Słówka - Unit 14

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słówka - Unit 14 - strona 1 Słówka - Unit 14 - strona 2

Fragment notatki:


word part of speech translation acquire v wejść w posiadanie, nabyć assets n aktywa Automated Teller Machine n bankomat (AmE) bad debt n zły dług bonds n obligacja borrower n pożyczkobiorca cashpoint n bankomat (BrE) certificate n świadectwo checkbook n książeczka czekowa (AmE) checking account n rachunek bieżący AmE) chequebook n książeczka czekowa (BrE) collateral n zabezpieczenie collateralized debt obligations n instrumenty sekurytyzacji oparte na długu commercial bank n bank komercyjny commitment n zobowiązanie consequently adv w rezultacie consider v rozważyć convert into v przerobić na credit crunch n kryzys kredytowy credit rating n zdolność kredytowa currency futures n walutowe transakcje terminowe current account n rachunek bieżący (BrE) debit card n karta debetowa debt n dług default n nieuiszczenie należności deposit n wpłata, lokata depositor n deponent deregulation n deregulacja derivatives n instrumenty pochodne distribute v rozprowadzać diversify v dywersyfikować dull adj nudny enterprise n przedsięwzięcie, przedsiębiorstwo equities n akcje zwykłe estimate v szacować excitement n rozemocjonowanie, podniecenie factor n czynnik financial industry n przemysł finansowy former adj były fulfil v spełnić go bankrupt v zbankrutować grant v przyznać, udzielić hedge fund n fundusz hedgingowy household n gospodarstwo domowe initiative n inicjatywa insert v wstawić intermediary n pośrednik investment bank n bank inwestycyjny issue v emitować lender n pożyczkodawca loan n pożyczka massive adj potężny, ogromny merger n fuzja microfinance n mikrofinansowanie mortgage n zastaw hipoteczny Unit 14 1 by Katarzyna Szypuła mortgage-backed securities n walory zabezpieczone hipoteką mutual fund n fundusz powierniczy non-governmental organization NGO n organizacja pozarządowa notice account n rachunek oszczędnościowy (AmE) overdraft n przekroczenie stanu konta ownership n własność pass v przyjąć (ustawę) perception n wyobrażenie, pogląd pool v zebrać portfolio n portfel prevent v zapobiegać property n nieruchomość prove v udowodnić public trust n zaufanie publiczne guarantee v gwarantować raise v zebrać pieniądze, fundusze recruitment n rekrutacja regain v odzyskać relax v rozluźnić repay v spłacać repeal v uchylić replace v zastąpić rescue v ratować retail bank n bank detaliczny return n zwrot risky adj ryzykowny savings / deposit account n rachunek oszczędnościowy (BrE) ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz