Rynek pracy w gospodarce rynkowej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 287
Wyświetleń: 4004
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pracy w gospodarce rynkowej - strona 1

Fragment notatki:

Ponadto, dokument porusza zagadnienia takie jak globalizacja, miernik bezrobocia, pozytywne skutki bezrobocia, podział bezrobocia, wzrost zatrudnienia w branżach, freelancing.

Temat : Rynek pracy w gospodarce rynkowej.
Spis treści:
Pojęcie rynku pracy.
Rynek pracy w Polsce
Rynek pracy w Unii Europejskiej
Globalny rynek pracy
Pojęcie bezrobocia
Prognozy i perspektywy na rok 2011
1.Rynek pracy jest to rodzaj rynku, na którym przedmiotem wymiany pomiędzy kupującym a sprzedającym jest praca. W przypadku rynku pracy kupującym jest oferujący zatrudnienie pracodawca, a sprzedającym - pracownik otrzymujący za swoją pracę określone wynagrodzenie.
Rynek pracy kształtowany jest poprzez podaż pracy oraz popyt na pracę. Podaż pracy to zasób siły roboczej - ogół osób już pracujących bądź poszukujących zatrudnienia za określoną płacę. Popyt na pracę to zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na pracę, czyli liczba osób, którą pracodawcy gotowi są zatrudnić oferując określone wynagrodzenie. Najważniejszymi czynnikami wpływającymi na popyt na pracę są koszty i wydajność pracy oraz zapotrzebowanie na dobra i usługi. Popyt na pracę jest więc popytem pochodnym - wynikającym z popytu na produkty lub usługi, do wytworzenia których potrzebna jest praca.
Sytuacja, w której następuje zrównanie podaży pracy oraz popytu na pracę określa się mianem równowagi na rynku pracy. Oznacza ona pełne zatrudnienie - czyli taki stan na rynku pracy, kiedy wszystkie osoby akceptujące określony poziom wynagrodzenia mogą znaleźć pracę. W gospodarce rynkowej równowaga na rynku pracy oraz pełne zatrudnienie wiążą się ze zjawiskiem bezrobocia dobrowolnego i naturalnego. Bezrobotne dobrowolnie są osoby niepodejmujące pracy z własnego wyboru. Natomiast bezrobocie naturalne jest pochodną naturalnych procesów zachodzących na rynku pracy, jak likwidacja już istniejących miejsc pracy i powstawanie nowych czy zachowania samych pracowników - chęć zmiany pracy, przeprowadzka do innej miejscowości czy choroba uniemożliwiająca wykonywanie obowiązków zawodowych. Brak równowagi na rynku pracy objawia się na dwa sposoby. W sytuacji, kiedy podaż pracy jest większa niż popyt na pracę, pojawia się zjawisko bezrobocia - część zdolnych do podjęcia pracy i poszukujących zatrudnienia osób nie znajduje posady pomimo akceptowania oferowanych na rynku pracy wynagrodzeń. Z kolei w sytuacji, kiedy popyt na pracę przewyższa podaż pracy, dochodzi do zjawiska nazywanego deficytem siły roboczej, niedoborem kadr lub niedoborem talentów - oferując określony poziom wynagrodzenia, część pracodawców nie może znaleźć pracowników posiadających wymagane kwalifikacje.
Zróżnicowanie podaży i popytu na pracę powoduje wykształcenie się względnie zamkniętych dla przepływu siły roboczej segmentów rynku pracy. Ograniczony dostęp do niektórych części rynku pracy może być spowodowany:


(…)

… pokazujących jak duże będą poszczególne gospodarki w kolejnych dekadach, w oparciu o trendy demograficzne, założenia odnośnie długofalowego tempa wzrostu wydajności, czy zmian realnych kursów walutowych. Na przykład według
szacunków PricewaterhouseCoopers według parytetu siły nabywczej w 2050 roku gospodarka Chin będzie o ponad 40 procent większa niż gospodarka Stanów Zjednoczonych, Indie zrównają…
… Środkowo-Wschodniej oraz w Hiszpanii, * w krajach wysoko rozwiniętych i z wysokim PKB preferuje się kształcenie ustawiczne, co przekłada się na niską stopę bezrobocia,
* ludność aktywna zawodowo stanowi 64,2% ogółu ludności Unii Europejskiej,
* największy odsetek ludności Unii Europejskiej znajduje zatrudnienie w sektorze usług,
* bezrobocie wśród kobiet jest wyższe niż wśród mężczyzn i wynosi 10…
… i najłatwiej dostępnym czynnikiem produkcji. Rynek pracy w gospodarce centralnie planowanej tworzył potężny popyt na siłę roboczą, który sprawiał, że istniał stały niedobór po stronie podaży pracy. To z kolei wyznaczało dużą skalę tzw. bezrobocia ukrytego (bezrobocia w miejscu pracy). Konsekwencją zaś było marnotrawienie i kształtowanie się negatywnej kultury pracy.
Do głównych czynników, które przyspieszały tempo wchłaniania przez gospodarkę istniejących zasobów pracy, zaliczyć należy:
- wysoką stopę inwestycji,
- strukturę nakładów inwestycyjnych preferującą pracochłonne działy gospodarki,
- gałęziową strukturę produkcji z dominacją gałęzi pracochłonnych,
- wybór pracochłonnych technik i technologii produkcji.
Bezrobocie ukryte, współistniejące z niedoborem zatrudnienia, było zjawiskiem dobrze znanym zarówno w Polsce, jak i w krajach Europy Wschodniej. W gospodarce centralnie planowanej bezrobocie ukryte miało swe źródła
w nadmiernym gromadzeniu zasobów siły roboczej. Wpływało na to wiele czynników, takich jak:
- niedobór i nieregularne zaopatrywanie w niezbędne materiały i energię,
- miękkie ograniczenia finansowe przedsiębiorstw i brak reżimu mikroefektywności,
- niska wydajność pracy…
… 45 lat, gdy ludność Europy zmniejszy się o 75 milionów, ludność Azji wzrośnie o 1.3 miliarda, a ludność Afryki o ponad miliard. Obecnie udział ludności Azji,
Afryki i Europy w ludności świata wynosi odpowiednio 60, 14 i 11 procent. W 2050 roku według prognoz ONZ te udziały wyniosą 57, 21 i 7 procent. Pięćdziesiąt lat temu Europejczyków było trzy razy tyle co Afrykanów, za pięćdziesiąt lat proporcje się odwrócą.
Co wynika z tych danych? Po pierwsze, ludność Azji będzie stanowiła ponad połowę ludności świata, zaś jeżeli
tempo wzrostu gospodarczego w tym regionie będzie w dalszym ciągu znacząco przewyższało dynamikę wzrostu w Stanach Zjednoczonych i w Europie, to właśnie Azja stanie się najważniejszym centrum gospodarczym świata.
Po drugie, udział Europy w ludności świata zmniejszy się trzykrotnie w ciągu…
… i wymaganiom finansowym:
* Między zakończeniem pracy w poprzednim miejscu pracy, a jej podjęciem w nowym mija pewien czas. Ten typ bezrobocia określa się mianem bezrobocia frykcyjnego i jest ono zazwyczaj niskie a także nie ma większego wpływu na gospodarkę.
* Osoby poprzednio pracujące mogły stracić pracę ze względu na przekształcenia gospodarcze, zmiany technologiczne czy upadek całych gałęzi przemysłu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz