Równania stanu gazów rzeczywistych - pytania

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1442
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Równania stanu gazów rzeczywistych - pytania - strona 1 Równania stanu gazów rzeczywistych - pytania - strona 2

Fragment notatki:

Równania stanu gazów rzeczywistych - pytania Substancje jednorodne chemicznie, fazy, procesy zmiany fazy
Czy lód wodny jest substancją jednorodną chemicznie? Dlaczego?
Jak jest różnica pomiędzy cieczą nasyconą, a cieczą przechłodzoną?
Jak jest różnica pomiędzy parą nasycona, a parą przegrzaną?
Czy jest jakaś różnica pomiędzy własnościami pary nasyconej przy danej tem­peraturze, a parą zawartą w parze nasyconej mokrej przy tej samej temperatu­rze?
Czy jest jakaś różnica pomiędzy własnościami nasyconej cieczy przy danej temperaturze, a cieczą zawartą w parze nasyconej mokrej?
Czy jest prawdą, że przy wyższym ciśnieniu temperatura parowania wody jest wyższa? Uzasadnij?
Czy jeśli ciśnienie substancji rośnie podczas procesu parowania, temperatura także rośnie, czy też może utrzymuje się na stałym poziomie? Dlaczego?
Dlaczego, w obszarze pary nasyconej mokrej, temperatura i ciśnienie są zmien­nymi zależnymi?
Jaka jest różnica pomiędzy punktem krytycznym, a punktem potrójnym?
Czy jest możliwe by woda parowała przy -10oC?
Głowa domu przygotowuje gulasz dla swojej rodziny w patelni (a) bez przy­krycia, (b) z lekkim przykryciem i (c) z ciężkim przykryciem. W którym przy­padku możemy skrócić czas gotowania?
Czym różni się proces parowania przy ciśnieniu nadkrytycznym, od procesu pa­rowania przy ciśnieniu podkrytycznym?
Tablice własności
W jakiego rodzaju garnku, dana objętość wody wrze przy wyższej temperatu­rze: wysokim i wąskim, czy niskim i szerokim?
Często, dokładnie dopasowana przykrywka i garnek (słoik), po gotowaniu „przyklejają się” do siebie, i stają się bardzo trudne do otwarcia gdy garnek ochłodzi się. Uzasadnij dlaczego to się zdarza i powiedz jak można otworzyć przykrywkę?
Dobrze wiemy, że ciepłe powietrze w chłodnym otoczeniu unosi się. Rozważ­my teraz mieszaninę ciepłego powietrza i benzyny powstającą w górnej części zbiornika z benzyną. Jak myślisz, czy ta mieszanina będzie się unosić w chło­dnym otoczeniu?
W Szkocji w 1775, dr William Cullen produkował lód usuwając powietrze z naczynia z wodą. Podaj zasadę działania takiego urządzenia i zaproponuj spo­sób zwiększenia wydajności procesu.
Czy ilość ciepła (energii) pochłoniętej przez 1kg nasyconej ciekłej wody od­parowującej przy 100oC, będzie równa ilości ciepła (energii) uwalnianej z nasy­conej pary skraplającej się przy 100oC.
Czy wybór stanu odniesienia przy określaniu własności substancji ma jakiś wpływ na analizy termodynamiczne? Dlaczego?
Jakie jest fizyczne znaczenie entalpii icg ? Czy można ją wyznaczyć znając


(…)

…?
Czy icg zmienia się wraz z ciśnieniem? Jak?
Czy stopień suchości pary mokrej nasyconej można wyrazić jako iloraz objęto­ści zajętej przez parę i objętości całkowitej pary nasyconej mokrej?
Jak, przy braku tablic dla cieczy przechłodzonej, określana jest objętość właś­ciwa cieczy przechłodzonej przy danym ciśnieniu i temperaturze?
Gaz doskonały
Propan i metan są powszechnie stosowane do ogrzewania w zimie, a wyciek tych paliw, nawet przez krótki okres czasu, stanowi zagrożenie pożarowe dla budynków. Jak myślisz, wyciek którego gazu stanowi większe zagrożenie poża­rowe? Uzasadnij.
W jakich warunkach, założenia przyjmowane przy definiowaniu gazu doskonałego, są odpowiednie dla gazów rzeczywistych?
Współczynnik ściśliwości
Jakie jest fizyczne znaczenie współczynnika ściśliwości Z ?
Co to jest zasada stanów…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz