Rynek instrumentów finansowych- wykład 5

Nasza ocena:

5
Pobrań: 875
Wyświetleń: 1176
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu

Fragment notatki:

Wykład 5
Wycena akcji
Metody dochodowe
Metody mnożnikowe
Metody dochodowe:
Wycena t=1 z dochodu z tytułu wypłaconej dywidendy oraz ceny akcji:
D1-dywidenda płacona po roku P1- cena akcji po roku
Wycena akcji dla inwestora, który nabywa akcje bezterminowo (model zdyskontowanych dywidend):
Model stałej wartości dywidendy:
D-wielkość dywidendy (stała w kolejnych okresach)
Model stałego wzrostu dywidendy (model Gordona-Shapiro)
Gdzie g- stopa wzrostu dywidendy
rt- tzw. Współczynnik zatrzymania czyli udział zysku zatrzymanego w całości zysku spółki re- stopa zwrotu zatrzymanych dochodów (np. ROE)
Z Jajugi przeczytać o modelu dwufazowym i trójfazowym.
Mnożnikowe metody wyceny przedsiębiorstw:
Wycena odnosi się:
Do podmiotów notowanych na giełdzie papierów wartościowych
Do porównywalnej firmy notowanej na giełdzie papierów wartościowych lub do wskaźników branżowych
Metoda wyznaczania wartości przedsiębiorstwa za pomocą wskaźnika: cena/zysk (P/E)
Metoda wyznaczania wartości przedsiębiorstwa za pomocą wskaźnika cena/wartość księgowa (P/BV)
EPS- zysk na jedną akcję
Wartość księgowa- odnosi się do wartości księgowej przypadającej na 1 akcję
Prawo do akcji (PDA):
Papier wartościowy z którego wynika uprawnienie do otrzymania, nie mających formy dokumentu, akcji nowej emisji spółki publicznej, powstającej z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do rejestracji przedsiębiorców.
Prawa do akcji mogą zaniżać cenę akcji już notowanych.
Kwit depozytowy:
Kwit depozytowy jest to papier wartościowy stanowiący przedmiot obrotu na zagranicznym rynku kapitałowym reprezentujący akcje spółki mającej swoją siedzibę poza krajem w którym umiejscowiony jest ten rynek. Innymi słowy kwit depozytowy inkorporuje prawo własności akcji spółki mieszczącej się po za granicami kraju, w którym stanowi ona przedmiot obrotu, a którego warunki nabycia zostały wynegocjowane przez zainteresowane strony czyli emitenta i inwestora. Każdy kwit odpowiada jednej akcji, jej wielokrotności lub jej ułamkowi. Do najpopularniejszych kwitów depozytowych zalicza się:
Amerykańskie kwity depozytowe (ADR) Globalne kwity depozytowe (GDR)
Europejskie kwity depozytowe (EDR)
Emisja kwitów depozytowych może być:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz