Roboty montażowe w okresie obniżonych temperatur - wytyczne ogólne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1008
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Roboty montażowe w okresie obniżonych temperatur - wytyczne ogólne - strona 1 Roboty montażowe w okresie obniżonych temperatur - wytyczne ogólne - strona 2

Fragment notatki:

Roboty montażowe w okresie obniżonych temperatur
Wytyczne ogólne
Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami okres zimowy trwa od 15 listopada do 31 mar­ca. W tym czasie roboty montażowe powinny być uzupełniane o zabiegi specjalne. Dokład­ne zalecenia są zawarte w instrukcji pt. „Wy­tyczne wykonania robót budowlano-montażo­wych w okresie zimowym przy temperaturach do — 15°C", wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej. Zeszyt siódmy tej instrukcji doty­czy właśnie montażu budynków z prefabryko­wanych elementów żelbetowych. Zgodnie z za­pisami tam zawartymi roboty montażowe są do­puszczalne, jeśli:
— temperatura nie spada poniżej - 5°C, a pręd­kość wiatru nie przekracza 8 m/s,
— temperatura nie spada poniżej - 10°C, a prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s,
— temperatura nie spada poniżej - 15°C, a prędkość wiatru nie przekracza 2 m/s. Jeżeli mróz jest większy lub wiatr silniejszy, to montaż jest zabroniony. Robót montażowych nie można również wykonywać podczas gołole­dzi, opadów śniegu lub deszczu (do czasu usu­nięcia skutków opadów).
Montaż w temperaturze do — 10°C jest do­zwolony pod warunkiem zastosowania środków zapewniających wiązanie i twardnienie betonu i zapraw. Montaż w temperaturze od -10 do —5°C wolno wykonywać tylko wyjątkowo i tyl­ko stosując specjalne zabezpieczenia przed za­marznięciem wszystkich fragmentów konstruk­cji, które zawierają niezwiązaną zaprawę lub mieszankę betonową. Zabezpieczenia te powin­ny być utrzymywane aż do osiągnięcia wyma­ganej wytrzymałości. W tym celu stosuje się:
— okrywanie materiałami izolującymi (płachty brezentowe, maty słomiane itp.),
— domieszki chemiczne,
— nagrzewanie promieniami podczerwieni, — nagrzewanie gorącym powietrzem,
— nagrzewanie parą,
— nagrzewanie prądem elektrycznym. Spawanie elementów złączy jest dozwolone bez zastrzeżeń przy temperaturze nie niższej niż —5°C, przy temperaturze niższej, do — 10°C, trzeba stosować osłony od wiatru i zapewnić takie warunki, żeby wykonane spawy stygły powoli, co uzyskuje się, ogrzewając otoczenie miejsc spawania. Działania te wymagają spraw­dzenia i odbioru.
Zespoły brygad montażowych, brygadziści i majstrowie, niezależnie od ich kwalifikacji i stażu pracy, powinni być przed nadejściem okresu zimowego dodatkowo przeszkoleni w za­kresie technologii pracy w warunkach obniżo­nych temperatur.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz