Rodzaje osób prawnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje osób prawnych-opracowanie - strona 1 Rodzaje osób prawnych-opracowanie - strona 2 Rodzaje osób prawnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

RODZAJE OSÓB PRAWNYCH I. Państwowe osoby prawne kryterium wyróżnienia - majątek i struktura powiązana z państwem (por. art. 44 1 , 34 i 40 kc) Skarb Państwa to samo państwo występujące w charakterze podmiotu cywilnoprawnego (określanego też jako fiskus) domniemanie podmiotowości Skarbu Państwa wśród państwowych osób prawnych. istnieje tylko jeden Skarb Państwa → nie powstaje ani nie gaśnie , nie ma rejestru , ani siedziby (ze względu na swoiste uregulowanie sposobu jego działania) . sam odpowiada za swoje zobowiązania (inne państwowe osoby prawne nie ponoszą za niego odpowiedzialności, ani na odwrót, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej (np. art. 40 § 2 kc) SP działa przez jednostki organizacyjne (stationes fisci) → kierownicy tych jednostek zarządzają powierzonym im mieniem oraz reprezentują SP wobec innych podmiotów w stosunkach cywilnoprawnych. stanowią oni składnik ogólnej struktury organizacyjnej państwa → te same organy państwa raz wykonują funkcje władcze, raz jako podmiot cywilny. trudno zgodzić się z tym, że SP nie ma organów w rozumieniu art. 38 kc. Zagadnienie reprezentacji SP reguluje ustawa o zasa­dach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa ( dalej jako ustawa o uprawnieniach SP ) wskazuje ona urzędy państwowe, których kierownicy reprezentują Skarb Państwa w odniesieniu do powierzonego im mienia oraz w zakresie zadań ich urzędów szczególnie szerokie kompetencje - minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. Rada Ministrów może rozcią­gnąć kompetencje do reprezentowania SP na kierowników in­nych państwowych jednostek organizacyjnych. Kierownicy ci mogą udzielać pełnomocnictw kierownikom podporząd­kowanych im jednostek organizacyjnych, Minister właściwy do SP może zlecić pełnomocnictwo do reprezentowania SP też osobom prawnym, fizycznym oraz kierownikom urzędów państwowych lub innych państwowych jednostek organizacyjnych niemających osobowości praw­nej Inne państwowe osoby prawne zdefiniowane w ustawie o uprawnieniach SP → są to inne niż Skarb Państwa jednostki organizacyjne, posiadające osobowość praw­ną, której mienie jest w całości mieniem państwowym. SP nabywa majątek po zlikwidowanej państwo­wej osobie prawnej, a także zyski z jej działalności. Organy SP (tzw. założycielskie) mają wpływ na działalność tych osób prawnych → głównie poprzez udział w powoływaniu ich organów, oraz z reguły decydują lub współdecydują o ich utworzeniu, przekształceniu i likwidacji. z reguły minister właściwy do spraw SP, jeśli przepisy nie stanowią inaczej (art. 44' § 2 kc)

(…)

… w/w uprawnień;
wyraża zgodę na czynności prawne państwowych osób prawnych w zakre­sie rozporządzania rzeczowymi składnikami ich majątku trwałego o wartości przekraczającej 50 000 euro;
może przyjąć (na wniosek właściwych organów SP oraz państwowych osób prawnych) wykonywanie na ich rzecz zastępstwa procesowego w sprawach szczególnie skomplikowanych lub o znacznej wartości przedmiotu sporu. Zadania te wykonuje…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz