Rynek papierów wartościowych - Sesja giełdowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 798
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek papierów wartościowych - Sesja giełdowa - strona 1 Rynek papierów wartościowych - Sesja giełdowa - strona 2 Rynek papierów wartościowych - Sesja giełdowa - strona 3

Fragment notatki:

Rynek papierów wartościowych. Akcje i obligacje
- zasady funkcjonowania rynku papierów wartościowych w Polsce
Papierami wartościowymi możemy nazwać dokumenty stwierdzające przysługujące ich właścicielom prawa majątkowe, których realizacja jest możliwa tylko po ich okazaniu lub zwrocie. Z punktu widzenia zadań jakie mają spełniać papiery wartościowe, dzielimy je na :
takie , które spełniają funkcje rozliczeniowe: czeki , weksle,
przynoszące dochód: akcje czy obligacje, pełniące funkcje zastawnicze: weksle, akcje i obligacje przekazywane wierzycielom , mogące stanowić zabezpieczenie zaciągniętego długu.
Wymienione dokumenty mogą być wystawione jako : Bezimienne (na okaziciela), których właścicielem jest osoba aktualnie będąca w ich posiadaniu.
Imienne, będące własnością osoby na nich wymienionej.
Charakteryzując poszczególne papiery wartościowe zaczniemy od czeku. Czek jest dokumentem wystawionym w formie przewidzianej prawem, stanowiącym udzielone bankowi bezwzględne polecenie wypłaty oznaczonej kwoty pieniężnej z rachunku bieżącego wystawcy na rzecz prawnego posiadacza tego dokumentu. W zależności od sposobu realizacji rozróżnia się: czeki gotówkowe - płatne wymienionej osobie lub okazicielowi w gotówce,
rozrachunkowe - płatne przez przelanie z rachunku wystawcy na rachunek aktualnego właściciela, czeki zakreślone - wypłacane wyłącznie osobom lub instytucjom ustalonym w umowie pomiędzy właścicielem czeku a bankiem.
W zależności od miejsca wystawienia i płatności wyróżnia się czeki:
krajowe, wystawione i płatne w danym kraju, zagraniczne, wystawione i płatne za granicą , bankierskie, wystawione przez bank w jednym, a płatne przez bank w innym kraju.
Weksel jest dokumentem stanowiącym zobowiązanie do bezwarunkowego zapłacenia przez wystawcę lub osobę przez niego wskazaną określonej sumy pieniężnej w oznaczonym terminie i miejscu.
Rozróżnia się dwa rodzaje weksli: Weksel własny, w którym wystawca zobowiązuje się do zapłacenia określonej sumy na rzecz innej osoby, weksel ciągniony, w którym wystawca zleca innej osobie zapłacenie określonej sumy na rzecz własną lub osoby trzeciej Analizując rynek papierów wartościowych , mówiąc o akcjach i obligacjach nie sposób pominąć omówienia przy tej okazji tematu giełdy papierów wartościowych.
Pierwsza giełda papierów wartościowych w Polsce otwarta została w maju 1817 r. w Warszawie . W XIX wieku przedmiotem obrotu giełdowego były przede wszystkim weksle i obligacje . Handel akcjami rozpoczął się na większą skalę dopiero w połowie XIX wieku.


(…)

… rozwiązań instytucjonalnych i prawnych dotyczących rynku kapitałowego oraz polityczne i ekonomiczne zmiany , jakie miały miejsce pod koniec lat osiemdziesiątych sprawiły , że w Polsce powstały warunki do utworzenia Giełdy Papierów Wartościowych 12 kwietnia 1991 roku, a więc po ponad 50-ciu latach został podpisany akt ponownego założenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie .
Rozważano kilka rozwiązań w końcu zdecydowano się na nawiązanie do wzorców zagranicznych giełd papierów wartościowych a konkretnie Spółki giełd Francuskich .
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna.
Akcjonariuszami giełdy mogą być wyłącznie banki, firmy maklerskie oraz Skarb Państwa,
Transakcje na giełdzie mogą zawierać wyłącznie jej członkowie Walne Zgromadzenie Giełdy…
… dokonywane są na rynku wtórnym np. na wspomnianej już wcześniej giełdzie papierów wartościowych.
Spółki natomiast emitują akcje w celu zgromadzenia lub powiększenia już istniejącego kapitału . Rynek akcji składa się z trzech segmentów : podstawowego
równoległego
wolnego
Na rynku podstawowym znajdują się akcje firm charakteryzujących się wysokim kapitałem oraz dużą płynnością akcji.
Natomiast na rynku równoległym znajdują się spółki , które posiadają mniejszy kapitał zakładowy.
Wolny rynek akcji jest miejscem notowań akcji mniejszych spółek, które nie spełniają wymogów wejścia na rynek podstawowy lub równoległy
Rynek giełdowy jest powszechnie dostępny .Każdy inwestor, który zamierza kupić lub sprzedać papiery wartościowe na giełdzie, dokonuje tego za pośrednictwem licencjonowanych maklerów giełdowych…
… jest rozpowszechnianie wyników sesji giełdowych
Opracowywane przez system komputerowy tabele z rezultatami sesji przekazywane są automatycznie np. do serwisów Reutera , telegazety TV Polskiej oraz wyświetlane są na tablicach elektronicznych w sali notowań .
Zaletą komputerowego przekazywania serwisów giełdowych jest szybkość przekazu informacji.
Wyniki notowań giełdowych są w nich dostępne równocześnie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz