Rzecznik praw dziecka

Nasza ocena:

3
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rzecznik praw dziecka - strona 1 Rzecznik praw dziecka - strona 2

Fragment notatki:


109. Rzecznik Praw Dziecka Art. 72 ust. 4 KRP przewiduje powołanie RPD. Ustawa o RPD z 2000r za dziecko uznała każdą istotę ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletniości. Art. 1 ust. 2: „RPD stoi na straży praw dziecka określonych w K., konwencji o prawach dziecka i innych przepisach prawa, z poszanowaniem odpowiedzialności, praw i obowiązków rodziców.” Podejmuje działania, mające na celu:
Zapewnienie dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju
Ochronę praw dziecka
Ochronę dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem, demoralizacją, zaniedbaniem oraz innym złym traktowaniem
Otoczenie troską i pomocą dzieci niepełnosprawnych. Podejmuje działania na wniosek obywateli lub organizacji albo z własnej inicjatywy. Może zwrócić się do organów władzy publicznej, organizacji lub instytucji o złożenie wyjaśnień i udzielenie niezbędnych informacji oraz o udostępnienie akt i dokumentów, zwrócić się do odpowiednich organów o podjęcie inicjatywy ustawodawczej oraz z wnioskiem o wyciągnięcie sankcji wobec osób naruszających prawa dziecka,
możliwość badania interesujących go spraw, inicjowania postępowania w sprawach karnych, administracyjnych i cywilnych oraz uczestniczenia w nich na prawach oskarżyciela, zgłosić udział w postępowaniach przed TK, wszczętych na podstawie wniosku RPO lub w sprawach skargi konst, dotyczących praw dziecka oraz brać udział w tych postępowaniach, występować do SN z wnioskami w sprawnie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących praw dziecka, wnieść kasację albo skargę kasacyjną od prawomocnego orzeczenia, wziąć udział w toczącym się już postępowaniu w sprawach nieletnich na prawach przysługujących prokuratorowi.
Instytucje, do których zwraca się RPD mają obowiązek ustosunkować się do wniosku w ciągu 30 dni, obowiązek współdziałania przez udostępnienie odpowiednich dokumentów, udzielenie żądanych przez niego informacji. RPD jest niezależny w swojej działalności od innych organów państwowych i odpowiada jedynie przed Sejmem na zasadach określonych w ustawie. Corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania praw dziecka. Kandydat na RPD musi mieć:
Co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi lub na ich rzecz
Powinien posiadać wykształcenie wyższe
Jest obywatelem polskim
Nie może należeć do żadnej partii politycznej
Nie może zajmować żadnego stanowiska z wyj. Profesora szkoły wyższej
Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne
Jest nieskazitelnego charakteru.
Wybieranie:
Powoływany na 5letnią kadencję przez Sejm bezwzględną większością głosów za zgodą Senatu.

(…)

… obowiązków, stał się trwale niezdolny do ich pełnienia na skutek choroby lub utraty sił, sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu. Senat w drodze uchwały wyraża zgodę na odwołanie RPD (niepodjęcie u. w ciągu miesiąca to zgoda na odwołanie)
RPD może powołać zastepcę. Przysługuje mu immunitet. Współpraca z RPO:
Comiesięczne spotkania obu rzeczników dla omówienia aktualnych problemów związanych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz