Ramki warstwy drugiej:

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ramki warstwy drugiej:  - strona 1

Fragment notatki:


Zawarto ść  menu „Help”*)  Nazwy komunikatów 3-ej warstwy s ą podane dużymi literami, zaś komunikaty 2-ej warstwy podano  małymi literami.    Ramki warstwy drugiej:  disc -  disconnect : za pomoc ą komunikatu  disc  kasowane jest połączenie w 2-ej warstwie. Przesłana  wcze śniej, a nie potwierdzona ramka pozostaje w tym procesie niepotwierdzona i zostaje odrzucona.    dm   -   disconnect    mode : je śli nie zostało jeszcze zestawione połączenie logiczne, komunikat  dm   wskazuje na pozostawanie w tej fazie. Przykładowo, je śli centrala lub aparat końcowy po przyjęciu  komunikatu  sabme  nie s ą w stanie potwierdzić połączenia na 2-ej warstwie przez komunikat  ua  wtedy  u żywa komunikatu  dm . Zwykle ten nienumerowany komunikat jest używany jako odpowiedź.    frmr -  frame reject : wysyłaj ąc ten komunikat system zgłasza błąd, który nie może zostać usunięty  przez powtórzenie przekłamanych ramek. Mog ą to być błędy:  1. niewa żne lub nie istniejące pole sterujące  2. odebrano  niewa żny ciąg numerów N(R)  3.  pole informacyjne jest dłu ższe niż dopuszczalne  4.  komenda lub odpowied ź jest nieobowiązująca lub nie poddawana analizie przez system  5.  blok wskazuje na niedopuszczalne pole informacyjne    i  -  information : komunikatem  i  zapewniamy przesyłanie informacji 3-ej warstwy wbudowane w ramk ę  2-ej warstwy. Ten numerowany komunikat mo że zostać przesłany dopiero po zestawieniu połączenia  na drugiej warstwie. Ka żda komenda  i  zawiera numer oczekiwanej ramki N(R) oraz numer nadawanej  ramki N(S). Te ci ągi cyfr sterują danymi. Zapewniają prawidłowe postępowanie w razie błędnej ramki  i  oraz ograniczaj ą ich ilość podczas jednego połączenia, zapewniając także kolejność ramki  i .    rej  -  reject : jest to  żądanie powtórzenia, by poinformować system, że musi ponownie wysłać ramkę  i   od ci ągu liczbowego N(R). Ramki  i  do N(R)-1 obowiązują jako potwierdzone. Zawsze jest dozwolone  jedno  żądanie powtórzenia w obrębie połączenia w 2-ej warstwie. Żądanie powtórzenia uważa się za  zako ńczone jeśli ramka  i  jest przyjęta, a ciąg cyfr nadawania zgadza się z ciągiem cyfr odbioru  poprzednio wysłanego komunikatu  rej . Przy pomocy komunikatu  rej  mo żna sprawdzić stan logiczny  kanału D.    rnr  -  receiver not ready : komunikat  rnr  pokazuje systemowi,  że teraz nie jest możliwe przyjęcie  ramki  i .    rr  -  receiver ready : komunikat  rr  przekazuje systemowi gotowo ść przyjmowania. Za jego pomocą  mo żna też potwierdzić wcześniej przyjętą ramkę  rr . Można go też wykorzystać do zasygnalizowania  systemowi niemo żność przyjęcia polecenia uruchomionego komunikatem 

(…)

… centrala: jako reakcja na DISC aparat może za pomocą REL zwolnić kanał B
(normalne rozłączenie). W sieci publicznej jest on wytwarzany przez odłożenie słuchawki. Może też
być wykorzystana do zwrotnego wskazania przywołania.
RELease centrala abonent: jest reakcją na wysłany przez aparat komunikat DISClub po zakończeniu
czasowego nadzoru (rozłączenie przez centralę). Zwolniony zostaje kanał B.
RELease…
… także kolejność ramki i.
rej - reject: jest to żądanie powtórzenia, by poinformować system, że musi ponownie wysłać ramkę i
od ciągu liczbowego N(R). Ramki i do N(R)-1 obowiązują jako potwierdzone. Zawsze jest dozwolone
jedno żądanie powtórzenia w obrębie połączenia w 2-ej warstwie. Żądanie powtórzenia uważa się za
zakończone jeśli ramka i jest przyjęta, a ciąg cyfr nadawania zgadza się z ciągiem cyfr odbioru…
… rozmowę. W normalnej
sieci telefonicznej komunikat ten jest wytwarzany przez podniesienie słuchawki.
CONNect centrala abonent: centrala przesyła tym komunikatem abonentowi wywołującemu
informację, że abonent wywoływany przyjął przywołanie. Jednocześnie przełączany jest kanał B
między centralą a abonentem wywoływanym. Tak powstaje między użytkownikami kanał B, który
w normalnej sieci przenosi głos…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz