Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów - strona 1 Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów - strona 2 Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów - strona 3

Fragment notatki:

Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów.
Aby podjąć rozsądną decyzją o wysokości ceny, trzeba przeprowadzić badania empiryczne,
pozwalające określić elastyczność cenową popytu na dany towar.
Popyt ten zależy także od cen innych dóbr pokrewnych.
Mieszana elastyczność popytu mierzy reakcje popytu na jedno dobro wywołaną zmianą ceny dobra
pokrewnego.
Elastyczność dochodowa popytu mierzy zależność miedzy zmianami poziomu dochodów
społeczeństwa.
REAKCJA POPYTU NA ZMIANY CEN
Opadająca krzywa popytu oznacza ze wielkość zapotrzebowania wzrasta przy obniżeniu ceny dobra.
Jak możemy mierzyć reakcje wielkości popytu na zmianę ceny towaru?
Jednym z oczywistych mierników jest nachylenie krzywej popytu. Obniżka ceny danego
towaru,np.biletu na mecz futbolowy o 1$ każdorazowo powoduje zwiększenie liczby biletów
sprzedanych np.o 8 tys. Ale jeślibyśmy chcieli porównać reakcje wielkości sprzedaży biletów na
mecze piłkarskie na zmianę ceny z podobną reakcją popytu na samochody. Rzecz jasna, zmiana ceny
o 1 $ jest dla nabywców samochodów wielkością śmieszną, która z pewnością nie wpłynie na liczne
nabywanych samochodów. Najlepszym wyjściem jest analiza zmian procentowych. Powinniśmy
zastanowić się, jaki jest wpływ obniżki ceny o 1% na wielkość zapotrzebowania na samochody i bilety.
Elastyczność cenowa popytu jest to stosunek względnej zmiany wielkości zapotrzebowania na dane
dobro do względnej zmiany jego ceny.
Jeśli wzrost ceny o 1% zmniejsza wielkość popytu o 2%,to elastyczność cenowa popytu wynosi -2.
(Wielkość popytu 2%,a tak jak jest to zmniejszenie tej wielkość, to wyrażamy to jak -2% dzielimy,
przez 1%,czyli wzrost ceny i dostajemy -2) Ponieważ krzywa popytu ma nachylenie ujemne, to
elastyczność cenowa jest z konieczności liczbą ujemną.
Gdy elastyczność popytu osiąga duże wartości ujemne, wówczas mówimy o wysokiej elastyczności.
Popyt jest wtedy bardzo czuły na zmianę ceny.
Gdy zaś elastyczność wyraża się małą liczbą ujemna, popyt jest relatywnie mało wrażliwy na zmianę
ceny. W tedy elastyczność popytu jest niska.
Tak, więc te określenia dotyczą wartości elastyczności z pominięciem jej ujemnego znaku.
Przeważnie jednak elastyczność cenowa zmienia się, gdy przesuwamy się po krzywej popytu, przy
czym, wyższym cenom odpowiadają większa elastyczność, a niższym - mniejsza
Jeśli jednak funkcją popytu nie jest prosta linia, lecz krzywa, to zmiana większości zapotrzebowania
jest różna przy wzroście ceny i przy jej spadku.


(…)

…, które mają substytuty niższej jakości.
4.Dobra podstawowe (niezbędne) mają elastyczność dochodowa niższą od jedności. Każde dobro
niższego rzędu jest dobrem podstawowym, gdyż ma elastyczność dochodowa ujemna. Ale kategoria
dóbr podstawowych obejmuje także dobra normalne o elastyczności dochodowej w przedziale od 0
do 1. Dobra podstawowe będące dobrami normalnymi zajmują miejsce pośrednie miedzy dobrami
niższego rzędu…
… dobra j to relacja miedzy
względna zmiana zapotrzebowania na dobro i a względna zmiana ceny dobra j.
Mecp może być:
-dodatnia, w przypadku dóbr substytucyjnych. Jeżeli wzrost ceny dobra j zwiększa rozmiary
zapotrzebowania na dobro i.
(np. dobrem i jest herbata, a dobrem j kawa. Podwyżka cen kawy spowoduje zwiększenie popytu na
herbatę - mecp jest dodatnia)
-ujemna, w przypadku dóbr komplementarnych.
(np. podwyżka cen benzyny spowoduje zmniejszenie popytu na samochody, t.j. benzyna i samochody
to dobra komplementarne)
W pływ dochodu nabywców na popyt
W zrost dochodów ludności zwiększa popyt na większość dóbr. Jednak popyt na poszczególne dobra
wzrasta w różnym stopniu.
Udział określonego dobra w budżecie konsumenta stanowią wydatki na zakup tego dobra (cena x
ilość), wyrażone jako część całości…
… przy przesunięciu krzywej DD do położenia
D‟‟D‟‟, niż przy jej przesunięciu do położenia D‟D‟. W przypadku przesunięcia w lewa stronę
elastyczność dochodowa jest ujemna, co oznacza, ze wzrostowi dochodu towarzyszy spadek
wielkości popytu przy każdej cenie.
D' D''
D
. . .
A B C
Cena P0
D' D''
D
Q0 Q1 Q2
Ilość
1.Dobro normalne (zwykłe), na które popyt rośnie wraz ze wzrostem dochodów. Charakteryzują się
dodatnią…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz