Rozwój socjologii - historia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozwój socjologii - historia - strona 1 Rozwój socjologii - historia - strona 2 Rozwój socjologii - historia - strona 3

Fragment notatki:

Rozwój socjologii - historia strona 1 z 10 ROZWÓJ SOCJOLOGII Socjologia jest stosunkowo nową nauką. Chociaż niektóre koncepcje socjologiczne sięgają  starożytności,   systematyczne   próby   zrozumienia   i   wyjaśnienia   zachowań   społecznych  podejmowane są od niespełna dwustu lat. POCZĄTKI SOCJOLOGII NAUKOWEJ Ogólnie   rzecz   biorąc,   ludzie   żyjący   w   społeczeństwach   stabilnych   są   mniej   skłonni   do  rozważań   nad   strukturą   społeczną   własnego   środowiska   niż   ludzie   w   społeczeństwach  niestabilnych. Wielkie niepokoje targające Grecją w V i IV w. p.n.e. i podobne im wydarzenia w  Europie   w   wiekach   XVII,   XVIII   i   XIX   doprowadziły   do   powstania,   odpowiednio,   zachodniej  filozofii i rozważań nad naturą „porządku społecznego". Socjologia rozwinęła się na początku XIX  w. jako odpowiedź na zmieniające się te właśnie warunki społeczne. TWÓRCY SOCJOLOGII August Comte (1798-1857).  Za twórcę socjologii uważa się francuskiego filozofa Augusta  Comte'a,   który   ukuł   ten   termin   w   1838   roku   w   celu   określenia   szczególnej   metody   badania  społeczeństwa. Comte chciał wykorzystać nową naukę do naprawy schorzeń społecznych. Cel ów  stał się jego obsesją, a pracy towarzyszyło religijne uniesienie. Comte koncentrował się na dwóch  konkretnych   aspektach   życia   społecznego:   porządku   i   stabilizacji,   które   nazywał   statyką  społeczną,   oraz   na   zmianach   społecznych   określanych   mianem   dynamiki   społecznej.   Według  Comte'a czynniki te zespalają społeczeństwo i stają się motorem zmian. Comte uważał, że głównym czynnikiem sprzyjającym stabilizacji jest wspólnota przekonań  wszystkich członków społeczeństwa. Zmianę społeczną widział jako proces ewolucyjny, dzięki  któremu społeczeństwo osiąga coraz wyższe stadia rozwoju. Choć specyficzne poglądy Comte'a nie  odgrywają już znaczącej roli we współczesnej socjologii, to wyeksponowanie przez niego problemu  zmian   społecznych   oraz   położenie   nacisku   na   przestrzeganie   ściśle   naukowej   metodologii,  wpłynęło   w   olbrzymim   stopniu   na   innych   myślicieli   społecznych,   zapewniając   tym   samym  Comte'owi trwałe miejsce w historii socjologii. Herbert   Spencer   (1820-1903).   Dzieło   Comtea   zostało   rozwinięte   przez   angielskiego  socjologa   Herberta   Spencera.   Spencer   usiłował   wyjaśnić   porządek   i   zmiany   społeczne   przez 

(…)


amerykańskiej jest albo makro-, albo mikropoziomowa.
Zajmiemy się teraz dwoma teoriami makropoziomowymi: ujęciem strukturalistycznofunkcjonalistycznym
i
teorią
konfliktów
oraz
trzema
teoriami
mikropoziomowymi:
interakcjonizmem symbolicznym, etnometodologią i teorią wymiany.
TEORIE MAKROPOZIOMOWE
Ujęcie strukturalistyczno-funkcjonalistyczne. Ta orientacja teoretyczna, określona w znacznej
mierze…
… im prawo wyboru i odpowiedzi na procesy i struktury
społeczne pojawiające się w ich życiu. W przeciwieństwie do teorii funkcjonalistycznej i teorii
konfliktów jednostka zajmuje tu bardziej centralną pozycję.
Interakcjonizm symboliczny jest krytykowany za ignorowanie bardziej sformalizowanych i
zorganizowanych aspektów życia społecznego. Brak w tym ujęciu wyrazistego ustosunkowania się
do kwestii wpływu…
… symboliczny, podkreśla
znaczenie fenomenologicznego punktu widzenia w badaniach - spoglądania na świat oczami (i
umysłem) respondenta. Etnometodologię krytykuje się za jej dystansowanie się od znacznej części
osiągnięć analizy socjologicznej i za nieumiejętność nawiązania do głównych nurtów socjologii.
Teoria wymiany. W tym ujęciu opartym częściowo na ekonomii i psychologii
Rozwój socjologii - historia…
…, aż do stanu obecnego. Zwróciliśmy uwagę na
Rozwój socjologii - historia
strona 10 z 10
prace wybitnych naukowców zajmujących się w przeszłości socjologią: Herberta Spencera, Karola
Marksa, Emila Durkheima, Maxa Webera i George'a Simmla. Pokrótce streściliśmy współczesne
teorie socjologiczne: ujęcie strukturalistyczno-funkcjonalistyczne i teorię konfliktów na poziomie
makro - oraz interakcjonizm symboliczny…
…", którym posługiwał się w badaniach nad zmianami
społeczeństw. W myśl jego teorii określanej mianem darwinizmu społecznego, w społeczeństwie
uwolnionym od interwencji rządu „nieprzystosowani" musieliby zniknąć; tylko najlepsi mieliby
prawo do przetrwania i reprodukcji. Koncepcję tę wykorzystywano jako usprawiedliwienie
kapitalizmu typu laissez-faire, zarówno w Anglii, jak i w Stanach Zjednoczonych.
Karol Marks (1818…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz