Schemat biznes planu - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 364
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schemat biznes planu - wykład - strona 1 Schemat biznes planu - wykład - strona 2 Schemat biznes planu - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Dr. Wojciech Urbaniak
Biznes Plan
Schemat biznes planu
BIZNES PLAN
A. PODSUMOWANIE – prezentacja zasadniczych wniosków
B. UCZESTNIK PROJEKTU
1. Dane osobowe
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Adres korespondencyjny
Telefon stacjonarny
Telefon komórkowy
Stan cywilny
Numer PESEL
Seria i numer dowodu
tożsamości
Rodzaj dokumentu tożsamości i
oznaczenie organu który go
wydał
Stosunek do służby wojskowej
2. Wykształcenie
Wykształcenie
Szkoła którą ukończono –
nazwa
Data nauki w szkole
Uzyskane stopnie naukowe lub
dyplomy
1
Dr. Wojciech Urbaniak
Biznes Plan
Schemat biznes planu
3. Kursy i szkolenia
Przebyte szkolenia/kursy
dokształcające, data
Uzyskane umiejętności i/lub
zaświadczenia/certyfikaty
Nazwa instytucji organizatora
4. Doświadczenie zawodowe
Nazwa pracodawcy
Okres zatrudnienia w danej
instytucji
Stanowisko
Uzyskane doświadczenie
zawodowe
5. Znajomość języków obcych
Od 1 do 5 w zależności od stopnia znajomości języka, 1 – bardzo słaby, 5 – bardzo dobry
Język obcy
Czytanie
Mowa
Język angielski
Język niemiecki
Język włoski
2
Pisanie
Dr. Wojciech Urbaniak
Biznes Plan
Schemat biznes planu
6. Znajomość komputera
Od 1 do 5 w zależności od stopnia znajomości obsługi programu, 1 – bardzo słaby, 5 – bardzo dobry
Microsoft Word
Microsoft Excel
Microsoft Power Point
Adobe photo shop
C. PROJEKT PRZEDSIĘBIORSTWA
1. Podstawowe dane dotyczące przedsiębiorstwa
Nazwa przedsiębiorstwa
Data rozpoczęcia działalności
Sektor działalności
Kod PKD
Siedziba przedsiębiorstwa
Adres (miasto, kod pocztowy,
ulica, nr domu, nr mieszkania)
Telefon komórkowy
Telefon stacjonarny
3
Dr. Wojciech Urbaniak
Biznes Plan
Schemat biznes planu
Lokalizacja działalności przedsiębiorstwa
Miejsce wykonywania
działalności
Adres oddziałów (jeżeli są
planowane)
Zalety i wady lokalizacji
Formy rozliczeń z urzędem
skarbowym
2. Tło projektu
Przedmiot planowanej
działalności
Uzasadnienie planowanej
działalności
Charakterystyka wybranego
rynku
3. Zatrudnienie
W przypadku utworzenia firmy kilkuosobowej podać:
Rodzaj nowych stanowisk pracy
Forma zatrudnienia danego
pracownika
Wymiar czasu danego
pracownika
Wynagrodzenia danego
pracownika
Wymagania, kwalifikacje i
doświadczenie kandydatów
4
Dr. Wojciech Urbaniak
Biznes Plan
Schemat biznes planu
4. Produkty/usługi
Charakterystyka
proponowanego
produktu/usługi
Proponowana cena jednostkowa sprzedaży poszczególnych produktów/usług
Nazwa produktu/usługi
Cena jednostkowa sprzedaży
Prognoza sprzedaży. Proszę podać wielkość sprzedaży (w sztukach, jednostkach itp.) produktów usług w kolejnych
okresach. Należy uwzględnić wszystkie pozycje wcześniej wymienione.
Produkt/usługa
I kwartał
prowadzonej
działalności
II kwartał
prowadzonej
działalności
5
III kwartał
prowadzonej
działalności
IV kwartał
prowadzonej
działalności
Dr. Wojciech Urbaniak
Biznes Plan
Schemat biznes planu
Proszę udowodnić, że podane powyżej wartości są realne.
Przychody. Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów/usług
Produkt/usługa
I kwartał
prowadzonej
działalności
II kwartał
prowadzonej
działalności
III kwartał
prowadzonej
działalności
IV kwartał
prowadzonej
działalności
Czym produkt/usługa będzie wyróżniał się spośród produktów/usług dostępnych na rynku i jaka będzie jego
przewaga nad produktami/usługami konkurencyjnymi?
Jeżeli przedsięwzięcie wiąże się z zaoferowaniem nowego produktu/usługi, to proszę wskazać jego zalety
różnicujące go od innych istniejących produktów/usług.
5. Proces produkcji/świadczenia usług
6
Dr. Wojciech Urbaniak
Biznes Plan
Schemat biznes planu
6. Dystrybucja i promocja
C. ANALIZA RYNKU
1. Odbiorcy – klienci
Wskazać klientów produktów
i/lub usług (w miarę możliwości
wyodrębnić grupy
poszczególnych klientów)
Liczba potencjalnych klientów
w danej grupie
Oczekiwania i potrzeby
klientów względem
produktów/usług
Należy określić czy popyt na
produkty/usługi będzie ulegał
sezonowym zmianom i jak będą
minimalizowane skutki jego
sezonowości
2. Dostawcy
L.p.
Nazwa
dostawcy
Lokalizacja
dostawcy
Forma
rozliczeń
Warunki
dostawy
Jakość i pewność
dostaw
Stopień
zależności
1
2
3
4
5
3. Zasięg terytorialny
Rynek lokalny
Rynek regionalny
Rynek krajowy
7
Rynek zagraniczny
Dr. Wojciech Urbaniak
Biznes Plan
Schemat biznes planu
4. Konkurencja
Dane głównych konkurentów
Mocne strony i cechy, wyróżniające produkty/usługi konkurencji, działającej na danym obszarze geograficznym:
5. Analiza SWOT przedsiębiorstwa
Mocne strony przedsiębiorstwa
-
Słabe strony przedsiębiorstwa
-
Szanse
-
Zagrożenia
-
Zagrożenia na etapie zakładania przedsiębiorstwa budzące szczególne obawy przed porażką własnej inicjatywy
(wymienieni one w kolejności ważności):
8
Dr. Wojciech Urbaniak
Biznes Plan
Schemat biznes planu
D. PLAN INWETYCJI
1. Zestawienie nakładów finansowych
L.p.
Charakterystyka inwestycji
(jej zakres i uzasadnienie)
Środki własne
Środki z EFS
Inna źródła
(rodzaj i kwota)
w złotych
Prace adaptacyjne i
budowlano – remontowe, w
tym:
Zakup maszyn, urządzeń
aparatury, sprzętów, w tym:
Wydatki na reklamę inne
formy promocji, w tym:
Wydatki na wartości
niematerialne i prawne, w
tym:
Inne (podać jakie):
9
Planowany
termin realizacji
inwestycji/zakupu
Dr. Wojciech Urbaniak
Biznes Plan
Schemat biznes planu
2. Stopień przygotowania inwestycji do realizacji
E. PROGNOZY FINANSOWE
1. Rachunek zysków i strat
Pozycja
2012
2013
w złotych
A. Przychody ogółem, w tym:
B. Koszty ogółem, w tym:
C. Dochód (strata) brutto A-B
G. Zysk netto (C-D-E-F)
Wyjaśnienia:
Komentarz:
10
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz