatwić rozpoznanie:
a) jej zamiarów
b) jej zasług
c) jej pozycji społecznej (statusu)
d) jej charakteru
e) jej jaźni odzwierciedlonej
(66) Jeżeli mam wobec kogoś pewne uprawnienia i obowiązki, to oznacza to, że pozostaję z nim w:
a) interakcji
b) przyjaźni
c) konflikcie
d) stosunku społecznym e) wzajemności
(67) Pojęcie jaźni odzwierciedlonej odnosi się do:
a) naszych aspiracji
b) przesądów grupowych
c) tego, jak inni rzeczywiście nas oceniają d) naszych wyobrażeń o tym, jak wyglądamy w oczach innych e) stereotypów etnicznych
(68) Synonimem „jaźni odzwierciedlonej" w ujęciu Cooleya jest w koncepcji psychoanalitycznej:
a) id b)ego c) superego
d) archetyp
e) typ idealny
(69) Synonimem „jaźni odzwierciedlonej" w ujęciu Cooleya jest w koncepcji symbolicznego interakcjonizmu Meada:
a) „I”
b) „Me”
c) istotni inni
d) uogólnieni inni
e) grupa pierwotna
(70) Prestiż jest określany przez: a) zakres władzy
b) szacunek społeczny
c) wpływy
d) układy i koneksje
e) poziom dochodów
(71) Władza, która opiera się na akceptacji i uznaniu rządzonych nazywana…
… legalnej
d) władzy racjonalnej
e) kleptokracji
(94) Z pewnym przybliżeniem można powiedzieć, że odpowiednikiem super-ego z koncepcji Z. Freuda, jest dla C. Cooleya (przedstawiciela tzw. symbolicznego interakcjonizmu):
a) ego
b) id
c) jaźń odzwierciedlona
d) symboliczna interakcja
e) instynkt
(95) Zakon to przykład grupy:
a) pierwotnej
b) przypisanej
c) „żarłocznej" (totalitarnej) d) segmentowej e…
… się nawzajem c) jej członkowie mają świadomość przynależności i nawiązują ze sobą interakcje
d) jest bardziej trwała
e) składa się tylko z mężczyzn
(103) Zdanie: „Francuzi są najlepszymi kochankami", to:
a) przesąd etniczny b) stereotyp
c) twierdzenie naukowe seksuologii
d) przejaw dyskryminacji
e) samospełniające się proroctwo
(104) Autorytet, w sensie socjologicznym, to:
a) władza oparta tylko na przymusie…
… podobieństwo (zuniformizowanie) stylu życia, wzorów konsump­cyjnych, poglądów, urządzeń technicznych w skali całego świata określamy jako:
a) akulturację
b) globalizację c) etnocentryzm
e) konflikt kulturowy
relatywną deprywację
(13) „Dychotomiczny (albo biegunowy) model struktury społecznej" to po­dział społeczeństwa na:
a) grupy
b) klasy c) role
d) kasty
e) narody
(14) Typ idealny biurokracji opisany…
…) relatywizm kulturowy d) empiryzm
e) szowinizm
(32) W ujęciu Karola Marksa władza (panowanie) to stosunek między:
a) rolami społecznymi
b) klasami społecznymi c) proletariuszami
d) kapitalistami
e) rewolucjonistami i rządem
(33) Nagrody i kary to dwie odmiany:
a) sankcji społecznych
b) bodźców c) norm
d) znaczeń działań ludzkich
e) interakcji
(34) Dwie podstawowe klasy w modelu biegunowym to kapitalizm…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz