Tester - emulator sieci ISDN cz.2

Nasza ocena:

4
Wyświetleń: 518
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Tester - emulator sieci ISDN cz.2  - strona 1

Fragment notatki:


          Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki  Katedra Elektroniki                                    - 2-  INSTRUKCJA DO  ĆWICZENIA    Tester – emulator sieci ISDN cz.2   Oprogramowanie    Cel  ćwiczenia:  Oprogramowanie systemu pozawala na obserwacj ę wymianę ramek warstwy drugiej  i komunikatów warstwy trzeciej przesyłanych kanałem D. Mo żliwe jest wyświetlanie  w czasie rzeczywistym zdekodowanych ramek przesyłanych w ka żdym z czterech  kanałów płyty adaptera . Oprogramowanie pozwala równie ż na zapamiętanie wymiany  pakietów w ka żdym z kanałów, po czym można dokonać analizy poszczególnych pól  nadawanej ramki.         Charakterystyka warstwy drugiej  3   Charakterystyka warstwy trzeciej  6   Program obsługi systemu testera – emulatora sieci ISDN  -  PIT_TR.  9   Uruchomienie programu.  10  Niemo żność uruchomienia programu.  10  Platforma u żytkownika. 10  Menu, konfiguracja i dost ęp do funkcji programu.  11  Korzystanie z pomocy.  11  Opis opcji menu programu PIT_TR.  12   Przykłady wymiany pakietów zarejestrowanych programem PIT_TR.  17   Nawi ązanie połączenia. 17  Rozł ączenie.  19  Zawieszanie poł ączenia w obrębie tego samego styku S 0. 20  DODATEK  21   Spis skrótów.  21  U żywane klawisze funkcyjne:  21  Zestawieni skrótów klawiszowych.  21  Zawarto ść  menu „Help”  22   LITERATURA  26   Charakterystyka warstwy drugiej    - 3-  Charakterystyka warstwy drugiej   Protokołem komunikacyjnym warstwy 2 jest procedura LAP D, zgodna ze standardem HDLC. LAP D jest  rozszerzeniem protokołu HDLC o procedury adresacji, polegaj ące na wyodrębnieniu z pola danych ramki HDLC  pól do przenoszenia informacji adresowej i steruj ącej. Warstwa 2 realizuje więc m.in. funkcję formatowania  protokołu LAP D.   Ramka HDLC  FLAGA POLE DANYCH FCS FLAGA         1 BAJT                                              N2 BAJTY                         2 BAJTY              1 BAJT   Rys.  1. Struktura ramki HDLC.     Flaga- sekwencja bitów: 01111110; oznacza pocz ątek i koniec ramki.  Pole danych- co najmniej 2 bajty, pierwsze 2 bajty nazywane s ą polem sterującym.  FCS- suma kontrolna.    Format ramki LAP D.  Pole adresowe Pole danych Flaga FCS Pole steruj ące Flaga Flaga Pole danych FCS Flaga Ramka LAP D Ramka HDLC   Rys.  2. Wzajemna relacja ramek HDLC i LAP D.     Pole adresowe  składa si ę z 2 bajtów.  8       7       6       5       4       3       2       1       8       7       6       5       4       3       2      1

(…)

… głównym
przepływu informacji w kanale B;
D Channel –(Sygnalizacja Kanał D) w górnej część kolumny pojawia się schemat blokowy
przetwarzania informacji w kanale sygnalizacyjnym D;
Structure –(Struktura kanału).
Rys. 7. Wygląd ekranu programu pit_tr.exe – menu Presentation.
Presentation: Środkowy obszar ekranu wykorzystywany jest do prezentacji sygnałów
przechodzących między testerem a aparatami końcowymi…
… jest (strona centrali) są 4 wiersze, podzielone
w zależności od kanału B (B1 lub B2), jak również kierunku przesyłania informacji. Podany jest też
numer używanej magistrali PCM (HW) i numer zajmowanej szczeliny czasowej (TS). Strzałki
pokazują, czy dane są zapisywane, czy czytane ze szczeliny czasowej. Sygnały dzwonienia itp. Są one
wyświetlane jako informacje tekstowe.
W części środkowej są umieszczane…
… ku dołowi ekranu),
↑ - umieszczona po prawej – kierunek TE ET (zwrot ku górze ekranu).
Ta forma prezentacji jest ustawiana jako domyślna w czasie inicjalizacji programu.
Rys. 8. Wygląd ekranu programu pit_tr.exe – wymiana wiadomości 3ej warstwy.
(D-Channel) –(Sygnalizacja Kanał D) w górnej część kolumny pojawia się schemat blokowy. Bloki
te reprezentują 5 zdecentralizowanych stopni przetwarzania wstępnego…
…). Po nawiązaniu
połączenia, jest ono rozłączane przez port 4. W środkowej części kolumny są pokazywane
komunikaty warstwy 3, jak podczas pracy programu w trybie „on-line”. W górnej części ekranu w
zależności od opcji prezentacji wyświetlany jest albo stan kanałów użytkowych albo schemat blokowy
przetwarzania kanłu sygnalizacyjnego D.
Rys. 10 Wygląd ekranu programu pit_tr.exe – prezentacja zawartości kanału B.
Time switching (F6) (komutacja czasowa) – opcja wyjaśnia działanie znajdującego się na kracie
modułu czasowego pola komutacyjnego (patrz schemat blokowy karty). Komutacji czasowej
podlegają kanały B portów systemu.
Rys. 11 Wygląd ekranu programu pit_tr.exe – tryb symulacji komutacji czasowej.
Space switching (F7) (komutacja przestrzenna) – pokazuje sposób realizacji komutowania kanału
D na wewnętrznej…

Bit EA gdy EA=0 to kolejny bajt ramki jest informacją adresową, gdy EA=1- drugi bajt nie jest
informacja adresową. Przeważnie dla pierwszego bajtu pola adresowego EA=1.
TEI adres logiczny urządzenia. Jest to 7 bitów drugiego bajtu pola adresowego. Pozwala on na
używanie po stronie abonenta kilku urządzeń o różnych adresach logicznych. Wartość TEI=0
zarezerwowano dla komunikacji z NT2, zaś TEI=127…
… operacji. TEI specyfikuje urządzenie które ma wziąć
udział w dialogu. SAPI określa rodzaj usługi (sygnalizacja, telemetria, pakietowa transmisja danych
itp.).Pole M definiuje wykonanie odpowiedniej operacji dotyczącej połączenia logicznego
(np. inicjalizacja trybu pracy SABME, rozłączenie DISC) itp.
Ramki U nie mają pól N(S) i N(R) więc nie mogą być użyte do potwierdzania lub żądania
retransmisji.
Rodzaje…
… ACK, PRPGRESS.
Wiadomości związane z rozłączaniem połączenia: DISCONNECT, RELEASE, RELEASE
COMPLETE, RESTSRT, RESTART ACK.
Wiadomości przesyłane w czasie trwania połączenia: SUSPEND, SUSPEND ACK, SUSPEND
REJECT, RESUME, RESUME ACK, RESUME REJECT, USER INFORMATION, HOLD, HOLD
ACK, HOLD REJ, RETRIEVE, RETRIEVE ACK, RETRIEVE REJECT.
Pozostałe wiadomości: CONGESTION CONTROL, INFORMATION, NOTIFY, STATUS…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz