Rozprawa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rozprawa-opracowanie - strona 1 Rozprawa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Rozprawa - jest formą postępowania wyjaśniającego. Umożliwia koncentrację w jednym miejscu i czasie wszystkich uczestników postępowania w danej sprawie, którzy ustnie i bezpośrednio dokonują poszczególnych czynności procesowych.
Rozprawę należy przeprowadzić obligatoryjnie, gdy:
Zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania bądź osiągnięcie celu wychowawczego - nawiązuje do ogólnej zasady prostoty i szybkości postępowania, cel wychowawczy ma obecnie charakter archaiczny, ponieważ wychowanie obywatela to cel ustroju socjalistycznego.
Wymaga tego przepis prawa - ma to miejsce w postępowaniu wywłaszczeniowym, gdy liczba koncesji jest ograniczona, a jest wielu chętnych oraz w prawie wodnym, gdzie przeprowadzenie rozprawy ma charakter fakultatywny, rozprawa ma charakter otwarty.
Zachodzi potrzeba uzgodnienia interesów stron - jest to przesłanka nieostra, występuje, gdy mamy do czynienia ze współuczestnictwem materialnym i formalnym, gdy interesy nie są zgodne.
Jest to potrzebne do wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych lub w drodze oględzin, - gdy materiał dowodowy jest znaczny (jest wielu świadków, różne opinie biegłych), w celu skonfrontowania dowodów lub, gdy materiał dowodowy jest sprzeczny.
Rozprawa powinna być należycie przygotowana. K.p.a. reguluje czynności przygotowawcze poprzedzające przeprowadzenie rozprawy, należą do nich:
Wezwanie stron do złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów oraz stawienia się na rozprawę ( niezawiadomienie strony o terminie rozprawy stanowi istotną wadę postępowania i może stanowić podstawę jego wznowienia). Natomiast nieobecność stron należycie wezwanych nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia rozprawy. Kierujący rozprawą winien ją odroczyć, jeżeli stwierdzi poważne nieprawidłowości w wezwaniu stron na rozprawę, albo, gdy niestawienie się strony zostało spowodowane przeszkodą trudną do przezwyciężenia, a także z innej ważnej przyczyny.
Wezwanie świadków i biegłych,
Zawiadomienie o rozprawie państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych, organizacji społecznych, a także innych osób, jeśli ich udział w rozprawie jest uzasadniony ze względu na jej przedmiot,
W przypadku gdy jest prawdopodobne, że oprócz stron wezwanych na rozprawę, już uczestniczących w postępowaniu, mogą być również i inne strony, które wcześniej się nie zgłosiły ani nie zostały wezwane do udziału w postępowaniu z braku wiadomości o nich, organ ma obowiązek dać ogłoszenie o terminie, miejscu i przedmiocie rozprawy w formie obwieszczenia albo w innej formie zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości,
Wezwanie na rozprawę doręcza się na piśmie, określając w nim termin, miejsce i przedmiot rozprawy,
Termin rozprawy musi być wyznaczony na tyle wcześnie, ażeby doręczenie wezwań oraz ogłoszenie o rozprawie nastąpiło, co najmniej na 7 dni przed rozprawą.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz