Rodzaje norm międzynarodowych - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1701
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje norm międzynarodowych - wykład - strona 1 Rodzaje norm międzynarodowych - wykład - strona 2 Rodzaje norm międzynarodowych - wykład - strona 3

Fragment notatki:

PMP Wykład 19. 20.03.2009 r.
Rodzaje norm międzynarodowych
Jest wiele różnych klasyfikacji norm. Najbardziej podstawowy jest podział norm mnar. ze względu na ich źródło:
traktatowe
zwyczajowe
zawarte w uchwałach prawotwórczych
mniej jasne czy normy są w zasadach ogólnych prawa mnar. - raczej nie wchodzą tu proste reguły zachowania, ale zasady ogólne prawa są bliższe konstrukcji zasad wyznaczających ogólny standard zachowania
można dopuścić również twierdzenie, że normy mnar. znajdują się w aktach jednostronnych
Normy traktatowe i zwyczajowe mogą być tożsame, nawet co do treści i podmiotu.
Podział ze względu na zakres obowiązywania:
normy powszechne - nie mają pierwszeństwa przed normami partykularnymi co do zasady; Norma partykularna może uchylać normę powszechną, ale wtedy, kiedy działa w stosunkach partykularnych, jest późniejsza i sprzeczna z normą powszechną.
normy partykularne - normy regionalne (subregionalne) i dwustronne.
Podział ze względu na funkcję jaką pełnią:
bezpośrednio regulujące stosunki mnar. - Normy zawarte w traktacie dotyczące ustanowienia jakiegoś reżimu na danym terytorium lub normy dotyczące przepływu przez cieśninę, dotyczące żeglugi powietrznej.
pośrednio regulujące stos. mnar. - normy odnoszące się do kompetencji organów, procedur postępowania.
Biorąc pod uwagę funkcje norm można je podzielić na:
normy stopniowo rozwijające stosunki - w dziedzinach, w których brak jest odpowiedniej praktyki i postanowień doktryny; należą do nich normy z dziedziny praw człowieka, które powstając rozwijały ją; także normy dotyczące wyłącznej strefy ekonomicznej zawarte w Konwencji o prawie morza z 1982 r., która zastąpiła wyłączną strefę rybołówczą; normy regulujące obszar dna morskiego; można uznać, że również część norm z zakresu mnar. stosunków gospodarczych stopniowo rozwija tą dziedzinę - traktaty tworzące organizacje integracji ekonomicznej
normy kodyfikujące prawo mnar. - gdzie praktyka jest intensywna i jednorodna; Konwencja o prawie morza - normy dotyczące morza terytorialnego czy szelfu kontynentalnego
normy ujednolicające prawo krajowe - jako jedyne odnoszą się do oddziaływania prawa mnar. na prawo krajowe; dąży do unifikacji porządków krajowych w niektórych dziedzinach prawa, np. prawo handlowe czy prawo prywatne. Prawem handlowym zajmuje się UNCITRAL, UNIDROIT, Haska Konferencja Prawa Międzynarodowego Prywatnego (od 1955 r.); normy te mogą również dotyczyć prawa karnego - decyzje ramowe podejmowane w III filarze UE; normy te mogą być zawarte w umowach mnar. jak i uchwałach org. mnar. - ICAO, które stosuje technikę contracting out.


(…)

… traktatowej państw. Są takie normy, od których nie ma odstępstw (z dziedziny praw człowieka art. 4 ust. 2 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych), ale niektórzy nie uważają ich za i. c. Takie stanowisko właśnie zajął sam Komitet Praw Człowieka ONZ w stosunku do Paktu.
Czy normy KNZ, które mają pierwszeństwo (art. 103 KNZ) stanowią i. c., a czy jeśli nie to mogą one naruszać i. c.? Brak jednolitego poglądu…
… sprzeciwu nie osiągnięto żadnego rozwiązania zgodnie z ustępem 3 artykułu 65, stosuje się następujące procedurę:
a) każda ze stron sporu dotyczącego stosowania lub interpretacji artykułu 53 lub 64 może, w drodze pisemnej skargi, przedłożyć go do rozstrzygnięcia Międzynarodowemu Trybunałowi Sprawiedliwości, chyba że strony, za wspólnym porozumieniem, zgodzą się poddać spór arbitrażowi;
b) każda ze stron…
… przez normy nie uznano istnie norm bezwzględnie wiążących.
Po II WŚ w pracach KPM dotyczących prawa traktatów, w 1953 r. wspomniano o istnieniu pewnych zasad, które muszą mieć przewagę nad innymi normami mnar. Ostatecznie zostaje ius cogens zaakceptowane w 1963 r. W 1965 r. Schwarzenberger podał wątpliwość istnienia ius cogens. Mimo to KPM zaakceptowało Konwencję o prawie traktatów z normą i. c. W celu…
… zaostrza się w wieku XX po I WŚ, a zwłaszcza po II. Pierwsze orzeczenie wydane przez Środkowoamerykański Trybunał Sprawiedliwości z 1916 r., w którym odmówił on ważności traktatu zawartego przez Nikaraguę z USA, który próbował naruszyć status quo Zatoki Fonseca w związku z tym, że USA chciały wydzierżawić tam wojskową bazę morską, co wg Trybunału naruszało prawo zwyczajowe a w szczególności kondominium…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz