Słówka - Unit 19

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Słówka - Unit 19  - strona 1 Słówka - Unit 19  - strona 2

Fragment notatki:


word part of speech translation accountancy n rachunkowość accounting n rachunkowość accrue v zgromadzić, narosnąć alternatively adv ewentualnie amortization n amortyzacja annual adj roczny assets n aktywa auditing n audyt, badanie ksiąg rachunkowych balance sheet n bilans bookkeeping n księgowość cash flow statement n sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych charge v pobrać, naliczyć comprise v zawierać, obejmować consider v rozważyć, zastanowić się cost accounting n rachunkowość kosztów cost of revenue n koszt uzyskania przychodu credit n ma debit n winien debt n dług defer v odroczyć depreciation n amortyzacja derive from v wywodzić się z, pochodzić z disguise v zmienić, zatuszować, ukryć dividend n dywidenda entry n zapis, pozycja expenditure n wydatki, nakłady, rozchód expenses n wydatki figure n cyfra, liczba figure out v znaleźć, dojść do financial statement n sprawozdanie finansowe historical cost n pierwotny koszt nabycia in comparison with w porównaniu z in practice w praktyce in principle w zasadzie income n dochód income tax n podatek dochodowy incur v ponieść (koszt) inspect v zbadać, sprawdzić, skontrolować intangible adj niematerialny inventory n zapas invoice v wystawić fakturę issue v emitować judgement n pogląd, opinia, ocena sytuacji labour n siła robocza liabilities n pasywa managerial accounting n rachunkowość zarządcza measure v mierzyć owe v być winnym payable adj płatny plant n zakład przemysłowy position n położenie, sytuacja proceeds n wpływy profit and loss account n rachunek zysków i strat receivable adj należny, ściągalny receivables n wierzytelności Unit 19 1 by Katarzyna Szypuła record v zapisać, zarejestrować repayment n spłata replacement cost n koszt odtworzenia reputation n reputacja research and development n badania i rozwój retained adj zatrzymany revenue n przychód runway n pas startowy share premium n ażio przy zakupie akcji supplier n dostawca tangible adj materialny tax accounting n rachunkowość podatkowa transaction n transakcja value v wycenić, oszacować work-in-progress n produkcja w toku Unit 19 2 by Katarzyna Szypuła ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz