Słówka - Unit 21

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słówka - Unit 21 - strona 1 Słówka - Unit 21 - strona 2

Fragment notatki:


word part of speech translation abuse v nadużywać abuse n nadużycie acceptance n akceptacja advisedly adv świadomie, z rozmysłem asset-stripping n rozbieranie aktywów backward integration n integracja odwrotna balance n równowaga benefit v przynieść korzyść board of directors n zarząd breach n naruszenie, pogwałcenie buyout n wykup come across v natknąć się competition n konkurencja conglomerate n konglomerat consider v wziąć pod uwagę, zastanowić się nad controlling interest n pakiet kontrolny damage v zaszkodzić demand n popyt differ from v różnić się od diversify v poszerzyć zakres działalności dominant adj dominujący encourage v zachęcić factor n czynnik fear v bać się feature n cecha fee n opłata, honorarium financier n finansista fine v ukarać grzywną forward integration n integracja przednia guilty adj winny handful n garść horizontal integration n integracja pozioma hostile takeover n wrogie przejęcie hypothetical adj hipotetyczny imaginary adj wymyślony inefficient adj niewydajny, nieudolny innovative adj innowacyjny intervene v interweniować interventionist n interwencjonista investigate v zbadać, przeprowadzić dochodzenie investment bank n bank inwestycyjny issue v emitować legislation n legislacja leveraged buyout n wykup z zastosowaniem dźwigni lion's share n lwia część listed company n firma notowana na giełdzie market capitalization n wartość rynkowa firmy market share n udział w rynku merge v połączyć merger n fuzja offence n wykroczenie pension fund n fundusz emerytalny permanent adj stały, trwały pharmaceuticals n farmaceutyki phenomenon n zjawisko Unit 21 1 by Katarzyna Szypuła player n gracz pressure n presja, nacisk previous adj poprzedni price fixing n zmowa cenowa prior to prep przed raid n próba przejęcia poprzez wykup akcji raider n pirat (firma) range n zakres reflect v odzwierciedlać regime n reżim representative n reprezentant researcher n badacz resell v odsprzedać restrict v ograniczać retail outlet n sklep detaliczny subsidiary n spółka zależna sufficient adj wystarczający supply chain n łańcuch dostaw synergy n synergia take possession v wejść w posiadanie takeover n przejęcie takeover bid n oferta przejęcia undervalue v niedoszacować utility n usługa komunalna varied adj zróżnicowany vertical integration n integracja pionowa vigorously adv energicznie Unit 21 2 by Katarzyna Szypuła ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz