Rodzaje centralnych układów klimatyzacyjnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje centralnych układów klimatyzacyjnych-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

Rodzaje centralnych układów klimatyzacyjnych (schematy ideowe rozmieszczenia urządzeń)
Klimatyzacja centralna:
-naziemna,
-podziemna, -kombinowana, Rozróżnia się nastę-pujące rodzaje cen-tralnych układów: * układy centralne z ziębiarkami z amonia-kiem lub freonem R 22 chłodzące wodę wyko-rzystywaną następnie w chłodnicach powietrza * układy centralne z wytwarzaniem lodu, który jest chłodziwem pośrednim * układy centralne z ziębiarkami na powie-rzchni, które chłodzą wodę technologiczną Rys.1. Centr sys klim z ziębiarkami rozmieszczonymi na powierzchni:
a-ziębiarka,b-chłodnia kominowa,c-wysoko-ciśnieniowy wymiennik ciepła,d-chłodnice powietrza
Rys.2. Centr sys klim kopalni z zię-biarkami rozmiesz-czonymi na dole i z powierzchniową chłodnią wody odbierającej ciepło od skraplaczy
a-ziębiarka,b-parownik chłodzący wodę obiegu dołowego (który na rys nie jest wy-kreślony),c-wysokociś-nieniowy wymiennik ciepła,d-chłodnia kominowa
Rys.3. Centr sys klim kopalni z ziębiarkami na dole i z wyparną chłodnią wody w prą-dzie zużytego powietrza
a-ziębiarka,b-dołowy obieg wody zimnej,c-wodna chłodnica po-wietrza,d-obieg wody chłodzącej skraplacz,e-wyparna chłodnia wody w prądzie zużytego po-wietrza,f-szyb wyde-chowy
Rys.4. Centr sys klim kopalni z ziębiarkami umieszczonymi na powierzchni i na dole a-ziębiarka na dole,b- wysokociśnieniowy wymiennik ciepła,c- obieg dołowy zimnej wody,d-wodna chłodni-ca powietrza,e-opływ skraplacza ziębiarki dołowej,f-wstępna chłodnia wody,g-zię-biarka na powierz-chni,h-wieżachłodnicza
Chłodnice powietrza - zasada działania
-chł. przeponowe
-bezprzeponowe
-kombinowane
W systemach klimatyzacyjnych o działaniu bezpośrednim chłodnicą przeponową powietrza jest parownik natomiast w układach o działaniu pośrednim stosuje się wodne chłodnice powietrza. W chłodnicy powietrza o działaniu bezpośrednim kierunki przepływu chłodzonego powietrza i czynnika chłodnicze-go powinny być zgod-ne.Przy przeciwnych kierunkach mogą wys-tąpić oscylacje w pracy termostatycznego za-woru dławiącego i w związku z tym wahania mocy chłodniczej paro-wnika. Maksymalną długość wężownicy wymienni-ka zwykle wyznacza się przy założeniu, że do-puszczalne zmiany temperatury wrzenia w parowniku, związane ze spadkiem ciśnienia, nie powinny przekraczać 4-5 K. W związku z tym straty ciśnienia w wę-żownicy nie przekroczą 50-80 kPa. Aby zmniej-szyć opory przepływu czynnika chłodniczego i odpowiadający im spadek hydrauliczny stosuje się rozdzielnie strugi między równole-gle połączone ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz