Rola i cechy charakterystyczne przedstawicielstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1400
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rola i cechy charakterystyczne przedstawicielstwa - strona 1 Rola i cechy charakterystyczne przedstawicielstwa - strona 2

Fragment notatki:

rola i cechy charakterystyczne przedstawicielstwa. Węższy zakres działalności niż oddział - przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego to wyodrębniona część działalności przedsiębiorcy zagranicznego, obejmująca wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.
Przedstawicielstwo nie jest wpisywane do KRS-u, tylko do specjalnego rejestru przedstawicielstw prowadzonego przez ministra gospodarki (jest to rejestr przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych).
Wniosek, sporządzony w języku polskim, zawiera:
nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;
przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;
imię, nazwisko oraz adres na terytorium RP osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do
reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;
adres przedstawicielstwa na terytorium RP.
Do wniosku należy dołączyć:
odpis aktu założycielskiego, umowy lub statutu;
odpis wpisu z rejestru;
oświadczenie przedsiębiorcy zagranicznego o ustanowieniu przedstawicielstwa na terytorium RP
dokument potwierdzający tytuł prawny przedsiębiorcy zagranicznego do lokalu (nieruchomości), w którym działalność będzie wykonywana.
Minister właściwy do spraw gospodarki odmawia, w drodze decyzji, wpisu do rejestru przedstawicielstw, jeżeli:  
utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu i obronności państwa lub ochronie tajemnicy państwowej albo innemu ważnemu interesowi publicznemu;  
wniosek dotyczy działalności wykraczającej poza zakres działalności przedstawicielstw albo zawiera braki, które nie zostały usunięte w wyznaczonym terminie, a także gdy do wniosku nie zostały dołączone odpowiednie dokumenty.  
Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest obowiązany:
używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów "przedstawicielstwo w Polsce";
prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
zgłaszać ministrowi właściwemu do spraw gospodarki wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych (dot. nazwy, siedziby i formy prawnej przedsiębiorcy zagranicznego; przedmiotu działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego; osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego; adresu przedstawicielstwa na terytorium RP), oraz o rozpoczęciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego i jej ukończeniu, a także o utracie przez przedsiębiorcę zagranicznego prawa wykonywania działalności gospodarczej lub rozporządzania swoim majątkiem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zdarzeń
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz