Rada gminy - tryb pracy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rada gminy - tryb pracy - strona 1

Fragment notatki:

Rada gminy - tryb pracy. 50.Rada gminy tryb pracy Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy w tym również rady gminy określa statut gminy. Statut ten nie może być sprzeczny z ustawą.
Rada obraduje na sesjach i sesje są jedyną formą organizacyjną , która umożliwia radzie prawnie skuteczne ustalanie i wyrażanie swojej woli. Zwołanie sesji rady jest warunkiem koniecznym dla podjęcia czynności przez radę gminy. Zgromadzenie rady , które nie zostało poprzedzone zwołaniem sesji, nie jest władne do podejmowania czynności zastrzeżonych dla rady gminy.
Sesja rady wyznaczana jest poprzez ustalanie terminu i miejsca obrad.
Sesja może obejmować 1 lub więcej posiedzeń, może być przerywana i kontynuowana po przerwie. Sesje rady trwają aż do jej zakończenia przez osobę przewodniczącego rady gminy.
Zwołanie sesji jest czynnością techniczna zastrzeżoną dla przewodniczącego rady.
Przewodniczący zwołuje sesję rady w miarę potrzeby, ale co najmniej 1 raz na kwartał. Z przepisów wynika, że do zawiadomienia o zwołaniu sesji przewodniczący rady obowiązany jest zakończyć porządek obrad wraz z projektami uchwał.
Przewodniczący rady gminy zwołuje sesję co do zasady z własnej inicjatywy. Jest on jednak zobowiązany do zwołania sesji na wniosek wójta lub grupy radnych złożonej z co najmniej ¼ ustawowego składy rady. Do takiego wniosku należy dołączyć porządek obrad wraz z projektami uchwał, które mają być głosowane podczas sesji. W przyp wpływu wniosku przewodniczący rady obowiązany jest zwołać sesje na dzień przypadający w ciągu 7 dni id dnia jego złożenia.
Pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.
W przypadku wyborów przedterminowych obowiązek zwołania 1 sesji nowo wybranej rady gminy ciąży na osobie, którą prezes RM wyznaczył do pełnienia funkcji organu sam terytorialnego. Ta osoba ma obowiązek zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do danej rady. Jeżeli jednak przewodniczący rady poprzedniej kadencji bądź też osoba wyznaczona przez prezesa RM nie wykona tego powyższego zadania to wówczas kompetencja w zakresie zwołania 1 sesji przechodzi na komisarza wyborczego.
Komisarz wyborczy ma obowiązek zwołać 1 sesję na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborczych dla całego kraju lub w przyp wyborów przedterminowych ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy.( praktycznie komisarz ma 14 dni 7+14=21) W przyp zwołania sesji należy podać jej program, który jest nazywany porządkiem obrad oraz projekty uchwał jakie mają być głosowane podczas sesji.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz