Mała konstytucja z roku 1947

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mała konstytucja z roku 1947 - strona 1 Mała konstytucja z roku 1947 - strona 2

Fragment notatki:


113.MAŁA KONSTYTUCJA Z 1947 ROKU 22.09.1946 roku partie komunistyczne ogłosiły wyborcza ordynację do Sejmu Ustawodawczego. Opierała się na wyborach5- przymiotnikowych; czynne prawo wyborcze do 21 lat, a bierne 25. Powszechność prawa wyborów została częściowo ograniczona przez odmówienie wybierania osobom, które w okresie okupacji zajmując kierownicze stanowiska w kraju lub na emigracji przeciwdziałały walce zbrojnej z okupantem. Przed wyborami Kom.Por.Stron.Demok. podjęła decyzję o utworzeniu bloku składającego się z PPR, PPS, SL i SD. PSL i SD poszły do wyborów osobno. Na blok głosowało 80% co zapewniło 394 mandaty; PSL- 28; SP- 12. po przeprowadzeniu wyborów KRN uległa rozwiązaniu. Sejm Ustawodawczy na pierwszą sesję zwołany został 04.02.1947. Wtedy wydał ustawę konstytucyjną o wyborze prezydenta. Następnego dnia w tajnym głosowaniu wybrano Bieruta. 06.02 prezydent powołał rząd na czele z Cyrankiewiczem. 14.02.1947 przy sprzeciwie 17 posłów sejm uchwalił Małą Konstytucję. Składał się z 32 art ujętych w 9 rozdziałach:
najwyższe organy władzy
Sejm Ustawodawczy
prezydent
rada państwa
rząd NIK
wymiar sprawiedliwości
przepisy przejściowe
końcowe
Rolę wstępu spełniał art 1, w którym określono podstawy prawne ustroju. Oparto je na podstawowych założeniach konstytucji marcowej i na zasadach manifestu lipcowego, ustawodawstwa o radach narodowych i oficjalnych wynikach referendum. Art 1 zawiera pojęcie władzy zwierzchniej narodu polskiego.
Sejm Ustawodawczy pochodził z wyborów opartych na 5- przymiotnikowych zasadach. Składał się z 444 posłów, a 372 z wyborów okręgowych, 72 z listy państwowej. Kadencja trwała 5 lat. Sejm pracował na sesjach zwyczajnych i nadzwyczajnych. Zwoływał, zamykał i odraczał je prezydent. Organami wew. Sejmu byli: marszałek, 3 wice, sekretarze i komisje. Kompetencje to:
Uchwalanie nowej konstytucji, ustawodawstwo, wytyczanie głównych kierunków polityki państwa, kontrola rządu. Posłowie mieli od odpowiedzialności parlamentarnej i uzależniono od sejmu pociągnięcie posła do odp karno- sądowej.
Prezydent- wybierał go Sejm Ustawodawczy na 7 lat przy quorum 1/3 ustawowej liczby posłów. Kandydata mogła zgłosić grupa co najmniej 50 posłów. Wybrany był ten, który miał bezwzględną większość. Zastępca prezydenta był marszałek sejmu.
Kompetencje prezydenta:
reprezentowanie państwa na zewnątrz
zwoływanie, zamykanie i odraczanie sesji sejmu
mianowanie członków rządu
zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi
prawo łaski
rozporządzenia wykonawcze i inne akty dla wykonania ustawy
Jego akty były kontrasygnowane przez premiera i ministra. Ponosił odpowiedzialność za konstytucyjną zdrade kraju, naruszenie konstytucji, przestępstwo kryminalne- pociągał sejm, sądził SN.


(…)

… przed sejmem i na jego żądanie musiał poddać sie solidarnie do dymisji. Ponosiła odpowiedzialność polityczna za akty prawne prezydenta, które kontrasygnowali. Uprawnienia: dekrety z mocą ustaw, których ogłoszenie zarządzał prezydent za zgodą RP. Na najbliższej sesji premier musiał przedłożyć je jednak do zatwierdzenia. Dla rozpatrywania spraw dużej wagi można było zwołać Radę Gabinetową- RM obradujący…
… kompetencji tych organów przekazywano w ręce rad narodowych: wojewódzkich, powiatowych i gminnych oraz ich organów wykonawczych- prezydiów. W praktyce ich znaczenie było niewielkie. Wymiar sprawiedliwości- w lipcu 1950 roku dwoma ustawami o ustroju sądów powszechnych i prokuraturze zmieniono wymiar sprawiedliwości. Zniesiono sądy grodzkie, okręgowe i apelacyjnej, a w ich miejsce powołano sądy powiatowe…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz