Rola księgowości i sprawozdań finansowych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 896
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola księgowości i sprawozdań finansowych - strona 1 Rola księgowości i sprawozdań finansowych - strona 2 Rola księgowości i sprawozdań finansowych - strona 3

Fragment notatki:

Rola księgowości i sprawozdań finansowych w zarządzaniu finansami firmy Podstawą dobrze realizowanego zarządzania finansami przedsiębiorstwa jest prawdziwa,
rzetelna, obiektywna, dobrze opracowana i łatwo dostępna informacja dotycząca firmy i jej
finansowego otoczenia.
Informacja ta, zgodnie ze sztuką zarządzania, ma umożliwiać:
• rzetelną ocenę aktualnego stanu finansowego firmy,
• rzetelną ocenę możliwości
• rozwoju firmy w ciągu najbliższego okresu (np. roku),
• rozwoju firmy w dłuższym horyzoncie (np. 5 lat),
• strategicznego rozwoju firmy (w okresie 10 - 20 lat, a nawet znacznie dłuższym
w specyficznych gałęziach przemysłu, np. w przemyśle wydobywczym),
• ustalenie celów strategicznych,
• zaprojektowanie drogi dojścia do strategicznego celu poprzez punkty wyznaczone przez
planowanie krótko- i średniookresowe,
• ocenę ryzyka związanego z drogą dojścia do celu strategicznego,
• analizę ryzyka i rozłożenie go na ryzyka elementarne, ustalenie przyczyn każdego z tych
ryzyk częściowych,
• opracowanie sposobów wyeliminowania części elementarnych ryzyk oraz sposobów
zabezpieczenia się przed ryzykami elementarnymi, których nie da się wyeliminować.
Księgowość często nazywana jest „językiem biznesu”. Język ma ułatwiać porozumiewanie się
między różnymi jednostkami rządzącymi się oddzielnymi prawami, ale mającymi wspólny cel
i wolę porozumienia. Takim wspólnym językiem powinny porozumiewać się wewnętrzne
komórki przedsiębiorstwa
Język biznesu musi zmieniać się i dopasowywać do potrzeb i wymagań odbiorców zarówno
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Włączanie się polskiej gospodarki do gospodarki
europejskiej i światowej wymusza zmiany również w sposobie zapisów księgowych
stosowanych w Polsce. Charakterystycznymi cechami są zmiany ułatwiające odczyt
informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach przygotowywanych w działach
księgowości. Generalnie rzecz biorąc, poza obligatoryjnymi sprawozdaniami, komórki
księgowości i finansowe tworzą:
1. sprawozdania finansowe firmy dla potrzeb zarządzania firmą w ogólności i zarządzania
finansami w szczególności,
2. sprawozdania finansowe pro forma opracowane w oparciu o dobrze dobrane i poprawnie
zastosowane metody prognozowania finansowego stanu firmy w odpowiednich przedziałach
czasu,
3. sprawozdania informujące o aktualnym otoczeniu firmy
• prawne w języku finansowym,
• marketingowe (konkurencja, możliwe źródła zaopatrzenia i możliwe rynki zbytu).


(…)

…), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu
sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce
prawo wyboru”. Treść zawarta w informacji dodatkowej jest dla oceny firmy dokonywanej
przez osoby zewnętrzne nadzwyczaj istotna i interesująca.
Noty do bilansu mogą odnosić się do:
wprowadzonych zmian w sposobach ewidencji i wyceny,
istotnych zmian zaszłych już po dniu bilansowym
… uproszczonej.
Spółki kapitałowe, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, spółdzielnie, przedsiębiorstwa
państwowe wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym mają obowiązek sporządzania
sprawozdania z działalności zawierającego informacje kierunkach projektowanych
kierunkach rozwoju, istotnych dla firmy wydarzeniach, jakie nastąpiły w roku obrotowym,
a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania…
… są podstawą do statycznej
i dynamicznej oceny kondycji (sytuacji) finansowej przedsiębiorstwa.
Sprawozdanie finansowe, którego wzór jest zawarty w załączniku nr 1 ustawy1, składa się z:
bilansu,
rachunku zysków i strat,
informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
uzupełniające informacje i objaśnienia.
Duże znaczenie mają noty uzupełniające lub inaczej informacja
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz