Recykling opon-prezentacja na wykład

Nasza ocena:

5
Pobrań: 357
Wyświetleń: 6167
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Recykling opon-prezentacja na wykład - strona 1 Recykling opon-prezentacja na wykład - strona 2 Recykling opon-prezentacja na wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prezentacja zawiera 21 slajdów, dołączony jest do nich plik z treścią wystąpienia. Notatka porusza zagadnienia takie jak: metody zagospodarowania zużytych opon, wprowadzenie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami, proces regeneracji opon, metody bieżnikowania, recykling materiałowy, technologia kriogeniczna, zastosowanie gumy, opony jako paliwo.

Potrzeba recyklingu opon samochodowych okazuje się bardzo istotna. Szacuje się, że przez ostatnie dziesięć lat w krajach wysokorozwiniętych na jednego pasażera samochodu przypada jedna zużyta opona samochodowa. W samych Stanach Zjednoczonych jest to ok. 2-3 miliardów opon rocznie. Składowanie opon samochodowych na wolnych przestrzeniach powoduje duże niebezpieczeństwo samozapłonu składowiska. Gaszenie tego typu pożarów jest bardzo trudne, a czasami wręcz niemożliwe. Zdarzają się sytuacje, taka jak w 1999r. na składowisku opon firmy Stanislaus w Kalifornii, kiedy pożar opon trwał kilka miesięcy rysunek 3. Wszelkie próby gaszenie składowiska nie powiodły się. W skutek pożaru doszło do ogromnego zanieczyszczenia powietrza toksycznym dymem oraz całkowitej degradacji gleby.
..................
Wśród metod zagospodarowania zużytych opon można wyróżnić następujące rodzaje recyklingu:    * procesy regeneracji opon,    * recykling materiałowy,    * recykling energetyczny. ....................
11 maja 2001 roku wprowadzono ustawe o obowi¹zkach
przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami
Wprowadzaj¹cy opony na rynek krajowy,
a wiêc producenci i importerzy opon, zostali
zobowi¹zani do zorganizowania zbiórki
zu¿ytych opon i zapewnienia wyznaczonych
poziomów odzysku i recyklingu tych odpadów.
Ustanowiony na rok 2002 wymagany
poziom odzysku wynosi³ 25%, co oznacza³o
koniecznooeæ zbiórki i poddania odzyskowi ¼
masy opon nowych, wprowadzonych w tym
roku na rynek krajowy (nie wyznaczono odræbnego
poziomu recyklingu).
W kolejnych latach poziom ten by³ podnoszony
(wprowadzono te¿ wymagany poziom
recyklingu), a¿ osi¹gn¹³ docelow¹ wysokooeæ
75% w roku 2007. Ustalenie takiego
docelowego poziomu odzysku wynika³o z
faktu, ¿e zu¿yta opona traci nawet 20-25%
wagi opony nowej. St¹d osi¹gniêcie takiego
poziomu odzysku zu¿ytych opon oznacza w
praktyce, ¿e zbierana jest i poddawana odzyskowi
blisko taka sama ilooeæ opon zu¿ytych,
jaka wprowadzana jest w danym roku na rynek
krajowy ilooeæ opon nowych.
............................
Pod nazwą procesu regeneracji opon należy rozumieć ich bieżnikowanie, czyli całkowitą wymianę bieżnika opony.Proces ten można wykonywać metodą- „na zimno”, czyli przyklejeniu nowej warstwy zwulkanizowanego bieżnika do karkasu odpowiednio przygotowanej zużytej opony; lub metodą- „na ciepło”, w której nowa warstwa niezwulkanizowanego bieżnika po nałożeniu go na przygotowaną oponę poddawana jest procesowi wulkanizacji w specjalnej metalowej formie. ...
Recykling materiałowy polega na ponownym wykorzystaniu materiału, z którego zbudowana jest opona, czyli przede wszystkim rozdrobnionej gumy. Obecnie

(…)

… Resource Corporation opracowała technologię przetwarzania wyeksploatowanych opon na olej napędowy. Najpierw się je mieli a potem poddaje obróbce cieplnej w wielkim odpowiedniku kuchenki mikrofalowej. Efektem końcowym procesu jest olej napędowy, gaz, który może służyć do ogrzewania jak również niewielka ilość grafitu i stali. Z tych składników w dalszej produkcji opon używany jest grafit nadający ogumieniu…
… bieżni sportowych. Dzięki zastosowaniu gumy jako materiału bieżni, zmniejsza się ryzyko powstania kontuzji podczas zawodów i treningów. Tego typu rozwiązania zaczęto od niedawna stosować na placach zabaw dla dzieci. Od lat 60- tych zauważono, że dodawanie już niewielkich ilości gumy do asfaltu w dużym stopniu poprawia jego właściwości. Dzięki dodatkowi gumy do asfaltu uzyskuje się: - zmniejszenie ilości…
… to, że paliwo, które powstaje wytworzy więcej energii niż zostało zużyte podczas działania mikrofalówki. Według GRC z 9 kg ogumienia powstaje 4,5 l paliwa do silników Diesel, 3,4 kg grafitu, 1,4 m3 gazu oraz 1 kg stali. Obecnie najpowszechniej stosowanym sposobem uzyskiwania z opon oleju napędowego jest tzw. piroliza czyli proces, w którym pod wpływem ciepła przerywane są wiązania związków chemicznych…
… rozmiarach od pozostałych, za dużych granulek. Te natomiast trafiają do kolejnego urządzenia rozdrabniającego do momentu uzyskania odpowiednich wymiarów. Na zakończenie procesu następuje ponowna oddzielenie metalu i włókien od granulatu gumowego(F), (G).
...
Nowszą technologią jest tzw. technologia kriogeniczna, związana z wykorzystaniem ciekłego azotu do zamrożenia opony (-80°C  a więc poniżej temperatury kruchości) i następnie rozdrobnieniu jej w młynach młotkowych. Tak uzyskany granulat zwiera mniej zanieczyszczeń niż ten, który powstaje w wyniku rozdrabniania mechanicznego, ale wyższe są jego koszty. Przy tej okazji należy również wspomnieć, iż rozdrabnianie powoduje wysoką emisję hałasu i wymaga dużych nakładów energii. Recykling materiałowy nie usuwa również siarki i dlatego wykorzystanie powstałego…
… paliwem. Ich wartość energetyczna wynosi 7500 kcal/ kG i jest wyższa od wartości energetycznej węgla - 6300 kcal/kG - choć ustępuje ropie naftowej (9400 kcal/kG). Cementownia Górażdże rozpoczęła spalanie opon, na razie 12 tys. ton rocznie. Przyjmuje je za darmo, podczas gdy przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem w spalarniach pobierają za usługę do 300 do 3 tys. zł za tonę. Zainteresowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz