Sieci ciepłownicze w budynkach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sieci ciepłownicze w budynkach  - strona 1 Sieci ciepłownicze w budynkach  - strona 2 Sieci ciepłownicze w budynkach  - strona 3

Fragment notatki:


1.1. Scentralizowane systemy dostawy ciepła     Scentralizowanym  systemem  dostawy  ciepła,  zwanym  tak e  scentralizowanym  systemem  ciepłowniczym, określa się system składający się z:    ♦  źródła ciepła,  ♦  sieci ciepłowniczej,  ♦  węzłów cieplnych.    Przykładowy schemat scentralizowanego systemu dostawy ciepła pokazano na rys. 1.1.        Rys. 1. 1. Przykładowy schemat scentralizowanego systemu dostawy ciepła     W  budynkach  (obiektach  ogrzewanych)  znajdują  się  instalacje  odbiorcze.  Zadaniem  scentralizowanych systemów dostawy ciepła jest dostarczenie do instalacji odbiorczych nośnika ciepła  do celów:    ♦  centralnego ogrzewania budynków,  ♦  podgrzewania powietrza w układach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,  ♦  ogrzewania w procesach technologicznych,  ♦  przygotowania ciepłej wody u ytkowej.    W  przeciwieństwie  do  scentralizowanych  systemów,  w  indywidualnych  systemach  dostawy  ciepła,  ź ródło ciepła jest zlokalizowane w obiekcie, do którego jest dostarczany nośnik ciepła.   Ź ródłem ciepła zarówno w systemie scentralizowanym, jak i indywidualnym, mo e być kotłownia  lub  centrala  cieplna,  wyposa ona,  np.  w  urządzenia  do  podgrzewania  elektrycznego  lub  w  pompy  ciepła.  Szczegółową  klasyfikację  kotłowni  i  źródeł  ciepła  podano  w  [8,30].    Sieć  ciepłownicza  transportuje  nośnik  ciepła  ze  źródła  ciepła  do  węzłów  cieplnych.  Węzeł  cieplny  stanowi  zespół  urządzeń  łączących  sieć  ciepłowniczą  z  instalacją  odbiorczą,  stanowi  tak e  najczęściej  granicę  eksploatacji  pomiędzy  dostawcą  i  odbiorcą  ciepła.    Węzły  cieplne  są  wyposa one  w  elementy  pomiarowo-rozliczeniowe, elementy automatyzacji dostawy ciepła, urządzenia zmieniające parametry  nośnika ciepła (temperaturę i ciśnienie) oraz zespoły pompowe. Strona zasilana z sieci ciepłowniczej  nazywa się stroną pierwotną, strona instalacji - wtórną. Węzły bez elementów automatycznej regulacji  i  pomiarowo-rozliczeniowych  nale ą  dziś  do  rzadkości,  choć  jeszcze  10  lat  temu  niemal  wszystkie  węzły cieplne były pozbawione prawidłowo działających urządzeń pomiarowych i regulacyjnych.  Jedną  z  przyczyn  wzrastającego  stopnia  automatyzacji  węzłów  cieplnych  i  instalacji  odbiorczych  są  wymagania  obowiązujących  przepisow  prawnych,  z  drugiej  stale  rosnące  ceny  nośników  energii  pierwotnej, zwlaszcza paliw kopalnych.  Większość  miast  du ych  i  średnich  w  Polsce    posiada  scentralizowane  systemy  dostawy  ciepła. 

(…)

… nawet w miastach o średniej gęstości cieplnej
40-50kW/ha. Lata 45.-90. były okresem gospodarki planowej, w której kryteria ekonomiczne nie były
decydujące w ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych. Planowano budowę ciepłowni ogrzewających
aglomeracje miejskie odległe od źródla o kilkadziesiąt kilometrów, nierzadko ciepłownie o mocy
planowanej znacznie przekraczającej rzeczywiste potrzeby cieplne zasilanych obszarów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz