Rynek cukru w Polsce

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek cukru w Polsce - strona 1 Rynek cukru w Polsce - strona 2

Fragment notatki:

Powa_owski. Notatka składa się z 2 stron.
Rynek cukru w Polsce Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o regulacji rynku cukru nawiazuje do systemu funkcjonujacego w UE. OkreEla ona szczego∏owo zasady regulacji rynku burakow cukrowych i cukru. Tak jak i w UE, podstawowym elementem regulacji sa kwoty produkcji (A,B i C). Ustala tak˝e ceny interwencyjne cukru (na dzisiaj w Polsce cena interwencyjna 1 kg cukru wynosi 1,80 z∏) czy te˝ ceny podstawowe i minimalne burakow cukrowych. Ustawa daje plantatorom burakow cukrowych mo˝liwoEci wp∏ywu na kszta∏towanie si´ rynku cukru w Polsce. W powo∏anej na mocy ustawy Komisji Porozumiewawczej do Spraw Cukru producenci cukru i plantatorzy burakow cukrowych maja swoich przedstawicieli, ktorzy reprezentuja ich wobec ministra w∏aEciwego do spraw rynkow rolnych, Prezesa Agencji Rynku Rolnego i innych organow administracji publicznej. Komisja sk∏ada si´ z 12 cz∏onkow, w tym: • szeEciu przedstawicieli plantatorow burakow cukrowych, • szeEciu przedstawicieli producentow cukru. Do podstawowych zadaƒ Komisji nale˝y opiniowanie propozycji ceny interwencyjnej cukru, ceny podstawowej i minimalnej burakow cukrowych oraz decyzji o przydzieleniu wielkoEci produkcji poszczegolnym producentom. W samych cukrowniach dzia∏aja tzw. komisje mieszane, w sk∏ad ktorych wchodza przedstawiciele plantatorow burakow cukrowych i producenta cukru. Zadaniem tych komisji jest ustalenie iloEci i miejsca dostawy burakow cukrowych dla poszczegolnych plantatorow. Ponadto, komisje sa zobowiazane przyznac prawo do uprawy i dostawy burakow cukrowych plantatorom do 1 stycznia w roku, w ktorym rozpoczyna si´ rok rozliczeniowy. Rok rozliczeniowy trwa od 1 lipca do 30 czerwca roku nast´pnego. W tym okresie dokonuje si´ bilansu produkcji, krajowego zu˝ycia, zapasow, eksportu i importu cukru oraz ustala si´ ceny, op∏aty, dop∏aty, kwoty i limity. Rok rozliczeniowy stanowi podstaw´ do okreElenia wielkoEci produkcji cukru i uprawy burakow na rok nast´pny. O wielkoEci uprawy przyznanej na rok rozliczeniowy 2003 r. plantator powinien byc poinformowany do 1 stycznia 2003 r. W zale˝noEci od okreElonych kwot cukru w nast´pnych latach rozliczeniowych, komisja mieszana ma za zadanie zwi´kszac lub zmniejszac plantatorom prawo do uprawy i dostawy burakow cukrowych. Zmiany warunkow umowy o uprawie i dostawie burakow odbywaja si´ w uzgodnieniu z plantatorem. Do podstawowych czynnikow wp∏ywajacych na zachowanie rownowagi rynkowej pomi´dzy zapotrzebowaniem konsumentow na cukier i jego produkty pochodne nale˝y system ustalania kwot produkcji czyli wyznaczania wielkoEci produkcji cukru w tonach. W Polsce kwoty A i B cukru na dany rok rozliczeniowy sa okreElane przez Rad´ Ministrow w terminie do 1 sierpnia roku kalendarzowego poprzedzajacego ten, w ktorym przypada poczatek danego roku rozliczeniowego. Obecnie kwota A wynosi dla cukru buraczanego 1.540 tys. ton. W oparciu o kwoty produkcji, w terminie do dnia 1 listopada roku kalendarzowego, przyznawane sa poszczegolnym producentom cukru limity produkcji cukru (iloEc ton ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz