reforma Administracji Publicznej - Samorząd terytorialny - Gmina

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
reforma Administracji Publicznej - Samorząd terytorialny - Gmina - strona 1 reforma Administracji Publicznej - Samorząd terytorialny - Gmina - strona 2 reforma Administracji Publicznej - Samorząd terytorialny - Gmina - strona 3

Fragment notatki:

REFORMA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
NOWA KONSTRUKCJA W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM - ZESPOLENIE ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY Podział administracyjny Polski nie jest jednolity. 3 zasadnicze gr. Podziału:
podział terytorialny, tworzony dla organów terenowych posiadające znaczenie zasadnicze i organów o kompetencjach generalnych
podział dla celów specjalnych, tworzony dla organów o kompetencjach specjalnych (np. administracji wojskowej)
pomocniczy podział terytorialny, tworzony dla organów o charakterze pomocniczym w stosunku do organów podstawowych
Samorząd terytorialny Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Przywróciła ideę samorządu terytorialnego, opartego na zasadzie zrzeszenia, czyli, że wszyscy mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą zrzeszenie, posiadające osobowość prawna i wypełniające zadania administracyjne.
Art. 16 K. Określa iż ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Od dnia 1 stycznia 1999 r. Obowiązuje w Polsce nowy podział terytorialny obejmujący:
gminę,
powiat,
województwo.
GMINA Jest wspólnotą samorządową oraz odpowiednim terytorium.
Jest to prawnie zorganizowany, terytorialny związek osób
Gminy tworzy, łączy, znosi i ustala ich granice RM w formie rozporządzenia.
Obecnie istnieje w Polsce 2489 gmin.
Do zakresy działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawowo dla innych podmiotów.
Do jej zadań należy przede wszystkim zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.
Do zadań własnych gminy należy zaliczyć sprawy z zakresu:
infrastruktury technicznej gminy (np. drogi, ulice, kanalizacja)
infrastrukury społecznej (np. ochrona zdrowia oświata kultura)
porządku i bezpieczeństwa publicznego (np. organizacja ruchu drogowego, ochrona przeciwpożarowa)
ładu przestrzennego i ekologicznego (planowanie przestrzenne, gospodarka terenami, ochrona środowiska)
Zadania własne gmina wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność, na zasadach określonych przez ustawy, korzystając z samodzielności chronionej na drodze sądowej.
Do zadań gminy należy również wykonywanie zadań zaleconych z zakresu administracji rządowej. Gmina wykonuje te zadania po zapewnieniu jej środków finansowych na ich realizację.
Podmiotami uprawnionymi do rozstrzygania w sprawach gminy są władze gminy. Głównym organem władz jest wspólnota samorządowa, którą tworzą mieszkańcy gminy. Wspólnota podejmuje rozstrzygnięcia bezpośrednio w głosowaniu wyborczym lub referendum, a także poprzez organy gminy.


(…)

…, na mocy ustaw ich dotyczących, dwanaście organów i ich aparatów pomocniczych, a są to: Inspekcja Handlowa, Służba Ochrony Zabytków, Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Inspekcja Sanitarna, Policja, Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Farmaceutyczna, Inspekcja Nasienna, Inspekcja Weterynaryjna. Ponadto taki status posiada administracja oświatowa działająca…
… administracji rządowej przebiega wyłącznie w formach niezorganizowanych, tj. porozumień i umów.
Związki komunalne i inne formy zorganizowanego współdziałania
Forma związku komunalnego przewidziana jest do zapewnienia trwałego współdziałania ze sobą gmin (związki międzygminne) oraz powiatów (związki powiatów). Miasta na prawach powiatu mogą też zawierać związki z gminami. W świetle obowiązujących ustaw…
…. Możliwość zawierania stowarzyszeń przewidują wszystkie ustawy samorządowe. Tworzenie fundacji odbywa się natomiast na zasadach ogólnych.
Porozumienia
Jest to najszerzej stosowana w praktyce forma współdziałania, i to nie tylko jednostek samorządowych tego samego szczebla, ale także powiatów z gminami i gmin z powiatami grodzkimi (art. 74-75 SamGminU, art. 5 ust. 2 i art. 73-74 SamPowU), województw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz