Równowaga finansowa - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równowaga finansowa - omówienie zagadnienia - strona 1 Równowaga finansowa - omówienie zagadnienia - strona 2 Równowaga finansowa - omówienie zagadnienia - strona 3

Fragment notatki:

SPOSOBY PRZYWRACANIA KRÓTKOTERM RÓWNOWAGI FIN
W przedsiębiorstwach można wykorzystać wiele metod, sposobów i technik przywracania
krótkoterm równowagi kap. Odnoszą się one do:
- ograniczenia ZKON
- uzupełnienia poziomu kapitału obrotowego netto,
- doboru instrumentów przywracania równowagi przy uwzględnieniu kosztów kapitału i
dostępności tych rozwiązań dla firmy.
Takie podejście do równoważenia poziomu i ZKON można określić mixem fin. Jest on
najczęściej stosowany w praktyce gospodarczej.
I. Metody ograniczania ZKON
Przyjmując jako kryterium działania kreowanie wartości firmy poprzez generowanie zysku,
zarząd przedsiębiorstwa musi poszukiwać najtańszych, dostępnych sposobów utrzymania
równowagi finansowej. Generalnie przyjmuje się, że źródła długoterminowe są droższe od
źródeł krótkoterminowych, gdyż premia za ryzyko przy tych pierwszych jest zazwyczaj
wyższa, zabezpieczenia są ostrzejsze i bardziej kosztowne, ciągłość korzystania ze źródeł
długoterminowych podnosi średnią stopę procentową, a ponadto są one mniej dostępne i
niższa jest ich elastyczność niż źródeł krótkoterm
1. Sposoby zmniejszenia poziomu aktywów bież
Każde obniżenie poziomu tych aktywów zmniejsza zapotrzebowanie na kapitał finansujący
je. Podobnie im wyższa będzie płynność aktywów bieżących wyrażona czasem ich konwersji
na gotówkę, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto. Aktywa bieżące
obniżamy poprzez:
- racjonalizację zapasów,
- opusty cenowe za przyspieszenie płatności faktury
- skrócenie term płatności faktur za dost wyr i usług
- kompensaty,
- dyskonto wierzytelności przez banki,
- obrót wierzytelnościami.
- factoring i forfaiting.
-upłynnienie instrumentów finansowych
- sekurytyzacja aktywów
2. Zwiększenie zobowiązań krótkoterminowych
Wzrost zobowiązań o okresie wymagalności poniżej jednego roku osiągnąć można poprzez:
- zaciąganie kredytów krótkoterminowych,
- emisję krótkoterminowych papierów dłużnych,
- wykorzystanie przedpłat i zaliczek,
- wynegocjowanie dłuższych terminów płatności zobowiązań wobec dostawców,
- szersze wykorzystanie weksli w obrocie,
- odroczenie płatności podatków i składek ZUS,
- skorzystanie z Funduszu Gwarant Świad Prac
II. Zwiększenie kapitału obrotowego netto
3. Podnoszenie kapitałów stałych
Zwiększenie kapitałów stałych można uzyskać poprzez:
-zatrzymanie zysków wygospodarowanych poprzez właściwą politykę dywidend,
- zaciągnięcie długoterminowych kredytów bank
- emisję obligacji zwykłych lub zamiennych na akcje,
- konwersję długów na akcje,
- układ sądowy,
- emisję akcji zamiennych na obligacje,
- podniesienie kap wł poprzez emisję nowej serii akcji, skierowanej na rynek lub do inwestora
strategicznego.
- wykorzystanie funduszy venture capital
Jednym ze sposobów uzupełnienia brakujących firmie kapitałów może być wykorzystanie
technologii venture capital czyli wykorzystanie kapitału podwyższonego ryzyka. Inwestycja
venture capital dokonywana jest najczęściej poprzez nabycie akcji lub udziałów, w drodze
podwyższenia ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz