Rewolucja funkcjonalistyczna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewolucja funkcjonalistyczna - strona 1 Rewolucja funkcjonalistyczna - strona 2 Rewolucja funkcjonalistyczna - strona 3

Fragment notatki:


Rewolucja funkcjonalistyczna (20, 30 lata)
- Uczynienie z antropologii dyscypliny socjologicznej, - Wpływ socjologizmu E. Durkheima - podkreślenie czynników socjologicznych w odniesieniu do człowieka, pomijanie psychologicznych, - Zasada faktów społecznych - są pierwotne w stosunku do człowieka ponieważ: 1. Istnienie wspólnot jest faktem pierwotnym - nie ma człowieka poza wspólnotą, 2. Jednostka nie może przetrwać bez społeczeństwa, 3. Osobowość jest produktem społecznym, jednostka ukształtuje się przez grupę, -„Fakty społeczne badać jak rzeczy” - przyjmować orientację badawczą ja do świata przyrody, obiektywnie, bez wartościowania, Antropologia i kolonializm: Od samego początku antropologia brytyjska przedstawiała się jako nauka praktyczna, przydatna kolonialnej administracji, Zyskuje finansowe wsparcie zanim zyskuje rangę akademicką (rola grantów badawczych),
Brak zrozumienia różnych kultur (tabu) może prowadzić do głębokich konfliktów - to droższe niż rozumienie i negocjowanie konfliktów, Antropologia brytyjska - oparta na metodzie badań terenowych (ścisły, długotrwały kontakt z tubylcami), łamała bariery segregacji rasowej, Hiszpania i Portugalia - nie stworzyła antropologii, Bronisław Malinowski (1884 - 1942)
Antropologia funkcjonalna - wyjaśnia fakty antropologiczne przez: Ich funkcję jaką odgrywają w zintegrowanym systemie kultury, Sposoby w jaki pozostają we wzajemnych relacjach w obrębie tego systemu, Sposoby w jaki ten system zostaje powiązany z otoczeniem, Kultura jako środek do celu - służy do zaspokajania potrzeb, Teoria potrzeb:
Podstawowe: warunkowane faktem, że człowiek jest gatunkiem biologicznym (metabolizm, reprodukcja), Pochodne: warunkowane faktem, że człowiek jest istotą społeczną (prawo, organizacja społeczna, edukacja, itp.) Integratywne: związane ze specyficznie kulturową stroną egzystencji: człowieka (wiedza, religia, sztuka, sport, itp. )
Artykulacja potrzeb warunkowana jest przez system kulturowy danego społeczeństwa - instytucje społeczne, Instytucja - zorganizowany system działań ludzkich.
Karta - zasada naczelna - zespół wartości kulturalnych, które określają cel instytucji i umożliwiają organizację działań ludzkich (rodzina: prokreacja, socjalizacja, odzew emocjonalny), Personel - ludzie tworzący instytucje z podziałem na role
Normy - reguły prawne i etyczne obowiązujące członków
Funkcje: Zamierzone - zawarte w karcie
Rzeczywiste - całościowy rezultat zorganizowanej działalności, Działania - konflikt między idealnym schematem zawartym w karcie, a interesami jednostek tworzących instytucje (rodzina-kariera),

(…)

… początku, Nadaje sens ludzkim działaniom, Uzasadnia, legitymizuje porządek społeczny, sakralizuje go odwołując się do przeszłości, Unaocznia i wzmacnia więzi społeczne poprzez odwołanie do wspólnych przodków - mit wspólnoty krwi, Oxfordzki funkcjonalizm strukturalny: A. Radcliffe-Brown, E. Evans-Pritchard, System społeczny - wielostronnie zintegrowany, zdolny do samo reprodukcji we względnie niezmienionej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz