Ryzyko bankowe - Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ryzyko bankowe - Bankowy Fundusz Gwarancyjny - strona 1 Ryzyko bankowe - Bankowy Fundusz Gwarancyjny - strona 2 Ryzyko bankowe - Bankowy Fundusz Gwarancyjny - strona 3

Fragment notatki:

TEMATY: Ryzyko w działalności bankowej. Funkcje kapitałów własnych w bankach komercyjnych. Bankowe operacje pośredniczące. Operacje aktywne i operacje pasywne. 5. Rola systemu bankowego w gospodarce rynkowej. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ RYZYKO BANKOWE oznacza brak pewności wynikający z tego, że aktywa banku mogą nie przynieść spodziewanej stopy zysku lub że z określonych powodów bank będzie narażony na straty.
Ryzyko zwiększają takie czynniki, jak:
Szybki rozwój banków
Polityka zwiększania zakresu operacji bankowych
Wzrost sumy bilansowej
Wysoki udział „złych kredytów” w portfelach banków
Obciążenia związane z rozbudową sieci placówek.
Skutki ryzyka są mniej dotkliwe w bankach dobrze zarządzanych.
Do najważniejszych typów ryzyka związanego z działalnością bankową zaliczamy:
Ryzyko „złych kredytów”
Ryzyko utraty płynności
Ryzyko kursowe (walutowe)
Ryzyko niedopasowania stóp procentowych.
W celu zminimalizowania ryzyka bankowego Narodowy Bank Polski wprowadził pewne normy ostrożnościowe. RYZYKO „ZŁYCH KREDYTÓW” Za „złe kredyty” uważa się głownie takie, przy których opóźnienie w spłacie kapitału lub odsetek przekracza jeden miesiąc bankowy, czyli 30 dni. Ryzyko kredytowe jest więc zagrożeniem, że kredyt udzielony kredytobiorcy oraz należne bankowi odsetki nie zostaną spłacone.
W Polsce w latach 1991-1994 nastąpił bardzo duży wzrost należności klasyfikowanych przez bank jako wątpliwe i stracone. Wynikało to z kilku przyczyn:
Zmian w zakresie i formach sprawozdawczości, dzięki czemu dane lepiej odzwierciedlały sytuację banków.
Wzrostu liczby przedsiębiorstw, które zaprzestały spłaty kredytów albo których sytuacja gospodarcza uległa pogorszeniu.
Popełnionych w bankach błędów przy określaniu zdolności kredytowej klientów.
Złej pracy pionierów kredytowych i brak doświadczenia zarządów banków.


(…)

… ponoszone przez bank.
Dalszy los banku, który utracił płynność finansową zależy od NBP i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli instytucje te stwierdzą, że zarząd banku prowadzi dobrą politykę, przychodzą takiemu bankowi z pomocą np. w formie pożyczki. Pozwala to na przywrócenie zdolności finansowej i odzyskanie zaufania klientów. RYZYKO KURSOWE (WALUTOWE)
Ryzyko kursowe związane jest z operacjami…
….
Dokumenty założycielskie podmiotów gospodarczych.
Pełnomocnictwo do zaciągania kredytów.
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej.
Zaświadczenie o uregulowaniu zobowiązań podatkowych wobec budżetu państwa.
W przypadku ubiegania się o kredyt inwestycyjny należy dołączyć informacje określające celowość przedsięwzięcia i opłacalność realizowanego zadania inwestycyjnego.
Wnioski kredytowe sprawdzane…
… PŁYNNOŚCI
Kredyty do 1 miesiąca
Kredyty do 6 miesięcy
Depozyty terminowe do 3 miesięcy
Depozyty terminowe do 6 miesięcy
NISKI STOPIEŃ PŁYNNOŚCI
Kredyty do 12 miesięcy Kredyty inwestycyjne
Rezerwy obowiązkowe
Długoterminowe lokaty w bankach
Majątek trwały
Depozyty terminowe powyżej 6 miesięcy
Lokaty w innych bankach
Ryzyko utraty płynności finansowej związane jest z wytworzeniem się „potencjalnej luki…
…, gdy zagrożona jest zdolność banku do terminowego regulowania zobowiązań i poleceń klientów. Oznacza to, że bank nie będzie miał wystarczających środków pieniężnych lub krótkoterminowych zbywalnych papierów wartościowych, aby zaspokoić potrzeby deponentów i kredytobiorców.
Zaangażowanie dużych środków, pochodzących z wpłat bezterminowych i krótkoterminowych, w operacje na dłuższy okres stwarza ryzyko utraty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz