Rynek kapitałowy - c. d.- wykład 7

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek kapitałowy - c. d.- wykład 7 - strona 1 Rynek kapitałowy - c. d.- wykład 7 - strona 2 Rynek kapitałowy - c. d.- wykład 7 - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 7
Temat: Rynek kapitałowy - c. d.
Rynki składające się na rynek kapitałowy:
Giełda - rynek giełdowy
Rynek pozagiełdowy
Towarowy rynek instrumentów wartościowych
Rynek nieregulowany Giełda - rynek giełdowy:
Ma ambitny cel strategiczny - chce być centrum obrotu dla regionu środkowo-europejskiego.
Wzmacniamy rynek giełdowy
Umiędzynaradawiamy rynek giełdowy
Podnosimy konkurencyjność giełdy
Giełda współpracuje ze środowiskiem poza giełdowym
Podmioty prowadzące działalność na giełdzie:
Członek giełdy - może nim zostać:
firma inwestycyjna - zawierająca transakcje giełdowe na własny rachunek bądź na rachunek klienta
Inny podmiot - uczestnik krajowego depozytu papierów wartościowych, zawierający transakcje giełdowe wyłącznie na własny rachunek
Podmiot, który nie jest uczestnikiem krajowego depozytu, zawierający transakcje giełdowe wyłącznie na własny rachunek, pod warunkiem, że będzie go reprezentował podmiot, który jest uczestnikiem krajowego depozytu.
Statusu członka giełdy nie może uzyskać osoba fizyczna!!!
Obowiązki członków:
Muszą mieć zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej
Muszą zawrzeć rękojmie należytego wykonywania obowiązków
Musza posiadać odpowiednie środki
Członka giełdy na giełdzie reprezentują maklerzy giełdowi,
Warunki, jakie trzeba spełnić, aby uzyskać uprawnienia maklera giełdowego:
Trzeba być wpisanym na listę maklerów, prowadzoną przez KNF, trzeba mieć udokumentowane wiadomości, które posiadamy - trzeba zdać egzamin.
Maklera musi zatrudniać członek giełdy, bądź musi być członkiem władz członka giełdy.
Nad maklerami czuwa makler nadzorujący - przynajmniej 1 osoba, może ich być też więcej:
Prowadzi listy
Weryfikuje działalność maklerów
Aby zostać maklerem nadzorującym należy spełnić warunki takie, ja w przypadku bycia maklerem.
2 parkiety:
Rynek podstawowy:
Kryteria dopuszczeniowe:
Wszystkie wyemitowane akcje danego rodzaju zostały objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego
Wartość akcji objętych wnioskiem lub wartość kapitałów własnych emitenta wynosi, co najmniej 1 mln euro
Akcje objęte wnioskiem znajdujące się w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu stanowią, co najmniej 25% wszystkich akcji spółki objętych wnioskiem, lub w posiadaniu tychże akcjonariuszy znajduje się, co najmniej 500 000 akcji spółki o wartości, co najmniej, 17 000 000 euro.


(…)

… objętych wnioskiem o wartości, co najmniej, 1 000 000 Euro
Rynek pozagiełdowy:
Powstał w styczniu 1996, pod nazwą CETO S.A. - Centralna Tabela Ofert S.A.
Spółka ta została utworzona przez największe polskie banki i domy maklerskie
2004 rok - CETO weszła w alians strategiczny z włoską grupą MTS, nowy akcjonariusz nabył 25% akcji spółki, posiadał je do 2007 roku i nastąpiła zmiana nazwy spółki na NTS CETO S.A.
W 2007 roku nazwa została zmieniona na BONDSPOT S.A.
Mamy 2 rynki BOND SPOT S.A.:
Rynek NTS Poland - hurtowy rynek obrotu obligacjami i bonami skarbowymi
Rynek papierów wartościowych CETO - rynek, na którym obraca się:
papierami dłużnymi (Np. obligacjami korporacyjnymi, bankowymi, listami zastawnymi)
papierami wartościowymi (certyfikaty inwestycyjne i akcje)
Pewnie kiedyś przejmie go giełda…

Indeksy giełdowe:
Indeks giełdowy - liczbowe odzwierciedlenie przedstawione w ujęciu syntetycznym zmian cen rynkowych papierów wartościowych na rynku publicznym oraz liczbowe odzwierciedlenie zmian koniunktury rynkowej.
Rodzaje indeksów:
Dochodowe - przy liczeniu, których uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody, jakie te akcje przyniosą
Cenowe - biorą pod uwagę jedynie ceny zawartych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz