Socjologia notatki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3087
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia notatki - strona 1

Fragment notatki:

Dokument jest zbiorem definicji, zawiera 8 stron i porusza zagadnienia takie jak: socjalizacja, osobowość, wzór kulturowy, mechanizm nauki zachowań, proces socjalizacji, konformizm społeczny, kontrola społeczna, rola społeczna, norma społeczna, źródła norm społecznych, grupa społeczna, cechy grupy społecznej, rodzaje grup, grupy formalne, grupy nieformalne, zbiorowość, władza, style kierowania, styl autokratyczny, styl demokratyczny, styl leseferestyczny, stopień formalizacji stosunków społecznych, ksenofobia, interakcja społeczna, masy społeczne, tłumy, społeczeństwo, podsystemy społeczne, stratyfikacja społeczna, typy społeczne, podstawowe segmenty struktury społecznej w Polsce, klasa robotnicza, klasa chłopska, konflikt społeczny, teoria funkcjonalna, teoria konflikty, Karol Marks, dynamika konfliktów, etapy, sytuacja przedkonfliktowa, konflikt właściwy, sytuacja pokonfliktowa, psychologiczne aspekty konfliktu, derywacja społeczna, derywacja strukturalna, derywacja społeczna,

SOCJALIZACJĄ- nazywamy proces, który wprowadza jednocześnie w życie społeczność, uczy ją zachowania i porozumiewania się według ustalonych wzorów. Kształtuje ona osobowość człowieka i przystosowuje go do życia w zbiorowości.
*Proces wychowania.
Kształtuje:
-osobowość
-postawy człowieka
-nabywa pewnych poglądów
-określa uznanie dla norm i wartości powszechnie akceptowanych.
Kształtuje pewne wartości hierarchie potrzeb człowieka, ale także określa nasze aspiracje. OSOBOWOŚĆ- pewien zespół cech biogennych i psychogennych. W procesie socjologi człowiek uczy się/ jest uczony panowania nad potrzebami, popędami i uczy się sposobów na zaspokojenie potrzeb i popędów. (jedzenie rękami/sztućcami, polowanie/zakupy).
Nauka zachowań, które są zgodne z wzorcami zachowań danego społeczeństwa. Człowiek musi przyswoić pewne wzorce, bo inaczej nie będzie potrafił funkcjonować.
WZÓR KULTUROWY- określa sposoby zachowywanie się, które są uznane/dopuszczone w danej zbiorowości.
MECHANIZM NAUKI ZACHOWAŃ odbywa się poprzez mechanizm internalizacji-> jest to proces, w którym jednostka zaczyna traktować wzory zachowań, normy wartości jako swoje, z czym się identyfikuje.
PROCES SOCJALIZACJI często powoduje bardzo głęboką internalizację. Jeżeli jest on zbyt głęboki prowadzi to do konformizmu społecznego.
KONFORMIZM SPOŁECZNY- należy rozumieć jako postawę polegającą na ścisłym podporządkowaniu się normom, wzorcom zachowań i poglądom danej grupy społecznej.
Konformizm jako dostosowanie jednostki do społeczeństwa: mechanizmy formowania ludzkiej tożsamości.
*indywidualizacja- proces, w którym jednostka uważa świat dla siebie.
*identyfikacja- proces, w którym jednostka zdobywa tożsamość społeczną.
3 poziomy zachowań konformistycznych:
-uleganie-> wypływa z chęci uzyskania nagrody lub uniknięcia kary. (ulega bo myśli. Robimy po coś, a nie dla zasady. Proces ten podlega cofnięciu.)
-identyfikacja-> upodobnienie do pewnej osoby, ważna jest atrakcyjność danej osoby/idei. Zaczynamy wierzyć w opinie i wartości. Chcemy być tacy jak inni.
-internalizacja->efekt przekonania do słuszności tych norm/wartości. Jest to trwałe, występuje pełna akceptacja, są włączane do naszych norm zachowań. Najtrwalsze efekty konformizmu.
Trwałość naszych poglądów/zachowań jest tym silniejsza im trwalsze są nasze więzi z osobą/zachowaniem które przyczyniły się do naszych zachowań.
ROLA SPOŁECZNA-to względnie stały i wewnętrzny spójny system zachowań i cech będących reakcjami na zachowania innych osób i przebiegających we

(…)

… społeczny
-rola społeczna
-status społeczny
TEORIA KONFLIKTU (Karol Marks)
Nacisk położony jest na elementy sprzeczności. Twierdzą, że rozwój społeczny oparty jest na przymusie, dominacji i konflikcie. (Teoria Karola Marksa- ustawiczna walka klas).
Różnice teorii funkcjonalnej i konfliktu- odmienne widzenie motywów ludzkich działań:
Funkcjonalizm-interes, ponieważ interesy są różne, więc tworzą…
… SPOŁECZNA-(bardzo łączy grupy ludzi/społeczeństwa.) To określony układ stosunków społecznych, instytucji społecznych i środków kontroli społecznej, które skupiają jednostki/grupy/zbiorowości społeczne.
TEZY:
1)Każda zbiorowość, która posiada zdolność do rozwoju posiada więź społeczną bo to bardzo scala społeczeństwo.
2)każdej grupie społecznej odpowiada typ więzi społecznych.
GRUPA SPOŁECZNA-to nietrwała…
… się dominująca. Byli to właściciele ziemscy oraz pracownicy najemni. Podstawowym kryterium ich bytu jest POSIADANIE ZIEMI!
Kryterium to pozwoliło na podział:
-kułaki (miał kilkadziesiąt ha, zatrudniał inne osoby). -średniaki
(def) 3 specyfikacje klasy chłopskiej:
→ specyfika historyczna, produkcyjne, ekonomiczna
→ odrębność obyczajowa wyraża się w swoistej hierarchii wartości
samowiedza zawodowa i społeczna…
… (jawnej, ukrytej). Konflikty mogą być interpersonalne, w małych grupach- rodzinach, są one krótkotrwałe.
W dużych grupach- majątkowe, reprywatyzacja. Są one niebezpieczne, naruszają ład społeczny.
Pod kątem intensywności (Białoszewski) zależy czym jest ten problem dla danej grupy, stopniem emocjonalności. Zależy od wpływów ideologicznych.
3. SYTUACJA POKONFLIKTOWA:
Pojawienie się dążenia do normalizacji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz