Ryzyko w działalności banku - podział i zarządzanie

Nasza ocena:

4
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko w działalności banku - podział i zarządzanie - strona 1

Fragment notatki:

14. Ryzyko w działalności banku - podział i zarządzanie
Ryzyko jest to obiektywnie istniejąca możliwość poniesienia straty , szkody , niepowodzenia w wyniku zamierzonych celów działalności banku.
W następstwie podejmowanych decyzji ekonomicznych może nastąpić zmniejszenie potencjalnych zysków, utrata płynności finansowej i kapitału własnego , a w skrajnych przypadkach upadłość banku. Ryzyka nie można wyeliminować , ale można je ograniczać poprzez odpowiednią prewencję ekonomiczną, prawną, organizacyjną i kadrową. Wielkość ryzyka bankowego zależy od wielu wzajemnie powiązanych czynników, z których większość jest niezależna od działań banku. Są to czynniki: ogólnogospodarcze , społeczne, polityczne, demograficzne i techniczne.
W praktyce bankowej najczęściej występują następujące rodzaje ryzyka :
ryzyko stopy procentowej
ryzyko płynności
ryzyko kredytowe (aktywne i pasywne)
ryzyko dewizowe
Nowe kategorie ryzyka wyłaniają się wraz z postępem naukowo - technicznym. Dotyczy to głównie finansowania nowych technologii i wdrażania innowacji finansowych oraz prowadzenia interesów zagranicznych banków.
Zarządzanie ryzykiem jest to identyfikacja, mierzenie , sterownie , kontrolowanie ryzyka w celu ograniczenia, a także zabezpieczenia przed skutkami ryzyka.
Ryzyko kredytowe - związane jest przede wszystkim z niebezpieczeństwem niewypłacalności kredytobiorcy. Zagrożenie to na ogół może wynikać z niepowodzenia w realizacji przedsięwzięcia z winy kredytobiorcy łub otoczenia gospodarczego.
Aktywne ryzyko kredytowe - wiąże się z udzielaniem kredytów i wynika z niepewności zwrotu przez kredytobiorcę w ustalonym terminie przypadających rat kapitałowych i należnych odsetek. Skałę występowania aktywnego ryzyka kredytowego przedstawia poziom należności nieprawidłowych (w sytuacji nieregularnej) w ogólnej kwocie kredytów bankowych.
Kredyty tzw. niespłacalne wpływają na sztuczne podwyższanie aktywów bankowych.
Pasywne ryzyko kredytowe - wiąże się z refinansowaniem, to jest pozyskiwaniem przez bank środków na prowadzenie swojej działalności.
Występuje, gdy zmieniają się warunki pozyskiwania przez bank środków, np. następuje zmiana oprocentowania środków obcych, zmiana kursu walut] wcześniejsze wycofanie depozytów niż planowano.
Źródłami finansowania mogą być depozyty klientów lub innych banków, środki otrzymane z banku centralnego, emisja papierów wartościowych.
Ryzyko stopy procentowej - czyli zagrożenie nieosiągnięcia zaplanowanego dochodu netto z oprocentowania wynikającego ze zmiany stopy procentowej. Celem zarządzania stopą procentową jest:


(…)

… ono przy wykonywaniu operacji bankowych związanych z obsługą transakcji handlu zagranicznego. Podstawowym zagrożeniem dla banku w ramach ryzyka dewizowego są wahania kursu walut. Mogą one wystąpić w okresie od przyjęcia depozytu lub udzielenia kredytu do dnia zwrotu depozytu lub spłaty kredytu. Ryzyko kursowe powstaje w sytuacji niedopasowania aktywów i pasywów, tworząc otwartą pozycję walutową,
Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (NBP) pełni funkcje regulacyjne poprzez ustanawianie norm ostrożnościowych, do których przestrzegania zobowiązuje banki. Normy te dotyczą m.in. adekwatności kapitałowej, klasyfikacji należności i tworzenia rezerw celowych.
Ich podstawowym zadaniem i celem jest ograniczenie do minimum możliwości podejmowania przez banki nadmiernego ryzyka.
Regulacje ilościowe - nakładające odgórnie…
… pasywów.
Główną przyczyną utraty płynności finansowej jest nieterminowa spłata wierzytelności banku oraz przedterminowe wycofanie depozytów. Płynność finansową należy rozpatrywać w okresach krótkich (1 m-ca), średnich (kwartału) i długich (roku i powyżej ). Dużą rolę w zakresie analizy płynności finansowej odgrywa tzw. złota reguła, która wymaga , aby kwotom i terminom płatności pasywów odpowiadały…
… do jego potrzeb, zarządzenie Prezesa NBP nakłada na banki obowiązek comiesięcznego ustalania współczynnika wypłacalności i przekazywania go do GDMB.
Normy płynności - ustala je Komisja Nadzoru Bankowego za pomocą współczynnika płynności. Normy dopuszczalnego ryzyka walutowego - ustala je Komisja Nadzoru Bankowego, bank powinien mieć w każdej walucie obcej zbliżony poziom aktywów i pasywów.
Jedno z głównych zadań zarządzania bilansem bankowym polega na zapewnieniu odpowiedniego poziomu kapitału. Kapitał banku stanowi barierę bezpieczeństwa pozwalającą na zachowanie wypłacalności i ciągłości działania pomimo nieoczekiwanych trudności ogólnogospodarczych lub wewnętrznych. Minimalna kwota kapitału założycielskiego w wysokości równowartości 5 min ECU nowych banków powinna umożliwić absorbowanie ryzyka bieżącej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz