Składowanie odpadów-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Składowanie odpadów-opracowanie - strona 1 Składowanie odpadów-opracowanie - strona 2 Składowanie odpadów-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

SKŁADOWANIE ODPADÓW, TYPY SKŁADOWISK, ZASADY LOKALIZACJI
Typy składowisk:
składowisko odpadów niebezpiecznych
składowisko odpadów obojętnych
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Zasady lokalizacji:
Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane:
w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych (GZWP, UZWP); na obszarach otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody; na obszarach lasów ochronnych; w dolinach rzek, w pobliżu zbiorników wód śródlądowych, na terenach źródliskowych, bagiennych i podmokłych, w obszarach mis jeziornych i ich strefach krawędziowych, na obszarach bezpośredniego bądź potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu przepisów prawa wodnego; w strefach osuwisk i zapadlisk terenu, w tym powstałych w wyniku zjawisk krasowych, oraz zagrożonych lawinami; na terenach o nachyleniu powyżej 10°; na terenach zaangażowanych tektonicznie, poprzecinanych uskokami, spękanych lub uszczelinowaconych; na terenach wychodni skał zwięzłych porowatych, skrasowiałych i skawernowanych; na glebach klas bonitacji I-II; na terenach, na których mogą wystąpić deformacje ich powierzchni na skutek szkód górniczych; na obszarach ochrony uzdrowiskowej; na obszarach górniczych utworzonych dla kopalin leczniczych; na obszarach określonych w przepisach odrębnych.
1. Składowisko odpadów lokalizuje się tak, aby posiadało naturalną barierę geologiczną, uszczelniającą podłoże i ściany boczne. 2. Minimalna miąższość i wartość współczynnika filtracji k naturalnej bariery geologicznej wynosi: dla składowiska odpadów niebezpiecznych - miąższość nie mniejsza niż 5 m, współczynnik filtracji k ≤ 1,0 x 10-9m/s; dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - miąższość nie mniejsza niż 1 m, współczynnik filtracji k ≤ 1,0 x 10-9m/s. 3. Bariera geologiczna powinna mieć rozciągłość poziomą przekraczającą obszar projektowanego składowiska odpadów. 4. Przewidywany najwyższy piezometryczny poziom wód podziemnych powinien być co najmniej 1 m poniżej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska. 5. W miejscach, gdzie naturalna bariera geologiczna nie spełnia warunków określonych w ust. 2-4, stosuje się sztucznie wykonaną barierę geologiczną o minimalnej miąższości 0,5 m, zapewniającą przepuszczalność nie większą niż określona w ust. 2, którą wykonuje się w taki sposób, by procesy osiadania na składowisku odpadów nie mogły spowodować jej zniszczenia.

(…)


SKŁADOWANIE ODPADÓW, TYPY SKŁADOWISK, ZASADY LOKALIZACJI
Typy składowisk:
składowisko odpadów niebezpiecznych
składowisko odpadów obojętnych
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne
Zasady lokalizacji:
Składowiska odpadów niebezpiecznych oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie mogą być lokalizowane:
w strefach zasilania głównych i użytkowych zbiorników wód…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz