Rodzaje działalności bankowej - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje działalności bankowej - wykład - strona 1

Fragment notatki:

. Rodzaje działalności bankowej
1.2.1. Podstawy prawne działalności banków
W Polsce tworzenie banków uregulowane jest przez ustawy:
• Prawo bankowe,
• ustawa o Narodowym Banku Polskim,
• Kodeks Handlowy,
• Prawo spółdzielcze.
1.2.2. Rynek usług bankowych - stopień rozwoju i instrumenty sprzedaży
Banki wykonując swoje działanie pośredniczenia między różnymi grupami podmiotów świadczą na ich rzecz określone usługi. Są to usługi niematerialne związane z przepływem środków pieniężnych.
W zakresie form aktywnej działalności banku prawo bankowe wprowadza trzy kategorie:
czynności bankowe, które będą mogły być wykonywane wyłącznie przez banki,
• czynności bankowe, które będą mogły być wykonywane także przez inne nie będące bankami pomioty,
• inne formy działalności nie traktowane przez ustawę jako czynności bankowe, lecz podlegające szczególnej regulacji poprzez wprowadzenie liczbowo wyrażonych limitów, ograniczających rozmiary tego rodzaju działalności.
Operacje bankowe można scharakteryzować z punktu widzenia trzech kryteriów:
1) przedmiotowe
 operacje rozliczeń pieniężnych
• rozliczenia gotówkowe
• bezgotówkowe
• wymiana walut
   operacje aktywne
• kredyty
• gwarancje
• poręczenia
 operacje pasywne
• pozyskiwanie przez bank środków • przyjmowanie lokat
• zaciąganie pożyczek
• emisja obligacji
 operacje papierami wartościowymi
• obrót papierami wartościowymi
• przechowywanie i zarządzanie papierami wartościowymi
• emisja papierów wartościowych  pozostałe operacje bankowe
• usługi doradcze
konsulting
• zarządzanie majątkiem.
Podstawowa działalność banku jest to działalność depozytowo-kredytowa. Gromadząc lokaty od klientów, a także zaciągając pożyczki na rynku międzybankowym oraz dokonując emisji obligacji bankowych banki przeprowadzają operacje określane jako pasywne. Za ich pomocą banki pozyskują na rynku finansowym środki stanowiące podstawę działalności finansującej. Działalność ta obejmuje operacje określane jako aktywne, w ramach których bank udziela pożyczek, kredytów, dokonuje lokat na rynku międzybankowym, zakupuje papiery wartościowe. Operacje pasywne wiążą się dla banku z kosztami - przede wszystkim wypłacaniem odsetek od lokat. Na operacjach aktywnych bank zarabia - pobiera oprocentowanie i prowizje. Operacje pasywne są o tyle niezbędne, że w oparciu o nie bank pozyskuje na rynku środki pieniężne służące mu do przeprowadzania operacji aktywnych.


(…)

… i zapasowe;
• w banku spółdzielczym - fundusze: udziałowy, zapasowy i rezerwowy;
• inne fundusze zaliczone przez Komisję Nadzoru Bankowego do funduszy własnych.
1.3.2. Funkcje kapitału własnego
Możemy wyróżnić sześć funkcji kapitału własnego banku.
1) funkcja założycielska - dla uzyskania zgody na założenie banku należy dysponować kapitałem własnym (min. 5 mln ECU).
2) funkcja finansująca - finansuje sferę…
… znajdują się fundusze własne. Współczynnik wypłacalności jest to relacja funduszy własnych banku do aktywów i pozycji pozabilansowych. Sam fakt udzielenia poręczeń lub gwarancji nie powoduje zaangażowania środków bankowych. Współczynnik wypłacalności nie może być niższy niż 8%. Przy danych funduszach własnych bank jest ograniczony kwoto do jakiej granicy może udzielać kredytów, poręczeń, pożyczek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz