Sygnalizacja w sieci telekomunikacyjnej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 833
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sygnalizacja w sieci telekomunikacyjnej - strona 1

Fragment notatki:


Sygnalizacja w sieci telekomunikacyjnej    Sygnalizacja  – wymiana informacji związanych z zestawianiem i rozłączaniem połaczeo oraz  sterowaniem połączeniami.  Trzy obszary funkcjinowania sygnalizacji:    Przesyłanie informacji pomiędzy stacjami abonenckimi, a węzłem komunikacyjnym    Przesyłanie informacji w sieci międzycentralowej    Sygnalizacja wewnątrz centrali  Dwie funkcje    Nadzorcza    Wybiercza ( adresowa )    *zarządzania ( tylko w międzycentralowej )  Funkcje zarządzania  – zapewniają optymalizację wykorzystania sieci oraz ułatwiają zarządzanie ją.  Typowe funkcje zarządzania:  a)  Wykrycie i przesłanie danych dotyczących wystąpienia blokady  b)  Inf na temat niedostępności wyposażenia  c)  Inf taryfikacyjne  d)  Inf alarmowe z bezobsługowych centralach  Rodzaje sygnalizacji: Podział ze względu na realizację fizyczną     Sygnalizacja prądem stałym  Sygnalizacja prądem przemiennym  - Stosowana w przypadku małych odległości   (brak możliwości wzmacniania sygnału)  - Bardzo wolna, a więc nie może byd stosowana   w przypadku połączeo przechodzących przez   wiele central  - Wymaga połączeo galwanicznych   (nie może byd używana w przypadku   systemów wielokrotnych, światłowodowych czy  radiowych)  - Sygnalizacja wybiercza korzysta z sygnałów   wieloczęstotliwościowych  - Sygnały liniowe są kodowane w różny sposób  i korzystają z różnorodnych protokołów  - Sygnały w zakresie częstotliwości od 300 Hz  do 3400 Hz noszą nazwę sygnałów w paśmie  - Sygnały w zakresie częstotliwości od 3400 Hz  do 4000 Hz noszą nazwę sygnałów poza   pasmem    Sygnalizacja w paśmie i poza pasmem: ZALETY  W paśmie  Poza pasmem  -  Możliwośd  stosowania  dla  łączy  o  różnych  charakterystykach przenoszenia  -  Możliwośd  bezpośredniego  przekazywania  sygnalizacji  w  punktach  tranzytowych  i  koocowych systemów nośnych  -  Możliwośd  wymiany  uszkodzonego  odcinka  łącza  bez  specjalnych  zabiegów  technicznych  (wymaganych  np.  w  przypadku  stosowania  sygnalizacji  poza  pasmem,  w  wydzielonym  kanale)  -  Natychmiastowe  wykrywanie  próby  zajęcia  uszkodzonego  łącza;  zwalnia  to  z  konieczności  sprawdzania ciągłości kanału rozmównego  -  Dostępnośd  całego  pasma  rozmównego  dla  celów  sygnalizacji  (z  wyjątkiem  częstotliwości,  które  mogą  byd  imitowane  przez  prądy  rozmówne)   -  Niewrażliwośd  na  zakłócenia  spowodowane  prądami  rozmównymi  i  związane  ze  stosowaniem tłumików echa  -  Możliwośd  przesyłania  sygnałów  w  czasie 

(…)

… się szesnastej
szczeliny czasowej systemu PCM 30/32.„
- Do sygnalizacji wybierczej stosuje się kod „2 z 6”,
przy czym częstotliwości leżą w paśmie 540 do
1140Hz dla sygnałów „wstecz” i 1380 do 1980 Hz dla
sygnałów „w przód”.„
- Może byd stosowany w łączach dwu- i czteroprzewodowych.
- Dostosowany do użycia w cyfrowych sieciach
telekomunikacyjnych z kanałami o przepływności 64
kbit/s i zawierających centrale cyfrowe sterowane
programowo„
- Spełnia obecne i przyszłe wymagania dotyczące
przesyłania informacji związanych z zestawianiem
połączeo oraz zdalnym sterowaniem i utrzymaniem
systemu telekomunikacyjnego„
- Zapewnia niezawodne przesyłanie informacji, w
prawidłowej kolejności, bez strat i powtórzeo„
- Może byd stosowany również w kanałach analogowych
o przepływnościach mniejszych niż 64 kbit/s„
- Może byd używany w łączach naziemnych i
satelitarnych
Funkcję sygnalizacji nr 7
Poziom 1:
(funkcje
kanału
syg)
Poziom 2:
(funkcje
łącza syg)
Poziom 3:
(funkcje
sieci syg)
Poziom 4:
(funkcje
użytkownika)
Poziom ten definiuje fizyczne, elektryczne i unkcjonalne charakterystyki kanału
sygnalizacyjnego oraz środki dostępu do tego kanału.
Funkcje poziomu 1 obejmują:
 „ dostęp do kanałów o przepływności 64 kbit/s…
… identyfikator zgłoszenia może
zawierad więcej niż jeden oktet, np. w przypadku
dostępu podstawowego wartośd identyfikatora
jest zawarta w co najmniej jednym oktecie, a w
przypadku dostępu pierwotnego — w co
najmniej
dwóch
oktetach.
Identyfikator
zgłoszenia jest przydzielany przez urządzenie
koocowe abonenta (gdy abonent inicjuje
połączenie) albo przez centralę koocową (gdy
połączenie jest inicjowane…
… połączenia
Wiadomości związane z fazą informacyjną
Wiadomości związane z rozłączaniem
Wiadomości różne
Wiadomości definiowane przez operatora
(ang. call-establishment messages)
(ang. call-information-phase messages)
(ang. call-clearing messages)
(ang. miscellaneous messages)
(ang. nationally-specified messages
Obecnie ważniejsze wiadomości sygnalizacji DSS 1:
- Alerting (alert) — wiadomośd wysyłana…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz