Słownik frekwencyjny - najczęściej używane angielskie słówka (1)

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2072
Wyświetleń: 3955
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słownik frekwencyjny - najczęściej używane angielskie słówka (1) - strona 1 Słownik frekwencyjny - najczęściej używane angielskie słówka (1) - strona 2 Słownik frekwencyjny - najczęściej używane angielskie słówka (1) - strona 3

Fragment notatki:

A a przedimek  nieokreślony  ability umiejętność  able be able to do  something - być w  stanie coś zrobić  about o; około  above powyżej, nad  abroad za granicą  absence nieobecność  absent nieobecny  accept akceptować  accident wypadek  according według  account konto; raport  accuse oskarżać  ache ból  acid kwas  across w poprzek  act akt; grać; działać,  postępować  action działanie, akcja  active aktywny  activity działalność  actor aktor  actress aktorka  actual faktyczny,  rzeczywisty  actually faktycznie, w  rzeczywistości  add dodawać  addition dodatek;  dodawanie  address adres  admire podziwiać  admit wpuszczać,  dopuszczać  adult dorosły  advance postęp; posuwać  się naprzód  advantage przewaga  adventure przygoda  advertise reklamować,  ogłaszać  advertisement reklama  advice rada, porada  advise doradzać  affair sprawa  affect oddziaływać,  wpływać na coś  afford pozwolić sobie na  coś  afraid be afraid of  something - bać się  czegoś  Africa Afryka  after po  afternoon popołudnie  afterwards później, potem  again znowu  against przeciwko  age wiek  agency agencja  agent agent  ago 2 years ago - 2 lata  temu  agree zgadzać się  agreement zgoda,  porozumienie  agriculture rolnictwo  ahead z przodu, na  przedzie  aid pomoc; pomagać  aim cel  air powietrze  aircraft statek powietrzny,  samolot  airplane samolot  airport lotnisko  alcohol alkohol  alike podobny  alive żywy  all wszystko; wszyscy  allow pozwalać  almost prawie  alone sam  along wzdłuż  already już  also także  although chociaż  altogether razem, w sumie  always zawsze  am I am - jestem  ambassador ambasador  ambulance karetka pogotowia  America Ameryka  among wśród  amount suma, kwota  amuse zabawiać  an przedimek  nieokreślony  ancient starożytny  1 and i; a  anger gniew  angle kąt  angry zły, rozzłoszczony  animal zwierzę  announce ogłaszać  annoy drażnić, irytować  annoyance rozdrażnienie,  irytacja  another inny  answer odpowiedź  anxiety niepokój  anxious zaniepokojony  any jakiś  anybody ktoś, ktokolwiek  anyhow w każdym razie;  tak czy owak  anyone ktoś, ktokolwiek  anything coś, cokolwiek  anyway tak czy inaczej; w  każdym razie  anywhere gdzieś,  gdziekolwiek  apart osobno  apartment mieszkanie  (American  English)  apologise/apologiz e przepraszać  appear pojawiać się  appearance

(…)

… kopiować
coffee kawa corn kukurydza
coin moneta corner róg
cold zimny correct poprawiać;
collect zbierać poprawny
collection zbiór, kolekcja cost koszt; kosztować
college koledż cotton bawełna
colony kolonia cough kaszel; kaszleć
colour/color kolor council rada, narada
comb grzebień count liczyć
combine łączyć country kraj
come przychodzić couple para
comfortable wygodny courage odwaga
course kurs; tok
5…
… uderzenie; hit; inch cal
uderzać include zawierać
10
including wliczając (w to), joy radość
łącznie z judge sędzia; sądzić
income dochód juice sok
increase wzrost, przyrost; July lipiec
wzrastać jump skok; skakać
indeed istotnie; June czerwiec
rzeczywiście jungle dżungla
independent niepodległy just właśnie
indicate wskazywać justice sprawiedliwość
industrial przemysłowy K
industry przemysł keep trzymać…
… maszyny,
letter list; litera mechanizm
level poziom mad szalony
liberal liberalny magazine magazyn,
library biblioteka czasopismo
lie leżeć; kłamać magic magia; magiczny
life życie mail poczta; przesłać
lift winda; podnosić pocztą
light światło; zapalać; main główny
lekki; jasny major major; osoba
lightning błyskawica, piorun pełnoletnia;
like lubić; jak ważny; pełnoletni
likely prawdopodobny make robić…
… official oficjalny
dnia) often często
nor ani oh ach
normal normalny oil olej; ropa naftowa
north północ (strona old stary
świata) on na
northern północny once raz; kiedyś
nose nos one jeden
not nie only tylko
note notatka; banknot; onto na, do
zauważyć open otwierać; otwarty
nothing nic operate działać; operować
notice ogłoszenie; operation działanie; operacja
zauważyć opinion opinia
noun rzeczownik
…; podpisać towarzyski
signal sygnał; society społeczeństwo
sygnalizować sock skarpeta
signature podpis soft miękki
silence cisza soil gleba; brudzić (się)
silent cichy, milczący soldier żołnierz
silk jedwab solid stały; twardy
silly głupi solution rozwiązanie
silver srebro; srebrny solve rozwiązywać
similar podobny some kilka, trochę
simple prosty somebody ktoś
simply po prostu somehow jakoś
since odkąd…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz