Referat - Pojęcie bezpieczeństwa narodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 637
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Referat - Pojęcie bezpieczeństwa narodowego - strona 1 Referat - Pojęcie bezpieczeństwa narodowego - strona 2 Referat - Pojęcie bezpieczeństwa narodowego - strona 3

Fragment notatki:

Pojęcie bezpieczeństwa narodowego ewoluowało w czasie i jest zależne od konkretnych warunków panujących w państwie.

„Pojęcie bezpieczeństwa ewoluowało w czasie i jest zależne od konkretnych warunków panujących w państwie. Interes bezpieczeństwa powszechnego w wymiarze globalnym nie musi być tożsamy z poczuciem bezpieczeństwa konkretnego kraju. W literaturze najczęściej bezpieczeństwo określa się jako proces tworzenia takich warunków, które gwarantowałyby państwu jego istnienie, zapewniałyby suwerenność, integralność terytorialną, nieingerencję w sprawy wewnętrzne, właśnie jako proces i stan".

„Wyjaśniając istotę bezpieczeństwa, należy mieć na uwadze jego związek ze zjawiskiem zagrożenia. Wynika z tego, że brak zagrożenia stanowi istotny aspekt bezpieczeństwa".

„Zagrożeniem jest taka sekwencja zdarzeń w otoczeniu systemu, wewnątrz systemu i w relacjach systemu z otoczeniem zewnętrznym, która prowadzi do pogorszenia pozycji względem innych systemów i do konieczności przeznaczenia pewnych zasobów systemu na adaptację do wymagań otoczenia i redukcji funkcji systemu, tj. do zmniejszenia możliwości realizacji podstawowych funkcji".

M. Berkowitz i P. G. Bock już w latach sześćdziesiątych sformułowali definicję bezpieczeństwa narodowego: bezpieczeństwo narodowe to zdolność narodu do ochrony jego wewnętrznych wartości przed zagrożeniami zewnętrznymi". W Encyklopedii Britannica można odnaleźć następującą definicję bezpieczeństwa narodowego: „bezpieczeństwo narodowe jest to zabezpieczenie narodu przed groźbą podboju przez zewnętrzną potęgę".

Według ppłk dr inż. Bogusława Szlachcica: „Całościowe ujęcie problematyki bezpieczeństwa państwa powinno obejmować aspekt zewnętrzny i wewnętrzny. Potrzeba bezpieczeństwa bowiem wynika zarówno z wewnętrznej struktury społeczeństwa, jak i z funkcjonowania oraz ewolucji środowiska międzynarodowego, w którym powstają zagrożenia i wyzwania dla danego społeczeństwa i państwa. Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa akcentuje jego związek z zagrożeniem zewnętrznym, w związku z tym główne znaczenie jest przypisywane polityce zagranicznej państwa. Bezpieczeństwo formułowane jako podstawowy cel polityki zagranicznej przenosi na środowisko międzynarodowe wewnętrzne potrzeby, interesy i wartości danego narodu oraz jego systemu politycznego. Należy pamiętać także o tym, że podstawową wartością wewnętrzną, która podlega ochronie w ramach bezpieczeństwa narodowego, jest przetrwanie". Jak podają D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba: Jeśli chodzi o treści i zakres wewnętrznych wartości podlegających ochronie, najogólniej biorąc występują tu dwa zasadnicze podejścia. Pierwsze z nich bardzo szeroko ujmuje bezpieczeństwo narodowe. Jako podstawową wartość wskazuje się:

 • przetrwanie narodu przeżycie ludności
 • zachowanie istniejącego systemu społeczno-gospodarczego
 • (…)
 • … liczba bezrobotnych w naszym kraju.

Z.Cesarz, E. Stadmuller: Problemy polityczne współczesnego świata. Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998, s.48.
Ch. Bay: Koncepcje bezpieczeństwa indywidualnego, narodowego i zbiorowego. „Studia Nauk Politycznych", 1989 nr 4, s.83-91.
D. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba: Bezpieczeństwo Narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku. Wydawnictwo „Scholar…

… integralności terytorialnejniezależność polityczną rozumianą jako samowładność swobodę afiliacji

Amerykańscy naukowcy (G. Kennan, K. Vorys i K. Deutsch) podają, iż w skład bezpieczeństwa narodowego można wliczyć:

 • ochronę suwerenności ochronę niezawisłości państwa (ochrona jego instytucji politycznych)
 • przeżycie ludności
 • istniejący system społeczno-gospodarczy
 • międzynarodowy prestiż państwa i narodu
 • interesy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz