Rynki i instytucje finasowe - weksel bankowy

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 665
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynki i instytucje finasowe - weksel bankowy - strona 1 Rynki i instytucje finasowe - weksel bankowy - strona 2 Rynki i instytucje finasowe - weksel bankowy - strona 3

Fragment notatki:

RYNKI I INSTYTUCJE FINANSOWE
I Instytucje finansowe jako pośrednicy finansowi
Definicja, cechy pośredników finansowych
Wszystkie przedsiębiorstwa możemy podzielić na zaliczane do sektora niefinansowego i finansowego. Te należące do sektora finansowego to instytucje finansowe, dzięki nim pieniądze niezbędne do finansowania działalności mogą być przesuwane od jednych podmiotów do drugich, stąd określane są także jako pośrednicy finansowi (intermediaries).
Pośrednicy przekazują środki pieniężne lub wartości z nimi zrównane od podmiotów
z nadwyżką do podmiotów z deficytem - ich rola zaczyna się wtedy, kiedy w gospodarce pojawiają się na szeroką skalę oszczędności, które można i trzeba zagospodarować.
Gdyby gospodarka składała się tylko z firm i gospodarstw domowych - bez oszczędności,
z natychmiastowymi transakcjami, to pośrednicy finansowi są zbędni.
Występuje też podział na pośredników finansowych w węższym i szerszym sensie.
Do pośredników w węższym sensie zalicza się takie instytucje finansowe (przedsiębiorstwa finansowe), które przyjmują depozyty (jak banki depozytowe) albo zajmują się finansowaniem tj. udostępniają bezpośrednio biorcom ( podmiotom z deficytem budżetowym
środki finansowe w zamian za ich późniejszą spłatę. Pośrednicy w szerszym sensie to takie instytucje finansowe, których działalność ułatwia transakcje na rynkach finansowych, ale niekoniecznie polega na przenoszeniu roszczeń do środków pieniężnych, ale też na pośrednictwie w zawieraniu umów finansowych, informowaniu i uczestniczeniu w ryzyku.
Pośrednik - instytucja finansowa - pobiera opłatę za pośrednictwo.
Funkcje pośredników w systemie finansowym, co robią?
Ogólna funkcja to: przenoszenie środków pieniężnych pomiędzy podmiotami z nadwyżką i deficytem. Tę funkcję można podzielić na:
przekształcanie wielkości pożyczek i depozytów
transformacja terminów płatności
transformacja struktury depozytów w przestrzeni (terytorialne)
transformacja ryzyka, związanego z danymi papierami wartościowymi
transformacja płynności roszczeń finansowych
transformacja potrzeb informacyjnych
pośrednicy finansowi transformują (minimalizują) koszty transakcyjne.
Co to jest sektor finansowy i sektor niefinansowy, po co jest ten podział?
Gospodarka dzieli się na sektor niefinansowy (przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe) i finansowy. Sektor finansowy to rynki i instytucje finansowe - a więc pośrednicy w obrocie


(…)

…. Definicja banku w polskim prawie
Ustawa z 29 sierpnia 1997roku mówi, iż bank jest osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw, działającą na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki powierzone pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym.
Co to są banki spółdzielcze?
Bank spółdzielczy może być utworzony - z zachowaniem trybu określonego przepisami ustawy - Prawo spółdzielcze - na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego, wydanego w uzgodnieniu z ministrem finansów, na wniosek założycieli, z uwzględnieniem zasad określonych ustawą z dnia 24 czerwca 1994 o restrukturyzacji banków spółdzielczych i Banku Gospodarki Żywnościowej. Założycielami Banku spółdzielczego mogą być tylko osoby fizyczne w liczbie wymaganej dla założenia spółdzielni określonej ustawą z 16 września 1982r. Statut banku spółdzielczego pod rygorem nieważności powinien być sporządzony w formie aktu notarialnego.
Co to są listy zastawne ?
Listy zastawne to własne dłużne papiery wartościowe banków depozytowo - kredytowych z których udzielają kredytów średnio i długoterminowych.
Co to jest M0 i M1?
Są to agregaty pieniężne. M0 to pieniądz banku centralnego (baza monetarna, pieniądz…
… i zabezpieczeniem jest wiarygodność emitentów.
IV Banki i system bankowy
Jakie są typowe systemy bankowe na świecie?
Najprostszą definicją systemu bankowego z punktu widzenia kreacji pieniądza to instytucje kreujące instrumenty finansowe, które dzielą się na dwie grupy: instytucje tworzące pieniądz i pozostałe, - tworzące instrumenty finansowe, ale nie będące pieniądzem (np. polisy ubezpieczeniowe).
Na czym polega kreacja pieniądza bankowego; czym pieniądz bankowy różni się od emisyjnego?
Banki dokonują kreacji pieniądza przez stwarzanie możliwości przekraczania stanu konta i tworzenie wkładów na żądanie o wartości przewyższającej poziom rezerw gotówkowych zgromadzonych w skarbcach banków. Istota tych operacji sprowadza się do tego, że bank otwiera niektórym swoim klientom nowe konta lub dokonuje nowego zapisu…
… Wartościowych i Giełd.
Jakie typy funduszy są obecnie w Polsce?
Fundusze inwestycyjne otwarte: tworzone z wpłat poszczególnych uczestników, którzy w zamian otrzymują jednostki uczestnictwa. Jednostki te reprezentują prawa majątkowe uczestników.
Fundusze inwestycyjne zamknięte: w zamian za wpłacone przez inwestorów sumy emituje on certyfikaty inwestycyjne, które są papierami wartościowymi na okaźiciela…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz