referat-finanse komunalne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
referat-finanse komunalne - strona 1 referat-finanse komunalne - strona 2 referat-finanse komunalne - strona 3

Fragment notatki:

Analizowane gminy to Lubin, Radomsko i Zawiercie. Analizowane w notatce wskaźniki to: dochody bieżące na mieszkańca, wydatki bieżące na mieszkańca, wydatki majątkowe na mieszkańca, nadwyżka operacyjna na mieszkańca, transfery bieżące na mieszkańca, zobowiązania ogółem na mieszkańca w latach 2004-2006. Każdy ze wskaźników został omówiony w notatce. Ponadto omówiono także takie wskaźniki jak: obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne, relacja transferów bieżących do wydatków bieżących, udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem.

WSKAŹNIKI NA MIESZKAŃCA
Dochody bieżące na mieszkańca
Wydatki bieżące na mieszkańca
Wydatki majątkowe na mieszkańca
'2004
'2005
'2006
'2004
'2005
'2006
'2004
'2005
'2006
LUBIN
1 550,96
2 134,07
2 019,71
1 512,48
1 651,03
1 673,94
113,02
633,30
488,64
RADOMSKO
1 419,81
1 485,96
1 589,51
1 312,28
1 433,24
1 551,23
101,36
214,47
400,84
ZAWIERCIE
1 412,60
1 575,15
1 739,04
1 162,48
1 316,46
1 440,56
236,15
201,26
266,53
średnia
1483,5
1631
1786,9
1316,2
1452,9
1582,1
236,9
317,6
421,0
Nadwyżka operacyjna na mieszkańca
Transfery bieżące na mieszkańca
Zobowiązania ogółem
na mieszkańca
'2004
'2005
'2006
'2004
'2005
'2006
'2004
'2005
'2006
LUBIN
38,48
483,05
345,77
486,11
545,25
561,13
563,52
598,08
574,19
RADOMSKO
107,53
52,72
38,28
548,17
623,35
674,30
539,81
376,10
535,78
ZAWIERCIE
250,13
258,70
298,47
442,62
502,91
573,32
109,00
96,51
95,09
średnia
167,2
178,1
204,8
562,0
635,7
690,3
308,0
350,4
416,2
1. Dochody bieżące na mieszkańca w 2004 r kształtowały się na mniej więcej tym samym poziomie we wszystkich trzech gminach, niewiele różniąc się od średniej arytmetycznej.
W 2005 r. nastąpił znaczny wzrost tego wskaźnika w gminie Lublin i niewielki wzrost w pozostałych gminach.
W 2006 r. natomiast w gminie Lublin obserwujemy spadek tego wskaźnika czyli zmniejszenie wartości dochodów bieżących gmin, zaś w pozostałych gminach nadal utrzymywała się tendencja rosnąca.
2. Wydatki bieżące na mieszkańca we wszystkich trzech gminach wykazywały się tendencją wzrostową. Oznacza to, iż gminy coraz więcej pieniędzy przeznaczają na inwestycje.
W badanym okresie, we wszystkich gminach różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi na mieszkańca jest dodatnia, jednak widzimy, iż 2005r. i 2006 r zdecydowanie największa różnica występuje w Gm. Lublin.
W 2004r. natomiast róznica między dochodami a wydatkami bieżącymi w Gm. Lublin była najmniejsza zaś w Zawierciu największa.
Wydatki bieżące to np. wydatki na oświatę (np. związane z wynagrodzeniami dla osób zajmujących się dowożeniem uczniów do szkół, szkolenia nauczycieli, pomoc społeczna, zwalczanie narkomanii, pomoc materialna dla uczniów, kanalizacja gminy, modernizacja oświetlenia ulicznego, dotacje na Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.)


(…)

…, szkolenia nauczycieli, pomoc społeczna, zwalczanie narkomanii, pomoc materialna dla uczniów, kanalizacja gminy, modernizacja oświetlenia ulicznego, dotacje na Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby, zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.)
Dochody bieżące to m.in. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst na realizację zadania inwestycyjnego-Przebudowa ulic Piłsudskiego, Prusa i Długiej w Zawierciu, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, dotacje celowe na zadania zlecone gminie ustawami, grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, podatki, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, subwencja oświatowa.)
3. Wydatki majątkowe na mieszkańca w gm. Lublin…
… jak widać z poprzednich wykresów.
5. Transfery bieżące na mieszkańca we wszystkich trzech gminach w ciągu badanego okresu wzrastały. Oznacza to, iż subwencje ogólne i dotacje na cele bieżące (np. finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, dofinansowanie określonych zadań własnych gmin) były coraz większe.
6. Zobowiązania ogółem na mieszkańca w badanym okresie w Gm. Lublin wzrosły…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz