SKALE EKWIWALENTNOŚCI

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
SKALE EKWIWALENTNOŚCI - strona 1 SKALE EKWIWALENTNOŚCI - strona 2 SKALE EKWIWALENTNOŚCI - strona 3

Fragment notatki:

SKALE EKWIWALENTNOŚCI Ogólna charakterystyka skal ekwiwalentności
Podejścia do wyznaczania skal ekwiwalentności
Normatywne skale ekwiwalentności
Empiryczne skale ekwiwalentności
4.1. Metody przybliżone
4.2. Metody bazujące na całkowitych wydatkach gospodarstw domowych
Subiektywne skale ekwiwalentności
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA SKAL EKWIWALENTNOŚCI Badane populacje gospodarstw domowych składają się z gospodarstw domowych o różnej liczebności i składzie demograficznym, niejednorodnych pod względem potrzeb konsumpcyjnych.
Aby dochód (wydatki) gospodarstwa domowego prawidłowo spełniał rolę miernika możliwości zaspokojenia potrzeb porównywalnego dla gospodarstw domowych niejednorodnych pod względem potrzeb konsumpcyjnych, powinien on zostać skorygowany ze względu na poziom ich potrzeb
Rozwiązania: Przyjęcie, że wszystkie osoby w gospodarstwie domowym mają te same potrzeby i korygowanie dochodu gospodarstwa domowego przez jego podzielenie przez liczbę osób w gospodarstwie domowym. Rozwiązanie to posiada jednak dwie zasadnicze wady: przyjęcie nierealistycznego założenia, że zarówno zakres potrzeb jak i ich poziom, a tym samym wielkość środków pieniężnych potrzebnych na ich zaspokojenie, są dla osób dorosłych oraz dzieci w różnym wieku takie same
pomijanie występowania pewnych oszczędności związanych ze wspólnym zamieszkiwaniem i gospodarowaniem członków gospodarstwa domowego (np. wspólne opłacanie czynszu, użytkowanie telewizora, pralki czy też zmywarki)
Korygowanie dochodów przy wykorzystaniu tzw. skal ekwiwalentności
Skale ekwiwalentności są parametrami pozwalającymi na pomiar wpływu wielkości i charakterystyk demograficznych gospodarstw domowych na poziom ich potrzeb, a tym samym na różnice w wielkości dochodów (wydatków) niezbędnych do osiągnięcia tego samego poziomu zaspokojenia potrzeb przez te gospodarstwa domowe. Skala ekwiwalentności dla gospodarstwa domowego danego typu mówi, ile razy należałoby zmniejszyć lub zwiększyć jego dochód, aby osiągnęło ono ten sam poziom zaspokojenia potrzeb, co gospodarstwo standardowe stanowiące punkt odniesienia porównań.


(…)

… domowego, Xli, Xli' - l-ta charakterystyka i-tego i i'-tego gospodarstwa domowego.
skala ekwiwalentności jest średnią geometryczną ilorazu charakterystyk gospodarstw domowych ważoną elastycznościami wydatków względem tych charakterystyk i udziałami wydatków
Oszacowania parametrów ηrl otrzymujemy poprzez estymację równania popytu konsumpcyjnego, którego postać dla i-tego gospodarstwa domowego…
… badaniach jako miarę dobrobytu gospodarstwa domowego traktowano udział wydatków na dobra podstawowe w wydatkach ogółem)
Krzywe Engla można zdefiniować poprzez jednorównomiarowe modele ekonometryczne, w których zmienną objaśnianą jest popyt na dane dobro (grupę dóbr), a zmienną objaśniającą dochód lub suma wydatków konsumpcyjnych gospodarstwa domowego
Popyt może być wyrażany jako udział wydatków na dane dobro (dobra) w wydatkach ogółem Obok dochodu (sumy wydatków) gospodarstwa domowego jako zmienne objaśniające stosowane są w modelu także inne zmienne, najczęściej demograficzne charakterystyki gospodarstw domowych
ETAPY OBLICZEŃ
Przedstawiamy krzywe Engla w postaci modelu model Workinga-Lesera:
, (3.3)
gdzie:
wr - odsetek wydatków na r-te dobro,
αr, βr - parametry modelu.
W celu oszacowania skal…
… z danych pochodzących z wielu okresów niezbędne jest wprowadzanie do równania także dodatkowych zmiennych objaśniających w postaci cen dóbr, albo indeksów ich cen o stałej podstawie.
Równanie popytu na żywność dla i-tego gospodarstwa domowego, stanowiące jedną z możliwych postaci krzywej Engla, możemy zapisać następująco:
, (3.4)
gdzie:
pr - cena (indeks cen) r-tego dobra (grupy dóbr), P - agregatowy…
… opisującego te charakterystyki
Postać ogólnej skali ekwiwalentności, odnoszącej się do łącznej konsumpcji gospodarstwa domowego, zdefiniowanej jako stosunek dwóch funkcji wydatków, w których argumentami są ceny dóbr i usług, agregatowe mierniki poziomu konsumpcji (użyteczności) oraz wektor charakterystyk gospodarstw:
, (3.7)
gdzie:
C - neoklasyczna funkcja wydatków,
P - wektor cen dóbr,
u - poziom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz