Rachunkowość zarządcza - dr Bielawski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 861
Wyświetleń: 7609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość zarządcza - dr Bielawski - strona 1 Rachunkowość zarządcza - dr Bielawski - strona 2 Rachunkowość zarządcza - dr Bielawski - strona 3

Fragment notatki:

Rachunkowość zarządcza - zadania i rozwiązania. Przedmiot prowadzony przez dr Pawła Bielawskiego. Zadania, których wymaga dr Paweł Bielawski. Przykładowe pytania i zagadnienia: kapitał obrotowy, gospodarka zapasami, Średnia długość cyklu środków obrotowych, koszty bezpośrednie na jednostkę (materiały, robocizna, koszty wydziałowe, obliczanie zapotrzebowania na kapitał, koszty produkcji, amortyzacja, dobór optymalnych wielkości zamówień, kalkulacja metodą ABC (activity based costing), kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego, Rozrachunek wewnętrzny, wpływ analizy rachunku kosztów na decyzje produkcyjne, wskaźnik ROI, wskaźnik RI, obliczanie zysku rezydualnego, zysk rezydualny, minimalna stopa ROI, planowanie i budżetowanie, planowanie sprzedaży, planowanie spłat należności, planowanie produkcji, planowanie kosztów produkcji, planowanie zakupów surowców i materiałów, plan wpływów i wydatków, rachunek zysków i strat ( RZiS ), określanie minimalnej stopy zwrotu przy danym wskaźniku rezydualnym, koszty zmienne, koszty stałe, marża, metoda kosztu przeciętnego, metoda kosztu bieżącego.

Zadanie 2
Aktywa obrotowe:
Surowce:
0,5*120 000/ 12* 0,5 = 2 500 zł
Produkcja niezakończona:
Surowce: 120 000*0,5 = 60 000
Robocizna: 120 000*0,2 = 24 000
Razem = 84 000 zł - wartość roczna
84 000/12 = 7 000 zł
Wyroby gotowe:
84000/12*0,5 = 3 500 zł
Należności:
108 000/12*1,5 = 13 500 zł
Suma aktywów obrotowych:
2 500 + 7 000 + 3 500 + 13 500 = 26500
Zobowiązania bieżące:
Surowce: 60 000* 1,5/12 = 7 500
Płace bezpośrednie: 24 000 * 0,5/12 = 1 000
Koszty ogólne: 24 000 * 1,5/12 = 3 000
Suma = 11 500
Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy = 26 500 - 11 500 = 15 000
Zapotrzebowanie na kapitał na 1 zł sprzedaży = 15 000/120 000 = 0,125 Zadanie 3
Przewidywane przychody ze sprzedaży: 1500*600 zł = 900 000 zł
Koszty bezpośrednie na sztukę: 150 + 187,5 +112,5 = 450 zł
Aktywa trwałe: 20 000 + 15 000 = 35 000 zł
Aktywa obrotowe: Materiały: (1500 * 150/12)*2 = 37 500 zł
Produkcja niezakończona: 1500*450/12= 56 250 zł
Wyroby gotowe: (1500* 450/12)*1,5 = 84 375 zł
Środki pieniężne: 5 000 zł
Należności: (1500 *450/12)*2 = 112 500 zł
Suma aktywów obrotowych = 37 500 +56 250 + 844 375 + 5 000 + 112 500 = 295.625
Kapitał obrotowy = 295.625
Zapotrzebowanie na kapitał obcy= 295 625 + 35 000 - 40 000 (to co już ma) = 290.625
Zadanie 4
Amortyzacja Środków Trwałych:
900.000 * 10% = 90.000 zł/ rok
Środków trwałych produkcyjnych: 800.000 * 10% = 80.000 zł/rok
Środków trwałych nieprodukcyjnych: 100.000 * 10% = 10.000 zł/rok
Obliczenie wartości aktywów obrotowych:
Zapasy: (1.500.000 * 60% - 80.000) * 115/365 = 258.356
Należności (1.500.000 * 0,8 - 90.000) * 90/365 =273.699
Suma aktywów obrotowych = 258.356 + 273.699 = 532.055 zł
Obliczenie wartości zobowiązań bieżących:
(1.500.000 * 60% - 80.000) * 30/365 = 67.397
Obliczenie wartości kapitału obrotowego:
532.055 - 67.397 = 464.658 zł
OPTYMALNA WIELKOŚĆ DOSTAWY
Wielkość optymalnej dostawy wyraża wzór:
EOQ - optymalna wielkość zamówienia,
D - okresowe zapotrzebowanie na dany surowiec, materiał
O - koszty jednego zamówienia (koszty biurowe, administracyjne, transport)
H - koszt utrzymania jednostki zapasu w danym okresie
K - ogólny koszt obsługi zapasu w danym okresie
Q - wielkość zamówieniaZadanie 6
D = 1 800 sztuk


(…)

… z przy produkcji 5.000 sztuk modelu luksusowego i 40.000 sztuk modelu standardowego. Koszty bezporednie s nastpujce:
Pozycja
Model luksusowy
Model standardowy
Materiay bezporednie
40 z
25 z
Robocizna bezporednia
14 z
7 z
Liczba godzin
2
1
Polecenia:
Obliczy planowany wskanik narzutu na 2005 rok i okreli koszt wytworzenia jednostki produktu.
Przy zaoeniu, e koszty wydziaowe mona ewidencjonowa wg czterech operacji…
… jednostkowy i porwna rezultaty kalkulacji.
Kalkulacja kosztu wytworzenia wyrobu gotowego
Zadanie 11 Koszty produkcji w toku firmy „Bartek” na pocztek okresu dotyczce 20 sztuk wyrobu A przy zaawansowaniu procesu produkcyjnego w 50% wynosiy:
Koszty materiaw bezporednich 16 000 z,
Koszty przerobu 20 000 z.
W okresie sprawozdawczym przyjto do magazynu 50 sztuk wyrobu gotowego A. na koniec okresu ustalono nastpujce stany produkcji w toku: 8 sztuk przy zaawansowaniu 50% i 20 sztuk przy zaawansowaniu 40%.
Koszty poniesione w biecym okresie wynosz:
Koszty materiaw bezporednich 140 000 z,
Koszty przerobu 166 000 z.
Materiay bezporednie s zuywane na pocztku procesu produkcyjnego. Wyce produkcj w toku oraz koszt jednostkowy produktu na podstawie metody kosztu przecitnego i metody kosztu biecego (FIFO).
Zadanie 12…
… 10 % rocznie Oblicz:
ekonomiczną wartość i ilość zamówienia liczbe zamówień rocznie całkowite koszty składowania i zamówienia zad 2
Podmiot osiągnął sprzedaż 28 000 000 ROI = 20 % , ROTACJA AKTYWÓW / TAT/ równa się 4. Oblicz kapitał zainwestowany i zysk
Podmiot przez zmniejszenie wartości aktywów może zwiększyc TAT do 5 obrotów bez zmiany zysku. Oblicz ROI
Zad 3
W holding planuje się instalację…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz