Sądy administracyjne w Polsce w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 777
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sądy administracyjne w  Polsce w Polsce - strona 1 Sądy administracyjne w  Polsce w Polsce - strona 2 Sądy administracyjne w  Polsce w Polsce - strona 3

Fragment notatki:

73. Sądy administracyjne w Polsce Sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej oraz rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego, samorządowymi kolegiami odwoławczymi i między tymi organami a organami administracji rządowej. Sądami administracyjnymi są Naczelny Sąd Administracyjny oraz wojewódzkie sądy administracyjne . Sprawy należące do właściwości sądów administracyjnych rozpoznają, w pierwszej instancji, wojewódzkie sądy administracyjne. Wojewódzki sąd administracyjny tworzy się dla jednego województwa lub dla większej liczby województw. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi wojewódzkie sądy administracyjne oraz ustala ich siedziby i obszar właściwości, a także może tworzyć, poza siedzibą sądu, i znosić wydziały zamiejscowe tych sądów. Wojewódzki sąd administracyjny dzieli się na wydziały, które tworzy i znosi Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargi kasacyjne i zażalenia od orzeczeń (wyroków i postanowień) sądów wojewódzkich, rozstrzyga wspomniane spory kompetencyjne i spory o właściwość podejmuje uchwały wyjaśniające przepisy prawne, rozbieżnie interpretowane przez sądy administracyjne oraz uchwały rozstrzygające zagadnienia prawne budzące poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowo-administracyjnej Oznacza to, że NSA działa jako sąd II instancji rozpatrując skargi kasacyjne i zażalenia od orzeczeń WSA, natomiast w pozostałych sprawach NSA orzeka jako sąd pierwszej i jedynej instancji. W ramach orzecznictwa NSA i wojewódzkich sądów administracyjnych wykształciły się trzy izby: 1.Izba finansowa - ordynacja podatkowa i wszelkiego rodzaju podatki, a także egzekucja świadczeń pieniężnych 2.Izba gospodarcza - zagadnienia takie jak: Prawo celne
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Sprzedaż napojów alkoholowych
Gry losowe i zakłady wzajemne
Radcowie prawni i adwokaci
Doradcy podatkowi
Sprawy budżetowe jednostek samorządu terytorialnego
Zamówienia publiczne
Wydobywanie kopalin
Działalność gospodarcza
Egzekucja świadczeń pieniężnych niepodlegająca izbie finansowej
3.Izba ogólnoadministracyjna - drogi, ochrona środowiska, praca i bezrobocie, gospodarka wodna, ochrona zdrowia, rolnictwo, sprawy mieszkaniowe, obronność, informacja publiczna, samorządy terytorialne.

(…)

… Robotniczej w lokalu przy ul. Twardej w Warszawie - w zebraniu założycielskim wzięli udział w większości członkowie PPR, zdołano pozyskać tylko dwóch działaczy uważanych wówczas za socjalistów (Edward Osóbka-Morawski i Jan Haneman)[3]. W charakterze gości i obserwatorów zaproszono dwóch innych działaczy (Franciszek Litwin i Antoni Korzycki), którzy zaczęli występować jako reprezentanci ruchów ludowych…
… sanacji i SN), w praktyce zaś była forum zdominowanym przez prosowiecko i prokomunistycznie nastawioną część działaczy różnych partii.
Oprócz komunistów z PPR zasiadali w niej członkowie PPS, PSL, SL, SD, SP, działacze niezależni oraz niewielka grupa posłów żydowskich. W skład Prezydium KRN weszli: Bolesław Bierut (przewodniczący, od 31 grudnia 1944 - Prezydent KRN), Edward Osóbka-Morawski…
… Najwyższego oraz członków Krajowej Rady Sądownictwa; 3) dokonuje wyboru kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego i wskazuje izbę, w której sędzia obejmie stanowisko; 4) dokonuje wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego i przedstawia ich Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej; 5) dokonuje wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa; 6) rozpatruje i przyjmuje projekt…
… (wiceprzewodniczący), Władysław Kowalski (członek), Michał Rola-Żymierski (członek) i Kazimierz Mijal (sekretarz). W dniu 28 czerwca 1945 roku skład Prezydium KRN poszerzono o schorowanego już Wincentego Witosa (PSL) i Stanisława Grabskiego oraz przedstawiciela PPS Stanisława Szwalbego(bezpartyjny, przed wojną związany z prawicą), którzy zostali wiceprezydentami KRN.
KRN była zarówno władzą ustawodawczą…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz