Roszczenie o wydanie wzbogacenia - wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roszczenie o wydanie wzbogacenia - wykład - strona 1 Roszczenie o wydanie wzbogacenia - wykład - strona 2 Roszczenie o wydanie wzbogacenia - wykład - strona 3

Fragment notatki:

§2. ROSZCZENIE O WYDANIE WZBOGACENIA 2.1. ZASADY OGÓLNE A. PRZEDMIOT -jeżeli zostaną spełnione wspomniane przesłanki zubożony może żądać od wzbogaconego zwrotu korzyści majątkowej, jaką wzbogacony uzyskał kosztem zubożonego -roszczenie o zwrot mierzone jest zawsze wartością mniejszą -zubożony nie może żądać więcej niż wyniósł jego uszczerbek albo korzyść uzyskana przez wzbogaconego -roszczenie to różni się od odszkodowania:
zwrot korzyści powinien nastąpić w naturze , a jeżeli przedmiot wzbogacenia został przez wzbogaconego zbyty, utracony lub uszkodzony, powinien on zwrócić wszystko, co uzyskał w zamian za ten przedmiot jako naprawienie szkody ( surogaty ) gdyby zwrot korzyści w naturze nie był możliwy, wzbogacony powinien zwrócić wartość korzyści wyrażonej w pieniądzach
wzbogacony może jednak żądać zwrotu nakładów koniecznych poczynionych na przedmiocie wzbogacenia o tyle, o ile nie znalazły one pokrycia w użytku który z niego osiągnął
zwrotu innych nakładów można żądać o tyle, o ile zwiększają wartość korzyści -obowiązek wydania korzyści wygasa , jeżeli wzbogacony zużył ją lub utracił w taki sposób, że nie jest już wzbogacony
-obowiązek wydania korzyści obejmuje wyłącznie aktualne wzbogacenie -od tej zasady istnieje jednak wyjątek -polega on na tym, że wzbogacony obowiązany jest zwrócić całą uzyskaną korzyść zawsze wtedy, gdy wyzbywając się jej lub zużywając powinien był się liczyć z obowiązkiem zwrotu
B. PODMIOTY ZOBOWIĄZANE -podmiotem zobowiązanym do zwrotu jest bezpodstawnie wzbogacony albo jego następcy pod tytułem ogólnym (np. spadkobiercy )
-wyjątek od tej reguły przewiduje art. 407 KC , gdy bezpodstawnie wzbogacony bezpłatnie rozporządził uzyskaną korzyścią na rzecz osoby trzeciej -w takim wypadku obowiązek zwrotu ex lege przechodzi na tę osobę trzecią, a bezpośrednio wzbogacony zostaje z niego zwolniony
C. PRZEDAWNIENIE -roszczenie o zwrot bezpodstawnego wzbogacenia ulega przedawnieniu wg zasad ogólnych, a więc po upływie 10 lat lub 3 lat , jeżeli roszczenie związane jest z prowadzeniem działalności gospodarczej -terminy te liczą się od spełnienia przesłanek roszczenia 2.2. WZBOGACENIE NIEPODLEGAJĄCE ZWROTOWI -w ściśle określonych w art. 411 KC przypadkach bezpodstawne wzbogacenie uzyskane w postaci nienależnego świadczenia nie podlega zwrotowi, pozostając w majątku wzbogaconego
-do wyjątków tych należą:
świadomość braku zobowiązania
zgodność świadczenia z zasadami współżycia społecznego zadośćuczynienie przedawnionemu roszczeniu oraz roszczeniu z gier i zakładów


(…)

… zobowiązanie, to dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać zwrotu tego dokumentu lub uczynienia na nim odpowiedniej wzmianki
-w razie utraty dokumentu, dłużnik może żądać - niezależnie od pokwitowania - oświadczenia wierzyciela, że dokument został utracony -gdyby wierzyciel odmówił wykonania tych czynności, dłużnik może powstrzymać się ze spełnieniem świadczenia albo złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego bez ujemnych dla siebie konsekwencji prawnych §2. SKUTKI NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA ZOBOWIĄZANIA
2.1 OGÓLNE REGUŁY OKREŚLAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ DŁUŻNIKA
A. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA
-z naruszeniem zobowiązania system prawny łączy odpowiedzialność odszkodowawczą dłużnika (odpowiedzialność kontraktową) -przesłankami tej odpowiedzialności są:
zdarzenie, z którym system prawny…
… stronie, to co już świadczyła i zostaje zwolniona z obowiązku od dalszych świadczeń
-każdej ze stron przysługuje przy tym prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot -wierzyciel, który odstępuje od umowy wzajemnej może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania tej umowy
-odszkodowanie to ma naprawić szkodę wynikłą…
… do przyjęcia świadczenia, np. świadczenie pieniężne przyjmuje 10-letni syn wierzyciela
-ciężar udowodnienia tego faktu spoczywa Nd łużniku -ponadto, w niektórych wyraźnie w ustawie przewidzianych przypadkach, chroniona jest dobra wiara dłużnika świadczącego do rąk osoby nieuprawnionej do odbioru -w szczególności świadczenie do rąk osoby, która okazuje pokwitowanie wystawione przez wierzyciela, zwalnia…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz