Rola i cechy charakterystyczne oddziału

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola i cechy charakterystyczne oddziału - strona 1

Fragment notatki:

rolę i cechy charakterystyczne oddziału . Oddział - instytucja prawna, służąca podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej przez osobę zagraniczna. Oddział jest to wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywana przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział prowadzi taką samą działalność jak przedsiębiorca w swoim kraju. Przedmiot działalności oddziału nie może być szerszy niż zakres działalności danego przedsiębiorcy zagranicznego.
Przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców (wpis deklaratoryjny). Przedsiębiorca zagraniczny jest obowiązany podać do KRS: informacje o oddziale, o reprezentantach oddziału, notarialny podpis osoby reprezentującej ten oddział, akt założycielski dotyczący tego oddziału i potwierdzający zakres działalności przedsiębiorcy macierzystego. Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany:
1) używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "oddział w Polsce";
2) prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
3) zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie okoliczności dot. otwarcia likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub gdy przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia (7 dni do KRS).
Minister właściwy do spraw gospodarki wydaje decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę zagranicznego w ramach oddziału, w przypadku gdy:  1)  oddział rażąco narusza prawo polskie lub nie wykonuje obowiązku zgłoszenia ministrowi gospodarki zmian prawnych i faktycznych 2)  nastąpiło otwarcie likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył oddział, lub przedsiębiorca ten utracił prawo wykonywania działalności gospodarczej;   3)  działalność przedsiębiorcy zagranicznego zagraża bezpieczeństwu i obronności państwa, ochronie tajemnicy państwowej lub innemu ważnemu interesowi publicznemu.  
W przypadku wydania takiej decyzji oddział ma 30 dni na wszczęcie postępowania likwidacyjnego (likwidacja odbywa się zgodnie z przepisami KSH o likwidacji spółki z o.o).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz