Referendum lokalne oraz prezydent- pozycja ustrojowa

Nasza ocena:

5
Pobrań: 35
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referendum lokalne oraz prezydent- pozycja ustrojowa - strona 1 Referendum lokalne oraz prezydent- pozycja ustrojowa - strona 2

Fragment notatki:


REFERENDUM LOKALNE (ART. 170) dopiero ustawa z 2000 r. o referendum lokalnym rozszerzyła to referendum na wszystkie szczeble samorządu lokalnego ; art. 170 - przedmiot → sprawy dot. danej wspólnoty samorządowej , co oznacza: nie mogą to być sprawy nie mieszczące się w zakresie kompetencji danej wspólnoty . Na tym tle powstawały kontrowersji i stopniowo NSA przyjął wąską interpretację zakresu referendum, ale odmienne stanowisko TK, wg którego przedmiotem mogą być wszelkie istotne sprawy społeczne, gospodarcze lub kulturowe, a nie zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji innych władz ; na szczeblu gminnych szczególnym rodzajem jest samoopodatkowanie się ; możliwe referendum w sprawie odwołania lokalnego organu przedstawicielskiego pochodzącego z wyborów bezpośrednich - rada gminy (miasta, powiatu), sejmik województwa, wójt (burmistrz, prezydent miasta); inicjatywa : organ stanowiący danej jednostki samorządu terytorialnego; wniosek wyborców ( 10% - gmina i powiat, 5% - województwo); czynne prawo wyborcze jak do wyborów + cenzus domicylu (stałe zamieszkanie na terenie jednostki samorządu); ustalanie wyników przez terytorialne i obwodowe komisje ds. referendum ; ważne - gdy frekwencja min 30% , a wiążące - gdy za jednym z rozwiązań jest więcej ważnie oddanych głosów ( 2/3 przy samoopodatkowaniu ); zobowiązanie organu do podjęcia niezwłocznie czynności realizujących referendum ;
gdy dot. odwołania organu to kadencja kończy się z dniem ogłoszenia wyników wyborów (z mocy prawa ustaje działalność zarządu, a premier wyznacza osobę tymczasowo spełniającą funkcję tych organów );
PREZYDENT POZYCJA USTROJOWA pozycja ustrojowa prezydenta wyznaczana jest przez zasadę podziału władz i określenie tego urzędu jako jednego z członów władzy wykonawczej → wyznacza ją 6 podstawowych zasad : zasada dualizmu - odrębne działanie Prezydenta i rządu, czemu daje wyraz min. systematyka Konstytucji, a domniemanie kompetencyjne w sprawach polityki państwa przysługuje RM, która jest powiązana z Sejmem personalnie i politycznie, a z prezydentem w ograniczonym stopniu; funkcja arbitra (czuwanie nad konstytucyjną ciągłością państwa i interweniowanie w razie zakłóceń stosunków Sejm-RM) jako element zracjonalizowania systemu parlamentarnego; wybór przez Naród , co umacnia pozycję prezydenta jako arbitra; kadencyjność (art. 127 ust. 2 - 5 lat i jedna reelekcja); niezależność w wykonywaniu konstytucyjnych zadań i kompetencji daje mu konstrukcja odpowiedzialności (brak odpowiedzialności politycznej, a jedynie konstytucyjna za naruszenie prawa), choć ograniczona przez instytucję

(…)

… mu konstrukcja odpowiedzialności (brak odpowiedzialności politycznej, a jedynie konstytucyjna za naruszenie prawa), choć ograniczona przez instytucję kontrasygnaty;
gwarancją niezależności jest też niepołączność (incompatibilitas) - art. 132 - nie może piastować żadnego innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanych urzędem → nie oznacza to wymogu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz