socjologia organizacji- opracowania

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2114
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
socjologia organizacji- opracowania - strona 1 socjologia organizacji- opracowania - strona 2 socjologia organizacji- opracowania - strona 3

Fragment notatki:

Są to: pojęcie organizacji społecznej, cele i funkcje, przestrzeń społeczna organizacji, typologie organizacji, cele organizacji, komunikacja i informacja w organizacji. Ponadto z problematyka wartości organizacyjnych (układ wartości organizacyjnych), konflikt w organizacji, przywództwo i władza w organizacji, procesy decyzyjne w organizacji. W kontekście tych tematów zostały wytłumaczone takie terminy jak: przedmiot działań organizacji, ich wielkość, zasięg oddziaływania, stopień sformalizowania, dostępność, oraz trwałość. Ponadto zostały omówione takie kwestie jak: komunikacja bezpośrednia i pośrednia, typy kultury, koncepcja Fiedler'a. Podjęto także kwestie takie jak: uczestnicy procesu decyzyjnego, zalety i wady grupowego podejmowania decyzji, etapy procesu podejmowania decyzji, style kierowania, typy ról kierowniczych.

1. Pojęcie organizacji społecznej, cele i funkcje organizacja społeczna jest to celowo zorganizowany zespół ludzki oraz racjonalnie dobrany system metod i środków. W socjologii termin ten służy do określania: • Szeroko pojętej organizacji społecznej - z którą łączy się istniejące w danym społeczeństwie uporządkowane współżycie i współdziałanie ludzi ze sobą oparte na określonych normach zwyczajowych i prawnych, np. w ramach społeczności lokalnej lub społeczeństwa, - • Rozmaitych instytucji, utworzonych dla realizacji określonych celów ważnych dla społeczeństwa, które wiążą się z koniecznością zaspokojenia zarówno jego potrzeb egzystencjalnych, jak i wyższego rzędu, mogą to być instytucje: gospodarcze, polityczne, oświatowe, ochrony zdrowia, religijne itp. • Natomiast - w węższym znaczeniu - termin ten stał się synonimem: zarówno dobrowolnych, jak i obowiązkowych struktur społecznych, jakimi są różne związki, zrzeszenia, fundacje itp. twory tworzone dla realizacji różnorodnych celów partykularnych lub lokalnych oraz • Zasad i reguł umożliwiających sprawne i efektywne funkcjonowanie określonych czyli konkretnych organizacji społecznych Słowo „organizacja” w tym znaczeniu bywa używane dla ukazania:
 a) Schematycznego układu strukturalnych, funkcjonalnych i hierarchicznych powiązań wysypujących w jakimś systemie społecznym b) Uporządkowanego sposobu postępowania dla osiągnięcia zamierzonego celu, np. w organizowaniu pracy zespołowej. Takie rozumienie organizacji” mamy na myśli, gdy mówimy np. o organizacji jakiegoś zakładu pracy, partii politycznej, grupy wyznaniowej dowolnego kościoła, stowarzyszenia itp. wytworów życia społecznego powstałych spontanicznie albo powołanych do Życia jakąś władczą decyzją. Na gruncie socjologii możemy, zatem zajmować się zarówno ogólnymi aspektami Socjologicznymi organizacji, które znane są w społeczeństwach ludzkich, np. rodziną i innymi wspólnotami, które, są przykładem pierwszych zorganizowanych struktur, jak też szczególnymi przypadkami organizacji, jakie istnieją w danych społecznościach lub społeczeństwach a są powoływane do Życia dla zaspokojenia rozmaitych potrzeb, i wzrastających w miarę postępu cywilizacyjnego. Już w pierwotnych wspólnotach ludzkich były wyróżniane kategorie społeczne, oparte na różnicach płci i wieku, co umożliwiało pewną prymitywną specjalizację i podziały pracy oraz kształtowało pierwociny organizacyjne wspomnianych wspólnot. Płeć i wiek określają to, co dany człowiek powinien robić, aby zaspokoić potrzeby egzystencjalne i rozwojowe grupy. Ale psychofizyczne różnice, jakie cechują poszczególnych ludzi nawet tej samej kategorii płci i wieku powodują że nie ka

(…)

stabilność struktury jest silnie uzależniona od umiejętności odegrania ról organizacyjnych, czyli spełnienia oczekiwań innych uczestników organizacji.
Treść roli organizacyjnej jest uzależniona przede wszystkim od:
norm zadaniowych - określających zadania, metody i środki ich realizacji, zakres odpowiedzialności i sposoby wynagradzania,
norm grupowych - wynikających z miejsca jednostki w strukturze…
… wpływu na zachowania innych ludzi w organizacji. Podstawowym celem tzw. teorii cech psychicznych jest znalezienie cech, które można przypisać roli przywódcy, przy założeniu że:
- przywództwo jest rzadką umiejętnością,
- wynika z pewnych cech osobowościowych,
- cechy te są wrodzone,
- dzięki nim przywódcy są charyzmatyczni.
Najczęściej wymieniane przymioty przywódców charyzmatycznych to:
- niektóre cechy…
… tego rodzaju wartości, znaczną rolę odgrywają zdolności komunikacyjne, atuty fizyczne, płeć i wiek.
Zdaniem współczesnych badaczy organizacji przywódca charyzmatyczny powinien:
- posiadać umiejętność nakreślania wizji rozwoju organizacji,
- potrafić przekonać do swojej wizji wszystkich członków organizacji, - wykreować dla siebie wizerunek agenta zmian, między innymi przez umiejętność tworzenia nowych wzorów…
… procesu jest sytuacja decyzyjna. Sytuacje decyzyjne mogą mieć charakter:
rutynowy (problemy pojawiają się z przewidywalną regularnością)
nierutynowy - klasyfikuje się wg kryteriów przewidywalności wystąpienia problemów, ryzyka organizacyjnego i dysponowanego czasu na podjęcie decyzji. Klasyfikuje się je przyjmując kryteria: przewidywalności wystąpienia problemów, ryzyka organizacyjnego i dysponowanego…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz