Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych - Dyskontowe papiery komercyjne

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych - Dyskontowe papiery komercyjne - strona 1 Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych - Dyskontowe papiery komercyjne - strona 2 Rynek krótkoterminowych papierów wartościowych - Dyskontowe papiery komercyjne - strona 3

Fragment notatki:

RYNEK KRÓTKOTERMINOWYCH PAPIERÓW KOMERCYJNYCH
Papiery komercyjne to krótkoterminowe papiery dłużne, emitowane głównie przez podmioty spoza sektora finansowego, takie jak działające w różnych sektorach gospodarki przedsiębiorstwa, ale też przez Narodowe Fundusz Inwestycyjne i banki. Papiery te określa się również mianem krótkoterminowych papierów dłużnych przedsiębiorstw (KPD), krótkoterminowych papierów wierzycielskich lub, commercial papers . Potocznie używa się takich określeń, jak bony komercyjne, weksle komercyjne czy KWIT-y.
Obecnie wykorzystywane są trzy podstawy prawne emisji papierów komercyjnych: kodeks cywilny, prawo wekslowe i ustawa o obligacjach.
Papiery komercyjne to krótkoterminowe, nie zabezpieczone, zbywalne zobowiązania pieniężne, imienne lub na okaziciela, emitowane ze ściśle określoną wartością nominalną i z określonym terminem zapadalności ( od 7 dni do 364 dni). Zaciągnięcie tego rodzaju zobowiązań umożliwia pozyskanie środków finansowych bezpośrednio na rynku pieniężnym. Emisje papierów komercyjnych są przeprowadzane w imieniu i na rzecz emitenta przez agenta emisji, którym z reguły jest bank lub (znacznie rzadziej) biuro maklerskie.
Do głównych instrumentów pozabankowego rynku pieniężnego należą bony pieniężne NBP, papiery komercyjne, krótkoterminowe papiery dłużne emitowane przez gminy oraz certyfikaty depozytowe.
Rynek papierów komercyjnych stanowi niewielki segment rynku pieniężnego. Jednak wśród papierów pozaskarbowych papiery komercyjne stanowią większość. Papiery komercyjne są emitowane w ramach programu emisji. Jego parametry szczegółowo określa umowa programowa, zawierana pomiędzy emitentem a agentem emisji. Papiery dłużne są emitowane w oddzielnych transzach, co umożliwia wykorzystanie tylko części zadłużenia i dostosowanie wartości zadłużenia do rzeczywistych potrzeb emitenta. Terminy zapadalności poszczególnych transz wahają się od 7 do 364 dni. W przeciwieństwie do bonów skarbowych, których terminy zapadalności są określone standardowo, terminy zapadalności papierów komercyjnych mogą być ściśle dostosowane do potrzeb emitenta. Największą popularnością cieszą się papiery o okresie zapadalności wynoszącym od 1 do 3 miesięcy.
Papiery komercyjne można scharakteryzować pod kątem podstawowych parametrów i cech, takich jak: oprocentowanie, nominał, okres emisji, forma prawna, zabezpieczenie. Pozwala to na wstępne przybliżenie zasad funkcjonowania rynku tych papierów.
Istnieją dwa rodzaje papierów komercyjnych: typu dyskontowego i kuponowego. Dyskontowe papiery komercyjne (których jest zdecydowana większość), podobnie jak bony skarbowe, są sprzedawane poniżej wartości nominalnej. Na koniec okresu inwestycji emitent wykupuje je, płacąc kwotę równą wartości nominalnej, która zawiera zwrot kapitału i odsetek.. W przypadku papierów komercyjnych typu kuponowego, w dniu wykupu inwestor otrzymuje nie tylko wartość nominalną, ale również kupon odsetkowy. Czasem dodatkowe kupony są wypłacane również w trakcie okresu inwestycji.


(…)

…”. Oferta została skierowana do spółek giełdowych oraz renomowanych spółek nie notowanych na giełdzie. Wkrótce włączyły się do tego również inne banki w tym banki zagraniczne działające w Polsce, wśród których pionierem był ING Bank.
W początkowym okresie banki organizujące i pośredniczące w emisji nabywały papiery na własny rachunek. Z roku na rok widoczny był dynamiczny wzrost wartości emisji. W początkowym okresie emitentami papierów komercyjnych były spółki giełdowe lub działające w Polsce filie koncernów międzynarodowych. Pierwsza w Polsce nie notowaną na giełdzie firmą, nie będącą również filią koncernu zagranicznego, była Fabryka Elektrofiltrów z Pszczyny, która dokonała emisji w październiku 1995r. Później nastąpiły inne tego rodzaju emisje, min. Stoczni Szczecińskiej.
Przełomowym okresem stał…
…, ponieważ może doprowadzić do zwrócenia się części inwestorów i emitentów w kierunku papierów o dłuższych terminach zapadalności, co może w konsekwencji zmniejszyć wolumen obrotów na rynku papierów komercyjnych.
Popyt na papiery komercyjne zwiększ się proporcjonalnie do liczby nowych emisji i rozwój tego rynku jest dość równomierny zarówno po stronie popytu jak i podaży. Największe zainteresowanie utrzymuje…
… Z NABYWANIA PAPIERÓW KOMERCYJNYCH
Z punktu widzenia inwestorów najważniejsze aspekty związane z nabywaniem papierów komercyjnych to: rentowność lokaty, stopień ryzyka oraz płynność rynku wtórnego. Inwestorzy odnoszą następujące korzyści z nabywania tych papierów:
wyższą rentowność niż w przypadku inwestycji w bony skarbowe lub depozyty bankowe
możliwość przedterminowego zbycia nabytych papierów na rynku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz