Rezerwy podmiotów gospodarczych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 903
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rezerwy podmiotów gospodarczych - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki zawartym w niej informacjom dowiemy się więcej na tematy takie, jak: rezerwy na podatek odroczony, rezerwy na przyszłe zobowiązania, rezerwy na restrukturyzację.

Rezerwy podmiotów gospodarczych
1. Wstęp
Wprowadzenie Ustawy o rachunkowości jest elementem procesów integracyjnych z Unią Europejską. Jest wyrazem woli dostosowania rachunkowości w Polsce do dyrektyw obowiązujących w Unii. Jest to więc uwzględnienie rozwiązań zachodnich w tym anglosaskich i amerykańskich. Częścią tych rozwiązań są podstawowe zasady rachunkowości, które tworzą ogólne ramy rachunkowości finansowej, wyznaczają metodologię pomiarów dokonywanych w systemach rachunkowości.
Nowelizacja ustawy o rachunkowości dokonała znacznych zmian w zasadach tworzenia rezerw. Nowością jest obowiązek tworzenia rezerw na przyszłe zobowiązania spowodowane planowaną restrukturyzacją przedsiębiorstwa.
Oprócz rezerw z tytułu zobowiązań (funkcjonujących obecnie w postaci odpisów aktualizacyjnych) można wymienić też rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne. Rachunkowość wyróżnia również rezerwy w postaci kapitałów samofinansowania, np. kapitał rezerwowy tworzony z zysku do podziału oraz bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli rezerwy na pokrycie przyszłych kosztów działalności jednostki. Rezerwy, z wyłączeniem rezerw związanych z operacjami finansowymi, księgowane są jako pozostałe koszty i przychody operacyjne. Ewidencja rezerw odbywa się zwykle na następujących kontach: rezerwy, pozostałe rezerwy, rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne. Rezerwy księgowane są po stronie „Kredyt” powyższych kont i na koniec okresu sprawozdawczego może wystąpić tylko saldo po stronie „Kredyt” oznaczające wysokość rezerw występujących w przedsiębiorstwie. Rezerwy wyceniane są w wiarygodnie oszacowanej wartości. Znowelizowana Ustawa o rachunkowości ujmuje to zagadnienie w następujący sposób:
Art. 35d. 1. Rezerwy tworzy się na: 1) pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się postępowania sądowego, 2) przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarto w tej sprawie wiążące umowy, a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych zobowiązań. 2. Rezerwy, o których mowa w ust. 1, zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe zobowiązania się wiążą.

(…)

… lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych.
Przykład:
Wartość środka trwałego w cenie nabycia wynosi 10 000 zł, a amortyzacja roczna księgowa według przyjętej stawki 20 proc. wynosi 2000 zł, a według stawki podatkowej 25 proc. - 2500 zł. W związku z tym wartość księgowa środka trwałego równa się 8000 zł, a wartość podatkowa 7500 zł; różnica przejściowa dodatnia wynosi 500 zł.
Przy założeniu, że omawiany środek…
…, a nie zachowania memoriałowo, stąd wartość podatkowa ujętych w bilansie takich pozycji memoriałowo będzie równać się zeru.
Przykład:
Należne przychody finansowe z tytułu zarachowanych odsetek w kwocie 1000 zł od udzielonej pożyczki, do czasu wpływu środków pieniężnych z tytułu tych odsetek, będą stanowić wartość księgową 1000 zł, a wartość podatkową zero; dodatnia różnica przejściowa wyniesie 1000 zł. Stanowi…
… w postaci rezerwy na podatek dochodowy do zapłacenia w przyszłym okresie, oraz ustalenia aktywów z tytułu podatku odroczonego do zwrotu w następnym okresie.
W sprawozdawczości finansowej, w informacji dodatkowej jest obowiązek podawania m.in. danych dotyczących różnic trwałych i różnic przejściowych oraz dochodu podlegającego opodatkowaniu.
Różnice trwałe, o których już była mowa, mają dość długą listę…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz